Uneingeschränkter Zugang

Science and research - basic source of knowledge and innovation incentives

   | 16. Juni 2011

V príspevku sa charakterizuje súčasný stav v hospodárstve, ako aj vo vede a výskume na Slovensku. Uvádza sa prehľad návrhov na prijatie opatrení na zlepšenie situácie, ktoré sa spracovali v rámci štúdie "Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti". Ďalej sa charakterizujú časti "Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 - 2014" týkajúce sa vedy a inovácií, ako aj opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť jeho plnenie. Osobitná pozornosť sa venuje súčasnej situácii vo výskume a vývoji v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Poukazuje sa tu na kritickú situáciu. Zároveň sa predkladajú návrhy na riešenie, najmä ako zabezpečiť zlepšenie transferu najnovších poznatkov výskumu a vývoja do pôdohospodárskej praxe.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Botanik, Ökologie, andere