Zitieren

21. rujna 2008. godine u Slavonskom Brodu dolazi do prodora mazuta iz toplinskih podstanica u toplovode, zatim u cijevi koje vode toplu vodu do slavina za toplu i hladnu vodu u stanovima. Cilj je ovog rada prikazati tijek događaja zbog nezgode i postupke koji bi se mogli primijeniti u eventualnim sličnim situacijama.

Kemijski parametri "A"-analize definirani Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine 47/08) određeni su spektrofotometrijskim i titrimetrijskim metodama, dok su mikrobiološki pokazatelji analizirani metodama membranske filtracije i određivanja ukupnog broja bakterija. Za analizu mineralnih ulja upotrijebljena je metoda infracrvene spektroskopije. Epidemiološku obradu stanovnika proveli su epidemiolozi. Ispiranje vodovodnih cijevi obavljeno je vodom i detergentom BIS O 2700.

Nezgoda prodora mazuta u pitku vodu trajala je od 21. rujna do početka studenoga 2008. godine. Razlog nastanka nezgode jest kvar izmjenjivača za toplu vodu u toplinskim podstanicama koji je prouzročio miješanje vode iz toplovoda u kojem ima i mazuta, s toplom vodom za stanove na slavinama.

U tom su razdoblju analizirana ukupno 192 uzorka vode: 174 uzorka na "A"-analizu, 192 uzorka na mineralna ulja te 5 uzoraka na policikličke aromatske ugljikovodike (PAH) i aromatske ugljikovodike: benzen, toluen, etilbenzen i ksilen (BTEX). Mineralna ulja bila su prisutna iznad maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) u 55 uzoraka vode, "A"-analiza nije odgovarala u dva slučaja, a PAH i BTEX bili su ispod MDK.

Za uspješnost rješavanja ovakvih situacija potreban je multidisciplinarni pristup s jasnim ovlastima svih institucija.

ISSN:
0004-1254
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere