Cite

Uvod

Cilj študije je bil razviti in preveriti instrument za merjenje različnih determinant, ki lahko vplivajo na izbiro živil in hkrati upoštevajo različne dejavnike: zdravje, čustva, ceno in razpoložljivost, družbo in kulturo, okolje in politiko ali trženje in oglase.

Metode

To je p resečna študija, ki se o sredotoča n a d eterminante izbire ž ivil in je bila m ed letoma 2017 in 2018 izvedena v 16 državah. Ta študija je vključevala 11.960 odraslih prostovoljcev iz različnih držav. Podatke smo preverili s konfirmatorno faktorsko analizo (CFA) in modeliranjem strukturnih enačb (SEM).

Rezultati

Preverjanje s CFA in SEM je pokazalo, da so pri večfaktorskem modeliranju nastali modeli prvega in drugega reda, ki se lahko uporabljajo za opredelitev lestvice EATMOT, pri čemer modeli prvega reda predstavljajo primernejše kazalnike, in sicer sta indeks skladnosti (angl. goodness-of-fit index) in primerjalni indeks prileganja (angl. comparative-fit index) zelo blizu vrednosti 1, koren povprečne kvadrirane napake približka (angl. root-mean-square-error-of-approximation), koren povprečja kvadriranih ostankov (angl. root-mean-square-residual) in standardizirani koren povprečja kvadriranih ostankov (angl. standardized-root-mean-square-residual) pa so praktično enaki nič.

Zaključek

Validirana lestvica EATMOT zagotavlja verodostojnost podatkov, pridobljenih s tem instrumentom, in se lahko uporablja v prihodnjih študijah za boljše razumevanje determinant izbire živil na različnih geografskih območjih ter načrtovanje strategij za izboljšanje zdravih prehranjevalnih vzorcev in zmanjšanje bremena nenalezljivih bolezni.

eISSN:
1854-2476
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine