Open Access

“From the East, This Town Borders the River Zbruch Bordering Poland...”.


Cite

Adelsgruber P., Cohen L. (2011), B. Kuzmany, Getrennt und doch verbunden. Grenzstädte zwischen Österreich und Russland 1772—1815, Wien-Köln-Weimar.10.7767/boehlau.9783205791232 Search in Google Scholar

Augustynowicz Ch. (2015), Grenze(n) und Herrschafte(n) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772–1844, Wien. Search in Google Scholar

Білінська Л. (2009), Мікротопоніми Тисмениччини відомного походження, „Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство“, Тернопіль, Вип. 2 (17), p. 172–181. Search in Google Scholar

Dolinovskiy V. (2013), Соціально-професійна структура міщан Олеська на підставі інвентаря будинків 1789 р., (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 21–50. Search in Google Scholar

Долинська М. (2006), Історична топографія Львова XIV–XIX ст., Львів. Search in Google Scholar

Долинська М. (2018), Йосифінська метрика – головне джерело для відтворення історичної топографії (культурного краєвиду) міст, містечок і сіл Галичини, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 81–94. Search in Google Scholar

Долинська М., Погорілко М. (2015), З історичної топографії Львова (гори Львова), „Записки Наукового товариства імені Шевченка”, Львів, Т. 268, p. 107–127. Search in Google Scholar

Drobesch W. (2009), Bodenerfassung und Bodenbewertung als Teil einer Staatsmodernisierung. Theresianische Steuerrektifikation, Josephinischer Kataster und Franziszeischer Kataster, (in:) R. Furter, A.-L. Head-König, L. Lorenzetti (ed.), Les migrations de retour. Rückwanderungen, Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen, 14/2009, p. 165–184. Search in Google Scholar

Falniowska-Gradowska A. (1982), Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku. Struktura własności ziemskiej i użytkowanie gruntów w świetle katastru józefińskiego, Warszawa. Search in Google Scholar

Falniowska-Gradowska A., Leśniak F. (2009), Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785–1787), Toruń. Search in Google Scholar

Feucht R. (2008), Flächenangaben im österreichischen Kataster. Diplomarbeit am Institut für Geoinformation und Kartografie der Technischen Universität Wien. Search in Google Scholar

Fierich J. (1950), Kultury rolnicze, zmianowanie i zbiory w katastrze józefińskim, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, XII. Search in Google Scholar

Іваночко У. (2006), Вплив соціально-функціональних процесів на розвиток урбанізації в Галичині кінця XVIII – початку XX ст., (in:) Історична топографія та соціотопографія України, Зб. наук. праць, Редкол.: Я. Дашкевич, П. Сохань та ін., Львів, c. 258–298. Search in Google Scholar

Jewuła Ł. (2013), Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków. Search in Google Scholar

Kańkowski M. (2013), Miasto Józefów w świetle opisań urbarialnych, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 123–130. Search in Google Scholar

Kargol T. (2013), Konfrontacja metryki józefińskiej z innymi źródłami historycznymi na przykładzie topografii i społeczeństwa Brodów w II połowie XVIII wieku, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 131–148. Search in Google Scholar

Kossowski A. (1935), Jan Alojzy Aleksandrowicz, (in:) Polski Słownik Biograficzny, vol. 1. Polska Akademia Umiejętności. Search in Google Scholar

Krętosz J. (1996), Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772–1815), Katowice. Search in Google Scholar

Kulczykowski M. (1972), Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Wrocław. Search in Google Scholar

Kulczykowski M. (1976), Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku, Wrocław. Search in Google Scholar

Kuzmany B. (2011), Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert, Wien–Köln–Weimar 2011.10.26530/OAPEN_437213 Search in Google Scholar

Kwiecińska E. (2016), Husiatyn, in: Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, M. Jakubowski, M. Sas, F. Walczyna (eds.), Warszawa. Search in Google Scholar

Лаба В. (2001), Iсторiя міста Перемишляни від найдавнiших часiв до 1939 року, Львiв. Search in Google Scholar

Лужецька О. (2014), Мікротопонімія Південно-Західного Опілля, Дис. на здобуття наук. ст. канд. філологічних наук, Тернопіль. Search in Google Scholar

Nestorow R. (2008), Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Tarnorudzie Polskiej, in: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Vol 16, Kraków. Search in Google Scholar

Państwo wojnickie w metryce józefińskiej z 1785–1787 roku. Wojnicz, Zamoście, Ratnawy i Łopoń, ed. J, Szymański, Wojnicz 2000. Search in Google Scholar

Петришин Г., Іваночко У. (1999), Еволюція принципів класифікації міст Галичини в австрійський період, (in:) Книга міст Галичини. Міждисциплінарні дослідження у містознавстві, „Вісник Державного університету «Львівська політехніка», Львів,, № 379, p. 67–95. Search in Google Scholar

Rozdolski R. (1961), Die grosse Steuer- und Agrarreform Joseph II, Warschau. Search in Google Scholar

Rozdolski R. (1962), Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, vol. 1–2, Warszawa. Search in Google Scholar

Ruszała K. (2013), Społeczeństwo miasteczka galicyjskiego w pierwszych latach rządów austriackich w świetle pierwszego katastru gruntowego, tzw. metryki józefińskiej na przykładzie Jasła, (in:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów (eds) T. Kargol and K. Ślusarek, Kraków 2014, p. 129–144; Search in Google Scholar

Rutkowski J. (1917), Galicyjski kataster gruntowy jako podstawa statystyki własności ziemskiej, „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, vol. 25: vol. 3, p. 23–36. Search in Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Volume XIV, Warsaw 1895. Search in Google Scholar

Styś W. (1932), Metryki gruntowe józefińskie jako źródło do historii gospodarczej Galicji, “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, II,, p. 86–97. Search in Google Scholar

Ślusarek K. (2018), Materiały podatkowe jako źródło do dziejów miast galicyjskich w czasach józefińskich, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII–XIX wieku, collected works (eds). T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, Kraków–Lwów, p. 269–288. Search in Google Scholar

Ślusarek K.(2011), Drobna szlachta w Galicji 1772—1848, Jędrzejów-Kraków. Search in Google Scholar

Вирста Н. (2013), Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій (лексико- семантичний аналіз), „Актуальні проблеми філології та перекладознавства“, Хмельницький, Вип. 6 (1), p. 36–46. Search in Google Scholar

Zamoyski G. (2013), Nowy Targ i jego mieszkańcy w świetle metryki józefińskiej, (in:) Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak and K. Ślusarek (eds.), Kraków–Lwów, p. 289–313. Search in Google Scholar

eISSN:
0081-6485
Language:
English