1. bookVolume 4 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Dialogical Foundation of the Publicist’S Communicative Ethics: Dialogical Levels of the “Communicative Pyramid”

Published Online: 19 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 25 - 32
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

AVERINTSEV S. (1996), Ritorika i istoki yevropeyskoi literaturnoi traditsii, Moskva, Shkola.Search in Google Scholar

BAKHTIN M. (1972), Problemy poetiki Dostoevskogo, Moskva, Azbuka.Search in Google Scholar

BUBER M. (1995), Dva obraza very, Moskva, Respublika.Search in Google Scholar

FEDYK O. (2000), Mova yak dukhovnyi adekvat svitu (diisnosti), Lviv, Misioner.Search in Google Scholar

FISZKE J. (2008), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław, Astrum.Search in Google Scholar

JASPERS K. (1991), Smysl i naznachenie istorii, Moskva, Politizdat.Search in Google Scholar

JAKOBSON R. (1996), Linhvistyka i poetyka [in:] Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiya svitovoyi literaturno-krytychnoyi dumky XX storichchia, Lviv, Litopys.Search in Google Scholar

LOS YO. (2008), Publitsystyka i tendentsiyi rozvytku svitu, Lviv, Pais.Search in Google Scholar

LOTMAN YU. (1973), Kanonicheskoe iskusstvo kak informatsionnyi paradoks [in:] Problema kanona v drevnem i srednevekovom iskusstve Azii i Afriki, Moskva, Nauka.Search in Google Scholar

LOTMAN YU. (1992), Kultura i vzryv, Moskva, Progress.Search in Google Scholar

ORTYNSKYI I. (1997), Dai meni de b opertysia, Lviv, Strim.Search in Google Scholar

POCHEPTSOV H. (2004), Pablik Rileishnz, Moskva, Tsentr.Search in Google Scholar

PUZYNINA JA. (1997), Slowo - Wartość - Kultura, Lublin, Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Search in Google Scholar

RIZUN V. (2000), Pryroda i struktura komunikatyvnoho protsesu (lektsiya druha), Kyiv, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka.Search in Google Scholar

SYTNYCHENKO L. (1996), Pershodzherela komunikatyvnoyi filosofiyi, Kyiv, Lybid.Search in Google Scholar

VOVKANYCH S. (1999), Informatsiya, intelekt, natsiya, Lviv, Yevrosvit.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD