1. bookVolume 27 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Analysis of County Geoportals in Terms of Opportunities to Purchase Data of the Register of Real Estate Prices and Values Online

Published Online: 15 Apr 2019
Volume & Issue: Volume 27 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 69 - 78
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Budzyński T., 2012a, Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych dla potrzeb analizy rynku nieruchomości (Register of Real Estate Price and Value as a Source of Data for the Purposes of Real Estate Market Analysis), Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 74, No. 2, pp. 25-29.Search in Google Scholar

Budzyński T., 2012b, Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami (Proposals for the Use of Maps of Average Transaction Prices of Land in Real Estate Management), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 1, pp. 135-144.Search in Google Scholar

Bydłosz J., Parzych P., 2007, Ocena możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości (Assessment of the Possibility to Use the Register of Real Estate Price and Value Data for Property Valuation Purposes), Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 1, No. 4, pp. 31-40.Search in Google Scholar

Bydłosz J., Cichociński P., Parzych P., 2010, Możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej (Possibilities of Using Data from the Register of Real Estate Price and Value for the Needs of Spatial Management), Acta Scientiarum Polonorum – Administratio Locorum, Vol. 9, No. 1, pp. 5-16.Search in Google Scholar

Cichociński P., Dąbrowski J., 2013, Spatio-temporal Analysis of the Real Estate Market Using Geographic Information Systems. Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 2, pp. 72–82.10.2478/remav-2013-0019Search in Google Scholar

Dawidowicz A., Źróbek R., 2017, Land Administration System for Sustainable Development – Case Study of Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 25, No. 1, pp. 112-122.10.1515/remav-2017-0008Search in Google Scholar

Dukaczewski D., 2007, Wojewódzkie portale informacji przestrzennej (Voivodship Spatial Information Portals), Roczniki Geomatyki, Vol. 5, No. 3, pp. 37-56.Search in Google Scholar

Dukaczewski D., Bielecka E., 2009, Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie (Comparative Analysis of National Geoportals in Europe), Roczniki Geomatyki, Vol. 7, No. 6, pp. 35-60.Search in Google Scholar

Dukaczewski D., Ciołkosz-Styk A., Sochacki M., 2012, Geoportale regionalne wybranych krajów Europy – studium porównawcze (Regional Geoportals of Selected European Countries – a Comparative Study), Roczniki geomatyki, Vol. 10, No. 4, pp. 77-93.Search in Google Scholar

Gugik, (2018, March 18). Państwowy Rejestr Granic (State Register of Borders.). Retrieved from http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowegorejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg.Search in Google Scholar

Halik Ł., 2016, Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych (Appliance of Geomatics in Real Estate Management – Obtaining Spatial Data), Problemy rynku nieruchomości, Vol. 46, pp. 76-87.Search in Google Scholar

Halik Ł., 2017, Pozyskiwanie informacji o nieruchmościach z geoportali szczebla krajowego (Acquiring Information about Real Estate from National Geoportals), Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 93, No. 1, pp. 3-7.Search in Google Scholar

Hopfer A., Cegielski S., Pietrzak L., 2012, Rejestr cen i wartości nieruchomości w świetle projektu rozporządzenia rady ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – wpływ rozporządzenia na jakość i wiarygodność RCiWN (The Register of Real Estate Prices and Values in the Light of the Draft Regulation of the Council of Ministers Regarding the Integrated Real Estate Information System - the Impact of the Regulation on the Quality and Credibility of the RREPV), Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 74, pp. 4-11.Search in Google Scholar

Izdebski W., 2016, Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Good Practices of the Participation of Communes and Poviats in the Creation of Spatial Data Infrastructure in Poland), Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.Search in Google Scholar

Izdebski W., Malinowski Z., 2016, Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą (Good Practices in the Use of Spatial Data in Municipal Management), Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.Search in Google Scholar

Klocek M., Kowalska M., 2001, Doświadczenia związane z opracowaniem i wdrożeniem technologii prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (Experience Related to the Development and Implementation of Technology for Maintaining the Register of Real Estate Price and Value), Przegląd Geodezyjny, Vol. 73, No. 7, pp. 10-12.Search in Google Scholar

Karabin M., 2002, Charakterystyka systemu katastralnego w Niemczech (Characteristics of the Cadastral System in Germany). Przegląd Geodezyjny, Vol. 74, No. 12, pp. 18-22.Search in Google Scholar

Karabin M., 2003, System katastralny we Francji (Cadastral System in France). Przegląd Geodezyjny, Vol. 75, No. 4, pp. 17-23.Search in Google Scholar

Kokot S., 2015, Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości (The Quality of Data on Transaction Prices on the Real Estate Market), Acta Scientiarum Polonorum – Administratio Locorum, Vol. 14, No. 1, pp. 43-49.Search in Google Scholar

Konowalczuk J., 2014, The corporate real estate market in public statistics in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 2, pp. 41-51.10.2478/remav-2014-0016Search in Google Scholar

Kuryj J., Źróbek S., 2005, Koncepcja rejestru cen i wartości nieruchomości jako integralnej części systemu informacji o nieruchomościach (The Concept of Register of Real Estate Price and Value as an Integral Part of the Real Estate Information System), Przegląd Geodezyjny, Vol. 77, No. 10, pp. 3-8.Search in Google Scholar

Li H., Yu L., Cheng E. W., 2005, A GIS-based Site Selection System for Real Estate Projects. Construction Innovation, Vol. 5, No. 4, pp. 231–241.10.1108/14714170510815276Search in Google Scholar

Medyńska-Gulij B., 2017, Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji (Cartography. Principles and Applications of Geovisualization). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Nanda A., Yeh J., 2014, Spatio-temporal Diffusion of Residential Land Prices across Taipei Regions. SpringerPlus, vol. 3, pp. 505–520.10.1186/2193-1801-3-505Search in Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922 (Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of June 13, 2016 regarding the publication of a uniform text of the Act on the Protection of Personal Data, Journal of Laws, 2016 item 922).Search in Google Scholar

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw, M.P. 2017 poz. 853 (Announcement of the Prime Minister of the Council of Ministers of 23 August 2017 on the list of communes and poviats included in voivodships, M.P. 2017 item 853).Search in Google Scholar

Pagourtzi E., Assimakopoulos V., Hatzichristos T., French N., 2003, Real Estate Appraisal: A Review of Valuation Methods. Journal of Property Investment & Finance, Vol. 21, No. 4, pp. 383-401.10.1108/14635780310483656Search in Google Scholar

Paz P., 2003, Determinants of Housing Prices in Spanish Cities. Journal of Property Investment and Finance, Vol. 21, No. 2, pp. 109–135.10.1108/14635780310469102Search in Google Scholar

Rodriguez M., Sirmans C. F., Marks A. P., 1995, Using Geographic Information Systems to Improve Real Estate Analysis. Journal of Real Estate Research, Vol. 10, No. 2, pp. 163–174.10.1080/10835547.1995.12090785Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2001 r. nr 38, poz. 454, z późn. zm. (Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the land and building register, Journal of Laws, 2001, No. 38, Item 454, as ammended).Search in Google Scholar

Siewicz K., 2012, Prawne aspekty korzystania z rejestru cen i wartości nieruchomości (Legal Issues of Using Real Estate Price and Value Registry), Roczniki Geomatyki, No. 10 (3), pp. 126-135.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163, z późn. zm. (Act of 17 May 1989 cartographic and geodetic law, Journal of Laws, 1989, No. 30, item 163, as amended).10.1080/09747338.1989.11436264Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Dz.U. 2016 poz. 352 (Act of 25 February 2016 on the re-use of public sector information, Journal of Laws, 2016, item 352)Search in Google Scholar

Yang Y., Sun Y., Li S., Zhang S., Wang K., Hou H., Xu S., 2015, A GIS-Based Approach for Serving Land Price Information. ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 4, pp. 2078-2093.10.3390/ijgi4042078Search in Google Scholar

Zeng T. Q., Zhou Q. M., 2001, Optimal Spatial Decision Making Using GIS: A Prototype of a Real Estate Geographical Information System (REGIS). International Journal of Geographical Information Science, vol. 15, no. 4, pp. 307–321.10.1080/136588101300304034Search in Google Scholar

Zyga J., 2016, The Usefulness of Real Estate Prices and Values Register in Appraisal by Comparative Methods, on the Basis of Lublin Voivodeship Registers, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Vol. 4, No. 3, pp. 1673-1688.Search in Google Scholar

Zyga J., 2017, Przydatność danych zawartych w rejestrze cen i wartości nieruchomości w wycenie nieruchomości (The Usefulness of Data Available in the Real Property Prices and Values Register for the Valuation of Property), Rzeczoznawca Majątkowy, No. 3, pp. 22-25.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD