1. bookVolume 26 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Information and Communication Systems Used for Keeping the Register of Real Estate Prices and Values (Rrepv) in Poland

Published Online: 18 Jan 2019
Volume & Issue: Volume 26 (2018) - Issue 4 (December 2018)
Page range: 45 - 53
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Budzyński T., 2012a, Rejestr Cen I Wartości Nieruchomości Jako Źródło Danych Dla Potrzeb Analizy Rynku Nieruchomości (Register Of Real Estate Price And Value As A Source Of Data For The Purposes Of Real Estate Market Analysis), Rzeczoznawca Majątkowy (Property Valuer), Vol. 74, No. 2, Pp. 25-29.Search in Google Scholar

Budzyński T., 2012b, Propozycje Zastosowań Mapy Średnich Cen Transakcyjnych Gruntów W Gospodarce Nieruchomościami (Proposals For The Use Of Maps Of Average Transaction Prices Of Land In Real Estate Management), Studia I Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 1, Pp. 135-144.Search in Google Scholar

Bydłosz J., Parzych P., 2007, Ocena Możliwości Wykorzystania Danych Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości Na Potrzeby Wyceny Nieruchomości (Assessment Of The Possibility To Use The Register Of Real Estate Price And Value Data For Property Valuation Purposes), Geomatics And Environmental Engineering, Vol. 1, No. 4, Pp. 31-40.Search in Google Scholar

Bydłosz J., Cichociński P., Parzych P., 2010, Możliwości Wykorzystania Danych Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości Na Potrzeby Gospodarki Przestrzennej (Possibilities Of Using Data From The Register Of Real Estate Price And Value For The Needs Of Spatial Management), Acta Scientiarum Polonorum - Administratio Locorum, Vol. 9, No. 1, Pp. 5-16.Search in Google Scholar

Dawidowicz A., Źróbek R., 2017, Land Administration System For Sustainable Development - Case Study Of Poland, Real Estate Management And Valuation, Vol. 25, No. 1, Pp. 112-122.10.1515/remav-2017-0008Search in Google Scholar

Gugik, (2018, March 18). Państwowy Rejestr Granic (State Register Of Borders.). Retrieved From Http://Www.Gugik.Gov.Pl/Geodezja-I-Kartografia/Pzgik/Dane-Bez-Oplat/Dane-Z-Panstwowegorejestru-Granic-I-Powierzchni-Jednostek-Podzialow-Terytorialnych-Kraju-Prg.Search in Google Scholar

Gus, (2018, March 18). Powierzchnia I Ludność W Przekroju Terytorialnym W 2016 R. (Area And Population In Territorial Cross-Section In 2016). Retrieved Form Https://Stat.Gov.Pl/Obszary <https://stat.gov.pl/obszaryTematyczne/Ludnosc/Ludnosc/Powierzchnia-I-Ludnosc-W-Przekroju-Terytorialnym-W-2016-R-,7,13.Html.Search in Google Scholar

Halik Ł., 2016, Zastosowanie Geomatyki W Gospodarce Nieruchomościami - Pozyskiwanie Danych Przestrzennych (Appliance Of Geomatics In Real Estate Management - Obtaining Spatial Data), Problemy Rynku Nieruchomości (Problems Of The Real Estate Market), Vol. 46, Pp. 76-87.Search in Google Scholar

Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2017, The Differentiation Of Point Symbols Using Selected Visual Variables In The Mobile Augmented Reality System, The Cartographic Journal, Vol. 54, No. 2, Pp. 147-156.10.1080/00087041.2016.1253144Search in Google Scholar

Hopfer A., Cegielski S., Pietrzak L., 2012, Rejestr Cen I Wartości Nieruchomości W Świetle Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów W Sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji O Nieruchomościach - Wpływ Rozporządzenia Na Jakość I Wiarygodność Rciwn (The Register Of Real Estate Prices And Values In Light Of The Draft Regulation Of The Council Of Ministers Regarding The Integrated Real Estate Information System - The Impact Of The Regulation On The Quality And Credibility Of The Rrepv), Rzeczoznawca Majątkowy (Property Valuer), Vol. 74, Pp. 4-11.Search in Google Scholar

Karabin M., 2002, Charakterystyka System Katastralnego W Niemczech (Characteristics Of The Cadastral System In Germany). Przegląd Geodezyjny, Vol. 74, No. 12, Pp. 18-22.Search in Google Scholar

Karabin M., 2003, System Katastralnego We Francji (Cadastral System In France). Przegląd Geodezyjny (Geodesy Review), Vol. 75, No. 4, Pp. 17-23.Search in Google Scholar

Klocek M., Kowalska M., 2001, Doświadczenia Związane Z Opracowaniem I Wdrożeniem Technologii Prowadzenia Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości (Experience Related To The Development And Implementation Of Technology For Maintaining The Register Of Real Estate Price And Value), Przegląd Geodezyjny, Vol. 73, No. 7, Pp. 10-12.Search in Google Scholar

Kokot S., 2015, Jakość Danych O Cenach Transakcyjnych Na Rynku Nieruchomości (The Quality Of Data On Transaction Prices On The Real Estate Market), Acta Scientiarum Polonorum - Administratio Locorum, Vol. 14, No. 1, Pp. 43-49.Search in Google Scholar

Konowalczuk J., 2014, The Corporate Real Estate Market In Public Statistics In Poland, Real Estate Management And Valuation, Vol. 22, No. 2, Pp. 41-51.10.2478/remav-2014-0016Search in Google Scholar

Kuryj J., Źróbek S., 2005, Koncepcja Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości Jako Integralnej Części Systemu Informacji O Nieruchomościach (The Concept Of Register Of Real Estate Price And Value As An Integral Part Of The Real Estate Information System), Przegląd Geodezyjny, Vol. 77, No. 10, Pp. 3-8.Search in Google Scholar

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów Z Dnia 23 Sierpnia 2017 R. W Sprawie Wykazu Gmin I Powiatów Wchodzących W Skład Województw, M.P. 2017 Poz. 853 (Announcement Of The Prime Minister Of The Council Of Ministers Of 23 August 2017 On The List Of Communes And Poviats Included In Voivodships, M.P. 2017 Item 853).Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa Z Dnia 29 Marca 2001 W Sprawie Ewidencji Gruntów I Budynków, Dz. U. Z 2001 R. Nr 38, Poz. 454, Z Późn. Zm. (Regulation Of The Minister Of Regional Development And Construction Of 29 March 2001 On The Land And Building Register, Journal Of Laws, 2001, No. 38, Item 454, As Ammended).Search in Google Scholar

Siewicz K., 2012, Prawne Aspekty Korzystania Z Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości (Legal Issues Of Using The Real Estate Price And Value Registry), Roczniki Geomatyki, No. 10 (3), Pp. 126-135.Search in Google Scholar

Ustawa Z Dnia 17 Maja 1989 R. Prawo Geodezyjne I Kartograficzne, Dz. U. 1989 Nr 30 Poz. 163, Z Późn. Zm. (Act Of 17 May 1989 Cartographic And Geodetic Law, Journal Of Laws, 1989, No. 30, Item 163, As Amended).10.1080/09747338.1989.11436264Search in Google Scholar

Zyga J., 2016, The Usefulness Of Real Estate Prices And Values Register In Appraisal By Comparative Methods, On The Basis Of Lublin Voivodeship Registers, Infrastructure And Ecology Of Rural Areas, Vol. 4, No. 3, Pp. 1673-1688.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD