1. bookVolume 51 (2019): Issue 2 (July 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Landscape evolution in the area of Kazimierski Landscape Park

Published Online: 01 Nov 2019
Volume & Issue: Volume 51 (2019) - Issue 2 (July 2019)
Page range: 81 - 94
Received: 20 Nov 2018
Accepted: 06 May 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Gregory I., Geddes A., 2014, Toward spatial humanities: Historical GIS and spatial history. Series “The Spatial Humanities”, Indiana University Press, pp. 10–11.Search in Google Scholar

Kukawka S., 2000, Zaludnienie i zmiany środowiska naturalnego w neolicie wyżyn lessowych (uwagi krytyczne). “Archeologia Polski” T. 15, pp. 99–109.Search in Google Scholar

Kuna J., 2015, Metodyczne aspekty analiz przestrzennych GIS wykorzystujących dawne mapy topograficzne. In: Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, ed. A. Czerny. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 125–150.Search in Google Scholar

Myga-Piątek U., 2001, Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. “Przegląd Geograficzny” T. 73, z. 1-2, pp. 163–176.Search in Google Scholar

Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski.Search in Google Scholar

Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2003, Zmiany użytkowania gruntów zlewni potoku Grodarz z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych i GIS na podstawie wieloletniego monitoringu. “Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego” Nr 4, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 75–78.Search in Google Scholar

Ostafin K., 2009, Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX wieku do 2005 roku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Ostapowicz K., 2012, Modelowanie przestrzenne zmian pokrycia terenu. In: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, Vol. 4, Kraków, 175 pp.Search in Google Scholar

Ostaszewska K., Heinrich J., Schmidt R., Krüger A., 2011, Użytkowanie ziemi jako czynnik krajobrazotwórczy na obszarach lessowych. “Prace i Studia Geograficzne” T. 46, pp. 63–76.Search in Google Scholar

Plit J., 2016, Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. “Prace Geograficzne” Nr 253, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 302 pp.Search in Google Scholar

Reder J., Superson J., Król T., 2010, Etapy rozwoju osadnictwa zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego i ich zapis w osadach dna doliny Bystrej. “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica” 1, pp. 127−130.Search in Google Scholar

Rozwałka A., 1999, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne Lublin: Wydawnictwo UMCS, 218 pp.Search in Google Scholar

Solon J. et al., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. “Geographia Polonica” Vol. 91, issue 2, pp. 143–169.10.7163/GPol.0115Search in Google Scholar

Wolski J., 2012, Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. In: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo