1. bookVolume 50 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Sources and methods of reconstruction of postal roads in the second half of the 18th century on the example of the former Lublin Voivodeship

Published Online: 15 Apr 2019
Volume & Issue: Volume 50 (2018) - Issue 4 (December 2018)
Page range: 233 - 242
Received: 23 Oct 2018
Accepted: 04 Jan 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The subject of the article is reconstructing the routes of postal roads within the borders of the Lublin Voivodeship in the second half of the 18th century. The author has attempted to reconstruct the routes of postal roads, using the retrogression method and a cartographic research method with the use of GIS tools. For this purpose, manuscript cartographic and descriptive sources from the late 18th and 19th centuries were used. Cartographic material from the end of the 18th century in connection with descriptive sources constituted the basis for determining the existence of a postal connection. However, maps from the beginning of the 19th century constituted the basis for the reconstruction of the routes of postal roads. The obtained results allowed for the determination of the role of the Lublin Voivodeship in the old Polish communication system. The research has made us aware of the need for further in-depth work on communication in the pre--partition era (before 1795).

Keywords

Arnold S., 1929, Geografia historyczna, jej zadania i metody. „Przegląd Historyczny” T. 28, nr 1, pp. 91–120.Search in Google Scholar

Bogacz T., Konopska B., 2014, Infrastruktura szlaków komunikacyjnych na mapach Śląska z XVIII i XIX wieku. In: T. Głowiński, R. Klementowski (eds.), Na lądzie, wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo GAJT, pp. 11–22.Search in Google Scholar

Buczek K., 1930, Mapa województwa krakowskiego z doby sejmu czteroletniego (17881792). Źródła i metoda. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Budzyński Z., 2013, Cesarskie gościńce w Galicji. Pierwszy etap budowy sieci dróg bitych (wg mapy józefińskiej Fryderyka Miega). In: J. Kamińska--Kwak (ed.), Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 25–58.Search in Google Scholar

Cebrykow P., 2015, Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny jako źródła informacji w badaniach historyczno-geograficznych (Early topographical maps of Lublin region as information sources in historical-geographical studies). In: A. Czerny (ed.), Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych (Early topographical maps in geographical-historical studies). Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 85 – 102. Available online at: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0708/103742-czernydawne-mapy-07-07-low-res.pdfSearch in Google Scholar

„Dziennik Handlowy, zawierający w sobie wszystkie okoliczności czyli ogniwa całego łańcucha handlu polskiego. Zaczęty w Warszawie roku 1786”. Available online at: http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=35&from=publicationSearch in Google Scholar

Ertmann A., 2007, Rękopiśmienna mapa województwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych. „Analecta”, T. 16, nr 1–2, pp. 129–137.Search in Google Scholar

Góralski Z., 1956, Taryfa mostowego i grobelnego województwa lubelskiego z 1767 r. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” nr 3/4, pp. 541–574.Search in Google Scholar

Janeczek A., 2013, Staropolski układ komunikacyjny na mapie józefińskiej Galicji z lat 1779–1783. Szansa czy iluzja rekonstrukcji. In: J. Kamińska--Kwak (ed.), Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 9–24.Search in Google Scholar

Konopska B., 1994, Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje. Warszawa: Wydawnictwo Retro-Art.Search in Google Scholar

Krasiński J., 1821, Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczpospolitej Krakowskiej. Warszawa: Drukarnia N. Glücksberga.Search in Google Scholar

Krawczyk A., 1976, Carol Perthées ‟Descriptions of parishes” – a source for the historical geography and economic history of central eastern Poland in the late XVIIIth century (introductory information). „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne” T. 43, pp. 191–196.Search in Google Scholar

Kumor-Mielnik J., 2011, Geografia historyczna Kościoła lubelskiego. In: H. Gapski (ed.), Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2005, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, pp. 44–87.Search in Google Scholar

Madej J., 1987, „Polonia… 1770” Karola de Perthéesa na tle osiemnastowiecznej kartografii polskiej i krajów ościennych. Warszawa: Biblioteka Narodowa.Search in Google Scholar

Maruszczak H., 2004, Podziały geograficzne Europy i problemy pogranicza Słowiańszczyzny zachodniej i wschodniej. In: H. Maruszczak, Z. Michalczyk (eds.), Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 9–30.Search in Google Scholar

Nieścioruk K., 2004, Z metodyki badania map dawnych. „Annales UMCS” Vol. 59, Sec. B, pp. 273–281.Search in Google Scholar

Nita J., Myga-Piątek U., 2012, Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” Nr 16, pp. 121–141.Search in Google Scholar

Panecki T., 2015, Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio--oeconomia”, Vol. 21, pp. 37–51.10.18778/1508-1117.21.02Search in Google Scholar

Perthées C., 1796, Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego, T. 1.Search in Google Scholar

Piotrowski K., 1969, O drogach pocztowych i transporcie poczt w Polsce w wiekach XVI–XVIII. „Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej. Seria D, Historia techniki i nauk technicznych” T. 5, pp. 3–17.Search in Google Scholar

Rutkowski H., 1973, Drogi. In: W. Pałucki (ed.), Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku. Warszawa: Polska Akademia Nauk.Search in Google Scholar

Sawicki L., 1928, Pułkownika Antoniego Barona Mayera von Heldensfeld zdjęcia topograficzne w Polsce w latach 18011804. Kraków: Księgarnia Geograficzna „Orbis”.Search in Google Scholar

Skrycki R., 2003, Drogi pocztowe Nowej Marchii w wybranych dziełach kartograficznych XVIII wieku. „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” Nr 10, pp. 113–122.Search in Google Scholar

Stamm E., 1935, Miary długości w dawnej Polsce. „Wiadomości Służby Geograficznej” T. 3, pp. 3–33.Search in Google Scholar

Stamm E., 1938, Staropolskie miary. Miary długości i powierzchni. Warszawa: Główny Urząd Miar.Search in Google Scholar

Szady B., 2008, Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 40, nr 3, pp. 279–283.Search in Google Scholar

Szady B., 2010, Granice powiatu łukowskiego w II po-łowie XVIII wieku – model liniowy i sieciowy. In: A. Barańska, W. Matwiejczyk (eds.), Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Lublin: RW KUL, pp. 831–845.Search in Google Scholar

Szady B., 2012, Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne. In: B. Konopska (ed.), Dawne mapy jako źródła historyczne. „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” T. 3, pp. 26–35.Search in Google Scholar

Szczygieł R., 2005, Lublin czasów renesansu i baroku. Gospodarczy, polityczny i kulturalny wizerunek miasta. „Annales UMCS” Vol. 23, Sec. FF, pp. 11–20.Search in Google Scholar

Szilágyi, M., 2014, On the Road: The history and archaeology of medieval communication networks in East-Central Europe. Budapest: Archaeolingua Alapítvány.Search in Google Scholar

Szulta W., 2008, Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.Search in Google Scholar

Szykuła A., Żygawski J., 2010, Szlak Lwów – Lublin. Geneza, zmiany przebiegu i funkcje do końca XIX wieku. In: H. Łaszkiewicz (ed.), Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Mate-riały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku. Lublin: Wydawnictwo Werset.Search in Google Scholar

Wąsowiczówna T., 1953, W sprawie metody badań przebiegu wczesnośredniowiecznych dróg lądowych Polski. „Przegląd Zachodni” T. 9, nr 9–10, pp. 310–320.Search in Google Scholar

Wąsowiczówna T., 1957, Wczesnośredniowieczne przeprawy przez środkową Wisłę. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” T. 5, nr 3, pp. 433–453.Search in Google Scholar

Wąsowiczówna T., 1959, Research on the mediaeval road system in Poland. „Archaeologia Polona” Vol. 2, pp. 125–140.Search in Google Scholar

Wąsowiczówna T., 1964, Uwagi w sprawie badań nad siecią drożną wczesnośredniowiecznej Małopolski. In: W. Antoniewicz, P. Biegański (eds.), III Konferencja naukowa w Warszawie 13 i 14 kwietnia 1962. Referaty i dyskusje, Warszawa, pp. 57–66.Search in Google Scholar

Wernerowa W., 1990, Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784. „Studia Podlaskie” T. 1, pp. 99–205.Search in Google Scholar

Wernerowa W., 1993, Opisy parafii dekanatu augustowskiego z 1784 roku. „Studia Podlaskie” T. 4, pp. 161–239.Search in Google Scholar

Wernerowa W., 1994, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat grodzieński. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN.Search in Google Scholar

Wernerowa W., 1996, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN.Search in Google Scholar

Wojciechowski S., 1958, Zbigniew Góralski, „Taryfa mostowego i grobelnego województwa lubelskiego z 1767 r.”. „Rocznik Lubelski” T. 1, pp. 252–255.Search in Google Scholar

Wojciechowski S., 1966, Drogi. In: W. Pałucki (ed.), Atlas historyczny Polski. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku. Warszawa: Polska Akademia Nauk.Search in Google Scholar

Wosch J., 1984, Drogi. In: J. Janczak (ed.), Atlas historyczny Polski. Śląsk w końcu XVIII wieku. T. 2, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.Search in Google Scholar

Zimowski L., 1972a, Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.Search in Google Scholar

Zimowski L., 1972b, Poczta wielkopolska w XVIII wieku. Drogi i połączenia pocztowe. „Zeszyty Naukowe UAM. Historia” T. 75, nr 12, pp. 71–85.Search in Google Scholar

Zgorzelski R., 2008, Z badań nad historią dawnej poczty polskiej. Na marginesie pracy Tomasza Sumy, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815–1871. Słownik biograficzny (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2005). „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” Vol. 10, pp. 145–154.Search in Google Scholar

Związek T., Panecki T., 2017, Osadnictwo olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją szesnastowiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla. „Studia Geohistorica” Vol. 7, pp. 29–62.10.12775/SG.2017.03Search in Google Scholar

Mappa szczegulna województwa lubelskiego, 1786, Karol Perthées, 1:225,000, printed 1806, Paris.Search in Google Scholar

Karte von Westgalizien, 1801–1804, Anton Mayer von Heldensfeld, 1:28,800, Wien.Search in Google Scholar

Karta dróg pocztowych Królestwa Polskiego An. 1820, author unknown, about 1:2,270,000, Drukarnia N. Glücksberga, Warszawa.Search in Google Scholar

Mappa Generalna Królestwa Polskiego z oznaczeniem pocztowych i partykularnych dróg, stacji i odległości mil między onemi., 1820, Piadyszew, 1:1,680,000, St. Petersburg.Search in Google Scholar

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, 1822–1843, Karol Richter, 1:126,000, Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo