1. bookVolume 11 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava’s Hinterland

Published Online: 15 Apr 2019
Page range: 98 - 123
Received: 30 Sep 2018
Accepted: 05 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The present paper examines selected urbanistic parameters of public amenities in rural residential areas in the suburban hinterland of Bratislava, which has undergone a rapid development in the past 20 years. In an overall perception of a residential area in terms of its attractivity and vitality, the location, type, structural and technical condition of buildings have a significant influence, together with related public spaces that are indicative of the place’s continuity of development, identity, specificity and standard of living. A quantitative comparison of public amenities presents the differences between selected municipalities on the Danube development axis and their causal relationships. This paper suggests the minimum standards of public amenities necessary for a positive identification with a residential area on both the locals’ and the visitors’ part.

Keywords

[1] Bailoni, M., Edelbutte, S. & Tchékémian, A. (2012). Agricultural landscapes, heritage and identity on peri-urban areas in Western Europe. European Countryside 4(2), 174–161. DOI: 10.2478/v10091-012-0020-9.10.2478/v10091-012-0020-9Open DOISearch in Google Scholar

[2] Baše, M. (2006). Sídla a stavby na venkově. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT.Search in Google Scholar

[3] Blažek, B. (2004). Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Vol. 1. Brno: Era.Search in Google Scholar

[4] Gajdoš, P. (2002). Člověk, spoločnosť, prostredie. Bratislava: Sociologický ústav SAV.Search in Google Scholar

[5] Gajdoš, P. (2009). Globalizačné súvislosti urbánneho vývoja a jeho sociálnopriestorové špecifiká. Sociológia 41(4), 204–328.Search in Google Scholar

[6] Görner, K. (2017). Slovak housing estates and the accessibility of the key amenities. Case study Banská Bystrica. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Geographica Socio-Oeconomica 30, 51–63. DOI: 10.18778/1508-1117.30.04.10.18778/1508-1117.30.04Search in Google Scholar

[7] Sander, H. A. & Polasky, S. (2009). The value of views and open space: Estimates from a hedonic pricing model for Ramsey County, Minnesota, USA. Land Use Policy 26(3). 837–845. DOI: 10.1016/j.landusepol.2008.10.009.10.1016/j.landusepol.2008.10.009Open DOISearch in Google Scholar

[8] Hnilička, P. (2005). Sídelní kaše, Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. Brno: ERA.Search in Google Scholar

[9] Horňák, M. & Rochovská, A. (2007). Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériích Slovenska. Geographia Cassoviensis 1(1), 55–60.Search in Google Scholar

[10] Hron, P. (1999). Domov – kolébka lidskosti. Púvodní venkovská zástavba v oblasti Jeseníku, její zachováni a rozvoj. Moravský Beroun: Moravská expedice.Search in Google Scholar

[11] Kohout, M., Tichý, D., Tittl, F., Kubánková, J. & Doležalová, Š. (2016). Sídlište, jak dál? Praha: Czech University of Technology.Search in Google Scholar

[12] Maštálka, M. & Robová, N. (2016). Občanská vybavenosť jako indikátor kvality života v nové developerské výstavbě. In: Holubec, P., ed., Člověk, stavba a územní plánovaní (pp. 129–136). Praha: Czech University of Technology.Search in Google Scholar

[13] Matlovič, R. (2004). Tranzitívna podoba mesta a jeho intraurbánnych štruktúr v ére postkomunistickej transformácie a globalizácie. Sociológia 36(2), 137–158.Search in Google Scholar

[14] Matlovič, R. & Sedláková, A. (2004). Suburbanizácia transformačný proces priestorovej organizácie postkomunistických miest (empirický príklad Prešova). In Folia Geographica 7 (pp. 75–103). Prešov: Prešovská univerzita.Search in Google Scholar

[15] Melcerová, O. (2012). Uplatnenie polyfunkčnosti pri riešení negatívnych dopadov rezidenčnej suburbanizácie v rámci územia vonkajšieho mesta. In: Intenzita využitia územia slovenských sídel – vybrané otázky (pp. 53–86). Bratislava: Nakladateľstvo STU.Search in Google Scholar

[16] Nechyba, T. J. & Walsh, R. P. (2004). Urban sprawl. Journal of Economics Perspectives. 18(4), 177–200. DOI: 10.1257/0895330042632681.10.1257/0895330042632681Open DOISearch in Google Scholar

[17] Newman, P. & Kenworthy, J. (1989). Cities and Automobile Dependence: An International Sourcebook. Aldershot: Gower Publishing.Search in Google Scholar

[18] Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J. (2013). Sub urbs: Krajina, sídla, lidé. Praha: Academia.Search in Google Scholar

[19] Repaská, G., Vilinová, K. & Šolcová, L. (2017). Trends in development of residential areas in suburban zone of the citiy of Nitra (Slovakia). European Countryside 9(2), 287–301. DOI: 10.1515/euco-2017-0018.10.1515/euco-2017-0018Open DOISearch in Google Scholar

[20] Sopirová, A. (2011). Rezidenčná suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych obciach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy. In Člověk, stavba a územní plánovaní 5 (pp. 57–65). Praha: Czech University of Technology.Search in Google Scholar

[21] Sopirová, A., Štefancová, L., Bašová, S. & Görner, K. (2017). Public space and the efficiency of the new residential zones in small slovak towns and villages. European Countryside 9(3), 541–559. DOI: 10.1515/euco-2017-0032.10.1515/euco-2017-0032Open DOISearch in Google Scholar

[22] Stanilov, K. & Sýkora, L., eds. (2014). Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. Hoboken, NJ.: Wiley/Blackwell.Search in Google Scholar

[23] Sýkora, L. & Posová, D. (2011). Formy urbanizace: kritické zhodnocení modelu stadií vývoje měst a návrh alternativní metody klasifikace forem urbanizace. Geografie 116(3), 276–299.Search in Google Scholar

[24] Šilhánková, V. (2003). Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno: Vysoké učení technické v Brně.Search in Google Scholar

[25] Štefancová, L. (2013). Urbánna architektúra ako prostriedok udržateľnosti pre mestá. In Juniorstav 2013 (p. 21). Brno: University of Technology.Search in Google Scholar

[26] Šveda, M. (2016). Život v Bratislavskom suburbiu: prípadová štúdia mesta Stupava. Sociológia 48(2), 139–171.Search in Google Scholar

[27] Šveda, M. (2011). Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z hľadiska analýzy zmien pokrývky, Geografický časopis 63(2), 155–173.Search in Google Scholar

[28] Tachieva, G. (2011). Sprawl Repair Manual. Washington: Island Press.Search in Google Scholar

[29] Vaishar, A., Vidovićová, L. & Figueiredo, E. (2018). Quality of Rural Life. European Contryside. 10(2),180–190. DOI: 10.2478/euco-2018-0011.10.2478/euco-2018-0011Open DOISearch in Google Scholar

[30] Vitková, Ľ. (2008). Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr. Bratislava: Slovak University of Technology.Search in Google Scholar

[31] Vitková, Ľ. (2015). Metódy hodnotenia verejných priestorov, analýza vybraných námestí Bratislavy. Alfa 20(1), 22–33.Search in Google Scholar

[32] AŽ PROJEKT S.R.O. (2010). Štandardy minimálnej vybavenosti obcí. Metodická príručka pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie. Bratislava: Urbion (update: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002).Search in Google Scholar

[33] Buchta, S. (2016). Zlepšovanie kvality života na vidieku. Slovo 16.5.2016.Search in Google Scholar

[34] Buchta, S. (2017). Slovenský vidiek v druhej dekáde 21. storočia. Slovo 21.9.2017.Search in Google Scholar

[35] Jakušová, M. (2010). Diskusia o verejných priestoroch. UzemnePlany. Retrieved from http://www.uzemneplany.sk/sutaz/diskusia-o-verejnych-priestoroch [Acessed 2018-08-3].Search in Google Scholar

[36] Jehlík, J. (2016). Venkov a vesnice. Zlatý řez 39, 14–17.Search in Google Scholar

[37] Sopirová, A. (1996). Územný plán obce Hamuliakovo v znení zmien a doplnkov 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012.Search in Google Scholar

[38] Sopirová, A. (2004). Územný plán obce Kalinkovo v znení zmien a doplnkov 2006, 2007, 2008, 2010.Search in Google Scholar

[39] Sopirová, A. (2008): Územný plán obce Hubice.Search in Google Scholar

[40] Sopirová, A. (2009): Územný plán obce Kvetoslavov v znení zmien a doplnkov 2010–2017.Search in Google Scholar

[41] Sopirová, A. (2009): Územný plán obce Miloslavov v znení zmien a doplnkov 2010–2017.Search in Google Scholar

[42] SB PARTNERS S.R.O. (Balaš, K., Balašová, E., Šebesta, P.) (2001). Územný plán obce Rovinka v znení zmien a doplnkov 2009, 2012, 2014.Search in Google Scholar

[43] Šuška, M., Horký, J., Kostková, L. & Gogolák, I. (2013). Kysuce, krajina a architektúra cnosti a neresti. Čadca: Bind print.Search in Google Scholar

[44] ÚPn S.R.O. (DUDÁŠOVÁ, M.) (2008). Územný plán obce Dunajská Lužná v znení zmien a doplnkov 2013.Search in Google Scholar

[45] ÚPn S.R.O. (DUDÁŠOVÁ, M.) (2008). Územný plán obce Hviezdoslavov v znení zmien a doplnkov 2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo