Cite

Dietilamid lizerginske kiseline (LSD) klasični je halucinogen koji se desetljećima naširoko zlorabio, dok je posljednjih godina porasla popularnost fenciklidina (PCP), osobito među adolescentima. Do sada se vrlo malo zna o općoj toksičnosti ovih spojeva, posebice o njihovim mogućim neurotoksičnim učincima na staničnoj razini. Ovo istraživanje procijenilo je toksične učinke LSD-a i PCP-a na staničnu liniju humanoga neuroblastoma SH-SY5Y, koja je bila izložena ispitivanim spojevima u rasponu koncentracija 0,39–100 μmol/L tijekom 24 sata. Stanice tretirane odabranim koncentracijama koje su smanjile vijabilnost stanica do 30 % potom su podvrgnute alkalnom komet-testu i biokemijskim testovima koji omogućuju procjenu oksidacijskoga stresa. Tretman s LSD-om od 6,25 μmol/L i PCP-om s 3,13 μmol/L rezultirao je s 88,06±2,05 % odnosno 84,17±3,19 % vijabilnih stanica. Ove koncentracije omogućile su ispitivanje genotoksičnosti, što je rezultiralo značajnim povećanjem primarnog oštećenja DNA nakon tretmana LSD-om i PCP-om u odnosu na negativnu kontrolu. LSD je izazvao značajno povećanje razine malondialdehida u usporedbi s kontrolom, za razliku od PCP-a. Dok je LSD inducirao značajno povećanje proizvodnje reaktivnih kisikovih vrsta (ROS) i razine glutationa (GSH), tretman PCP-om uzrokovao je značajno povećanje proizvodnje ROS-a, ali smanjenje razine GSH-a u usporedbi s kontrolom. Tretman stanica LSD-om značajno je povećao aktivnosti svih antioksidacijskih enzima u usporedbi s kontrolom. Tretman PCP-om značajno je povećao aktivnosti glutation peroksidaze (GPx) i superoksid dismutaze (SOD), ali je aktivnost katalaze (CAT) bila značajno niža nego u odgovarajućoj kontroli. Zaključno, LSD je imao veći potencijal oštećenja DNA i pokazao je jaču oksidacijsku aktivnost od PCP-a u stanicama SH-SY5Y.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other