Cite

Akreditacija u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda HRN EN ISO / IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija) postala je praktična i široko prihvaćena metoda upravljanja kvalitetom i objektivni dokaz tehničke osposobljenosti, znanja i vještina u ispitnim i umjernim laboratorijima. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMROH) akreditirao je 2010. godine svoj sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO / IEC 17025 norme za sljedeća područja primjene: određivanje radioaktivnosti, ispitivanja kvalitete zraka te ispitivanja u području zaštite od ionizirajućega zračenja. Akreditacija je obuhvaćala tri laboratorija: Jedinicu za zaštitu od zračenja, Jedinicu za higijenu okoline i Jedinicu za dozimetriju zračenja i radiobiologiju. U skladu s pravilima Hrvatske akreditacijske agencije, u 2020. godini planira se druga reakreditacija Instituta. U radu je opisan sustav upravljanja kvalitetom u IMROH-u i iskustva stečena tijekom desetogodišnjeg razdoblja. Analizirane su nesukladnosti otkrivene tijekom redovitog rada, u internim auditima te u vanjskim auditima koje je provodila Hrvatska akreditacijska agencija, tj. nacionalno akreditacijsko tijelo u Hrvatskoj. Može se zaključiti da je akreditirani sustav upravljanja značajno poboljšao rad uključenih akreditiranih jedinica, a Institut je povećao vidljivost na tržištu i marketinšku prednost te posljedično poboljšao svoju tržišnu poziciju.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other