1. bookVolume 27 (2019): Issue 3 (September 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Comparative Analysis of Methane Concentration Near the Junction of the Longwall and Top Road

Published Online: 28 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 27 (2019) - Issue 3 (September 2019)
Page range: 166 - 173
Received: 01 Dec 2018
Accepted: 01 Mar 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Badura H.: Analiza wpływu niektórych czynników na metanowość rejonu ściany D-2 w pokładzie 409/4 w KWK „R”. Przegląd Górniczy nr 4, Katowice 2007.Search in Google Scholar

[2] Badura H.: Analiza stężeń metanu na wylocie z rejonu ściany P-4 w KWK „R”. Górnictwo i Geologia. Kwartalnik t. 2, z. 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.Search in Google Scholar

[3] Badura H.: Badanie średnich i maksymalnych dobowych stężeń metanu w rejonie ściany D-33 w KWK „Borynia” Górnictwo i Geologia. Kwartalnik, z. 3, t. 4. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.Search in Google Scholar

[4] Badura H.: Metody prognoz krótkoterminowych stężenia metanu na wylotach z rejonów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego. Monografia. Wyd. Politechniki Śląskiej, 2013Search in Google Scholar

[5] Berger J., Markiewicz J., Badylak A.: Odmetanowanie kluczem do poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji ścianowej w kopalniach węgla kamiennego. Metan i jego wykorzystanie – Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2011, pp. 75-83Search in Google Scholar

[6] Branny, M. Computer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall-return crossing zone. Archives of Mining Sciences, 51, 2006, pp.133-145.Search in Google Scholar

[7] Jakubów A.: Doświadczenia w odmetanowaniu kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pozyskiwanie i utylizacja metanu z pokładów węgla – Materiały konferencyjne. Jastrzębie-Zdrój 15-16 maja 2014 r.Search in Google Scholar

[8] Karacan C.Ö., Ruiz F.A., Cote m., Phipps S.: Coal mine methane: A review of capture and utilization practices with benefits to mining safety and greenhouse gas reduction. International Journal of Coal Geology. No 86, 2011, pp. 121-15610.1016/j.coal.2011.02.009Search in Google Scholar

[9] Krause E., Łukowicz K.: Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian. Poradnik techniczny. Główny Instytut Górnictwa, Kopania Doświadczalna „Barbara”. Katowice-Mikołów. 2000.Search in Google Scholar

[10] Krause E. 2015: Short-Term Predictions of Methane Emissions During Longwall Mining. Archives of Mining Sciences, Vol. 60, No 2, 2015, pp 581-594.Search in Google Scholar

[11] Krause, E.; Wierzbiński, K. Wpływ przekrojów wyrobisk oraz uwarunkowań wentylacyjno-metanowych w środowisku ścian na kształtowanie się zagrożenia metanowego. Przegląd Górniczy 2009, t. 65, str. 52-60.Search in Google Scholar

[12] Mishra, D.P., Kumar, P., Panigrahi, D.C.: Dispersion of methane in tailgate of a retreating longwall mine: A computational fluid dynamics study. Environ. Earth Sci. 75, 2016, 475.10.1007/s12665-016-5319-9Search in Google Scholar

[13] Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Dz. U. z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 1118.Search in Google Scholar

[14] Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J. Methane Drainage from Roof Strata Using and Overlying Drainage Galery. International Journal of Coal Geology, No 136, 2014, pp. 99-11510.1016/j.coal.2014.10.009Search in Google Scholar

[15] Tutak M., Brodny J.: Analysis of the Impact of Auxiliary Ventilation Equipment on the Distribution and Concentration of Methane in the Tailgate. Energies No 11, 2018 3076.10.3390/en11113076Search in Google Scholar

[16] Uszko M., Kloc L., Szarafiński M., Potoczek H.: Pozyskiwanie i zagospodarowanie metanu z odmetanowania kopalń Kompanii Węglowej S.A. Pozyskiwanie i utylizacja metanu z pokładów węgla – materiały konferencyjne. Jastrzębie-Zdrój, 16 maja 2014 r., pp. 185-196.Search in Google Scholar

[17] Zeliaś A.: Metody statystyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa. 2000 r.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD