1. bookVolume 7 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-9767
First Published
08 Oct 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Mining Heritage and Mining Tourism

Published Online: 01 Feb 2019
Volume & Issue: Volume 7 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 93 - 105
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-9767
First Published
08 Oct 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Ashworth, G., & Tunbridge, J. E. (1996). Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict. Chichester: Wiley.Search in Google Scholar

Baudrillard, J. (1983). Simulations. New York: Semiotext.Search in Google Scholar

Blažková, T., & Matoušek, V. (2013). Česká krajina 19. a 20. století ve světle industriální archeologie – stav bádání (Czech landscape of the 19th and 20th Centuries in the lamp of Industrial Archeology – Status of Research). In P. Vařeka (Ed.), Archeologie 19. a 20. století (Archeology of the 19th and 20th centuries) (pp 17–22). Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen.Search in Google Scholar

Boniface, P., & Fowler, P. J. (1993). Heritage and tourism in ‘the global village’. London: Routledge.Search in Google Scholar

Chang, T. C. (2002). Heritage as a Tourism Commodity: Traversing the Tourist–Local Divide. Singapore Journal of Tropical Geography, 18(1), 46–68. DOI: 10.1111/1467–9493.00004.10.1111/14679493.00004Open DOISearch in Google Scholar

Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annuals of Tourism Research, 15(1), 371–386. DOI: 10.1016/0160–7383(88)90028-X.10.1016/01607383(88)90028-XOpen DOISearch in Google Scholar

Cole, D. (2004). Exploring the Sustainability of Mining Heritage Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 12(6), 480–494. DOI: 10.1080/09669580408667250.10.1080/09669580408667250Open DOISearch in Google Scholar

Conesa, H. M., Schulin, R., & Nowack, B. (2008). Mining landscape: A cultural tourist opportunity or an environmental problem? The study case of the Cartagena–La Unión Mining District (SE Spain), Ecological Economics, 64(4), 690–700. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2007.06.023.10.1016/j.ecolecon.2007.06.023Open DOISearch in Google Scholar

Conlin, M. V., Jolliffe, L. (2014). Mining Heritage and Tourism: A Global Synthesis. London and New York: Routledge.Search in Google Scholar

Coupland, B., & Coupland, N. (2014). The authenticating discourses of mining heritage tourism in Cornwall and Wales. Journal of Sociolinguistics, 18(4), 495–517. DOI: 10.1111/josl.12081.10.1111/josl.12081Open DOISearch in Google Scholar

Fragner, B., & Zikmund, J. (2009). Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry/deset let (What we have destroyed. The Balance of the Dying Industrial Age/Ten Years). Prague: ČVUT.Search in Google Scholar

González, P. A. (2015). Conceptualizing Cultural Heritage as a Common. In P. F. Biehl, D. C. Comer, C. Prescott, & H. A. Soderland (Eds.), Identity and Heritage, Contemporary Challenges in a Globalized World (pp. 27–35). London: Springer.Search in Google Scholar

Graham, B., Ashworth, G., & Tunbridge, J. E. (2000). A Geography of Heritage: Power, Culture, Economy. London: Arnold.Search in Google Scholar

Ham, H. S., & Weiler, B. (2012). Interpretation as the centrepiece of sustainable wildlife tourism. In R. Harris, T. Grrifin, & P. Williams (Eds.), Sustainable Tourism: A Global Perspective (pp. 35–44). New York: Routledge.Search in Google Scholar

Harvey, D. C. (2001). Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4), 319–338. DOI: 10.1080/13581650120105534.10.1080/13581650120105534Open DOISearch in Google Scholar

Harvey, D. C. (2008). The History of Heritage. In B. Graham & P. Howard (Eds.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity (pp. 19–36). Aldershot: Ashgate.Search in Google Scholar

Hewison, R. (1987). The heritage industry: Britain in a climate of decline. Methuen: London.Search in Google Scholar

Hewison, R. (1989). Heritage: An interpretation. In L. Uzzell (Ed.), Heritage Interpretation (pp. 15–23). London: Belhaven.Search in Google Scholar

Holtorf, C. J. (2002). Monumental Past: The Life-histories of Megalithic Monuments in Mecklenburg-Vorpommern (Germany). Papers from the Institute of Archaeology, 13(1), 130–136.Search in Google Scholar

Hose, T. A. (2005). Geotourism: Appreciating the deep time of landscapes. In M. Novelli (Ed.), Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases (pp. 27–38). Oxford: Elsevier.Search in Google Scholar

Hose, T. A. (2012). 3G’s for Modern Geotourism. Geoheritage Journal, 4, 7–24. DOI: 10.1007/s12371–011–0052-y.10.1007/s123710110052-yOpen DOISearch in Google Scholar

Howard, P. (2003). Heritage: Management, Interpretation, Identity. London: Continuum.10.5040/9781350933941Search in Google Scholar

Jelen, J., & Kučera, Z. (2017). Dědictví (nejen) uranové těžby na Jáchymovsku. (Heritage (not only) of uranium mining in the Jáchymov region). Geografické rozhledy (Geographical views), 26(3), 28–30.Search in Google Scholar

Jelen, J., & Chromý, P. (2018). Krušnohoří jako součást světového dědictví UNESCO? (Ore Mountains as part of UNESCO World Heritage?). Geografické rozhledy (Geographical views), 27(5), 30–33.Search in Google Scholar

Kadlec, M., & Svoboda, M (2007). Památková péče, cestovní ruch a veřejná správa (Monument care, tourism and public administration). Prague: Ministry for Regional Development of Czech Republic. Retrieved from www.mmr.cz/getmedia/71687f46–21f8–4e70–8b5c-afb6ab19ad38/GetFile7_1.pdf.Search in Google Scholar

Karel, T., & Kratochvílová, A. (Eds.). (2013). Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří (Changes in the historical and mining landscape. Historic settlement and mining structures of the Ore Mountains). Loket: National Heritage Institute.Search in Google Scholar

Kesner, L. Moravec, I., Novotný, R., & Škodová-Parmová, D. (2008). Management kulturního cestovního ruchu (Management of cultural tourism). Prague: Cultropa.Search in Google Scholar

Kučová V. (2009): Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO (World Cultural and Natural Heritage by UNESCO). Prague: Národní památkový ústav (National Heritage Institute).Search in Google Scholar

Kudrnáč, J. (1999). Montánní archeologie a geologie (Mining archeology and geology). Archeologické rozhledy (Archeological views), 51(1), 168–172.Search in Google Scholar

Loures, L. (2008). Industrial heritage: The past in the future of the city. WSEAS Transactions on Environment and Development, 4(8), s. 687–696.Search in Google Scholar

Lowenthal, D. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Lowenthal, D. (1997). The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Mazáč, J. (2003). Technické kulturní památky (Technical cultural monuments). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava.Search in Google Scholar

Nuryanti, W. (2005). The role of interpretation in ecotourism develoment. The Indonesian Institute of the Arts (pp. 112–119).Search in Google Scholar

Ptáček, L., & Růžička, T. (Eds.). (2012). Jak předkládat svět: základy dobré interpretace (How to Present the World: The Basics of good Interpretation). Brno: Partnership Foundation.Search in Google Scholar

Ptáček, L. (2004). Interpretace místního dědictví – Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí (Local Heritage Interpretation – A Guide to Planning and Creating Presentations of Local Attractions). Brno: Partnership Foundation.Search in Google Scholar

Raistrick, A. (1972). Industrial Archaeology: An Historical Survey. London: Eyre Methuen.Search in Google Scholar

Schejbal, C. (2016). Montánní turismus (Mining tourism). Ostrava: Technical University of Ostrava.Search in Google Scholar

Smith, L. (2006). Archaeological Theory and the Politics of Cultural Heritage. London: Routledge.Search in Google Scholar

Stefanovová, Z., & Lednický, V. (2012). Cestovní ruch a technické památky (Tourism and technical monuments). Ekonomika – Management – Inovace (Economy – Management – Innovation) 4(3) 58–67.Search in Google Scholar

Štýs, S. (1990). Rekultivace území devastovaných těžbou nerostů (Reclamation of territories devastated by mining of minerals). Prague: SNTL.Search in Google Scholar

Timothy, D., & Boyd, S. (2003). Heritage Tourism. New York: Pearson Education.Search in Google Scholar

Tomíšková, M. (2011). Průmyslové dědictví a cestovní ruch (Industrial Heritage and Tourism). Urbanismus a územní rozvoj (Urban Planning and Spatial Development), 14(3), 28–32.Search in Google Scholar

Urban, M. (2011). Výchozí bod Jáchymov (Starting point of Jachymov). In Urban et al. (Eds.), Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří s výchozími body Krupka, Hora svaté Kateřiny, Jáchymov. (Three studies on the Mining and Cultural Landscape of the Czech Ore Mountains with the starting points of Krupka, Mount of St. Catherine, Jachymov), (Study, Part 3). Most: Regional Museum in Most.Search in Google Scholar

Urry, J. (1990). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. London: Sage.Search in Google Scholar

Wheeler, R. (2014). Mining memories in a rural community: Landscape, temporality and place identity. Journal of Rural Studies, 36, 22–32. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2014.06.005.10.1016/j.jrurstud.2014.06.005Open DOISearch in Google Scholar

Wright, P. (1985). On Living in an Old Country: The National Past in Contemporary Britain. London and New York: Verso.Search in Google Scholar

Zelenka, J., & Pásková, M. (2002). Výkladový slovník cestovního ruchu (Interpreting Dictionary of Tourism). Prague: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo