Zeszyty czasopisma

Tom 68 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 68 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 68 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 68 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 67 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 67 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)

Tom 67 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)

Tom 67 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)

Tom 66 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 66 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)

Tom 66 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)

Tom 66 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 65 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)

Tom 65 (2019): Zeszyt 3 (September 2019)

Tom 65 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)

Tom 65 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)

Tom 64 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)

Tom 64 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Tom 64 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)

Tom 64 (2018): Zeszyt 1 (March 2018)

Tom 63 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)

Tom 63 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)

Tom 63 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)

Tom 63 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 62 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)

Tom 62 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)

Tom 62 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)

Tom 62 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 61 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)

Tom 61 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)

Tom 61 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)

Tom 61 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Tom 60 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)

Tom 60 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)

Tom 60 (2014): Zeszyt 2 (June 2014)

Tom 60 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Tom 59 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)

Tom 59 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 59 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)

Tom 59 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 61 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

9 Artykułów
Otwarty dostęp

Biology of germination of medicinal plant seeds. Part XIXb. Diaspores of Inula helenium L. from Asteraceae family

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 7 - 12

Abstrakt

Streszczenie

Opisano cechy morfologiczne diaspor i siewek omanu wielkiego Inula heleninum L. Przeprowadzono czteroletni cykl comiesięcznych badań zdolności kiełkowania. Stwierdzono, że optymalnymi warunkami fizycznymi przeprowadzania analiz jest dostęp światła i temperatura zmienna (30°C przez 8 godzin, 20°C przez 16 godzin). W tych warunkach odsetek kiełkujących niełupek wynosił do 90%. Diaspory zachowywały żywotność do 7 lat po zbiorze.

 • Inula helenium
 • kiełkowanie
 • diaspory

Słowa kluczowe:

 • Inula helenium
 • kiełkowanie
 • diaspory
Otwarty dostęp

Effect of gibberellic acid, stratification and salinity on seed germination of Echinacea purpurea cv. Magnus

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 13 - 22

Abstrakt

Streszczenie

Prezentowane badania obejmowały dwa odrębne doświadczenia, mające na celu określenie warunków przełamywania spoczynku nasion jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea cv. Magnus) oraz wpływu zasolenia na ich kiełkowanie. W pierwszym z eksperymentów zastosowano pięć poziomów stężeń kwasu giberelinowego GA3 (0, 250, 500, 1000 i 1500 mg×L−1) w połączeniu z chłodną stratyfikacją nasion trwającą odpowiednio: 0, 5, 10 i 15 dni, i przebiegającą w wilgotnym podłożu w temperaturze 5°C. Doświadczenie czynnikowe przeprowadzono w układzie całkowicie losowym, w czterech powtórzeniach. Analizy statystyczne wykazały, że zastosowanie dziesięciodniowej chłodnej stratyfikacji w połączeniu z GA3 o stężeniu 250 mg×L1 istotnie zwiększa odsetek kiełkujących nasion i skraca średni czas kiełkowania. W drugim eksperymencie nasiona jeżówki były przechowywane przez 10 dni w temperaturze 5°C i połowę z nich poddano przez 24 godziny działaniu roztworu GA3 o stężeniu 250 mg×L−1. Dla obu grup nasion badano wpływ stresu solnego (działania NaCl). Powyższe doświadczenie prowadzono w układzie całkowicie losowym, w czterech powtórzeniach, stosując pięć poziomów zasolenia (0, 20, 40, 60 i 80 mM NaCl). Otrzymane wyniki wskazują, że jeżówka purpurowa, na etapie kiełkowania nasion, jest bardzo wrażliwa na zasolenie. Zwiększanie jego poziomu powodowało spadek ilości kiełkujących nasion i dobrze wykształconych siewek oraz wzrost średniego czasu kiełkowania. Większą odporność w warunkach stresu solnego wykazywały nasiona poddane działaniu GA3.

 • jeżówka purpurowa
 • chłodna stratyfikacja
 • GA
 • NaCl

Słowa kluczowe:

 • jeżówka purpurowa
 • chłodna stratyfikacja
 • GA
 • NaCl
Otwarty dostęp

Variability of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) wild growing populations occurring in eastern Poland

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 23 - 36

Abstrakt

Streszczenie

Turówka leśna to wieloletnia trawa kępkowa występująca w północno-wschodniej Europie. W Polsce jest to roślina rzadka, objęta częściową ochroną prawną, rosnąca w widnych lasach mieszanych i liściastych. Jej liście, bogate w zwiazki kumarynowe, wykorzystywane są głównie do aromatyzowania alkoholi. W związku z dużym zapotrzebowaniem na ten surowiec oraz zanikaniem populacji turówki leśnej na stanowiskach naturalnych wskazane jest wprowadzenie jej do uprawy. W niniejszej pracy wytypowano do badań 12 populacji turówki leśnej i oceniono je pod kątem przydatności do uprawy. Określono skład gatunkowy roślin towarzyszących turówce oraz intensywność nasłonecznienia na zajmowanych stanowiskach. Gatunek ten zidentyfikowano w trzech typach zbiorowisk leśnych. Powietrznie sucha masa liści w przeliczeniu na roślinę wahała się u badanych populacji od 1,73 do 11,07 g. Były one wyraźnie zróżnicowane pod względem ogólnej zawartości zidentyfikowanych grup związków czynnych, tj. kumaryn (0,36–0,96%), flawonoidów (0,09–0,26%) i kwasów polifenolowych (0,13–0,29%). Zróżnicowanie dotyczące zawartości kumaryny, będącej wskaźnikiem jakości surowca, było jeszcze wyższe. Zawartość tego związku wahała się od 52,03 do 275,74 mg/100 g s.m. Spośród badanych populacji najbardziej interesujące pod względem cech jakościowych wydają się być populacja nr 12 (Jedwabno) i populacja nr 10 (Ruciane), charakteryzujące się relatywnie wysoką masą liści jak i najwyższą zawartością zidentyfikowanych związków czynnych, w tym kumaryny.

 • turówka leśna
 • populacje
 • światło
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • kwasy polifenolowe

Słowa kulczowe:

 • turówka leśna
 • populacje
 • światło
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • kwasy polifenolowe
Otwarty dostęp

Intraspecific variability of yarrow (Achillea millefolium L. s.l.) in respect of developmental and chemical traits

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 37 - 52

Abstrakt

Streszczenie

Celem pracy było określenie zakresu zróżnicowania 20 populacji krwawnika rosnących w warunkach ex situ, pod kątem wybranych cech rozwojowych oraz zawartości i składu chemicznego związków biologicznie czynnych (olejku eterycznego, garbników, flawonoidów i kwasów fenolowych). Eksperyment założono na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych. Obserwacje morfologiczne oraz zbiór surowca przeprowadzono w drugim roku wegetacji roślin, na początku kwitnienia. Badane populacje różniły się istotnie pod względem cech rozwojowych oraz zawartości i składu analizowanych związków aktywnych. Cechami najbardziej różnicującymi populacje były: świeża masa ziela (0,46–1,79 kg z rośliny), liczba pędów na m2 (64–243) oraz długość najdłuższego międzywęźla (42–158 mm). Zawartość olejku eterycznego wahała się od 0,10 do 1,00%. Spośród 24 zidentyfikowanych związków β-pinen, 1,8-cineol, terpinen-4-ol, nerolidol i chamazulen były dominujące. Biorąc pod uwagę te składniki, wśród badanych populacji wyróżniono 3 następujące chemotypy: β-pinen, β-pinen + chamazulen i 1,8-cineol. Zawartość garbników wynosiła od 0,38 do 0,90%. W obrębie flawonoidów zidentyfikowano 4 związki, przy czym w największej ilości obecny był 7-glukozyd apigeniny (9,87–475,21 mg × 100 g−1), podczas gdy związkiem najbardziej różnicującym populacje był 3',7-diglukozyd luteoliny. Wśród kwasów fenolowych zidentyfikowano 3 związki, tj. pochodne kwasu kawowego. Dominował tu kwas rozmarynowy (75,64–660,54 mg × 100 g−1), a kwas cykoriowy różnicował populacje w najwyższym stopniu.

 • krwawnik
 • populacje
 • chemotypy
 • olejek eteryczny
 • związki fenolowe

Słowa kluczowe:

 • krwawnik
 • populacje
 • chemotypy
 • olejek eteryczny
 • związki fenolowe
Otwarty dostęp

Antiradical activity and amount of phenolic compounds in extracts obtained from some plant raw materials containing methylxanthine alkaloids

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 53 - 66

Abstrakt

Streszczenie

Surowce takie jak yerba mate, guaraná, biała i zielona herbata, nasiona kawy, czekolada i kakao zawierające alkaloidy metyloksantynowe były badane na zawartość związków fenolowych i aktywność przeciwutleniającą. Poziom związków fenolowych określono metodą kolorymetryczną za pomocą odczynnika Folin-Ciocalteu, a właściwości przeciwutleniające mierzono stosując rodnik DPPH (difenylo-pikrylohydrazylowy). Ilość związków fenolowych wyrażono w procentach masy wyciągów i surowców. Potencjał przeciwrodnikowy określono jako liczbę jednostek TAUDPPH na mg wyciągów i g surowców. Największą liczbę jednostek przeciwrodnikowych TAUDPPH oraz najwyższą zawartość związków fenolowych wykazano dla białej herbaty i wyciągów otrzymanych z tego surowca, a najniższe wartości uzyskano dla czekolady. Współczynnik korelacji pomiędzy ilością związków fenolowych i aktywnością przeciwrodnikową surowców wynosił r=0,994.

 • przeciwutleniacze
 • zmiatacze wolnych rodników
 • wyciągi roślinne
 • fenole roślinne
 • surowce zawierające alkaloidy metyloksantynowe
 • jednostki przeciwrodnikowe

Słowa kluczowe:

 • przeciwutleniacze
 • zmiatacze wolnych rodników
 • wyciągi roślinne
 • fenole roślinne
 • surowce zawierające alkaloidy metyloksantynowe
 • jednostki przeciwrodnikowe
Otwarty dostęp

In vitro propagation of bastard balm (Melittis melissophyllum L.)

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 67 - 76

Abstrakt

Streszczenie

Opracowano metodę szybkiego rozmnażania miodownika melisowatego w kulturach in vitro na drodze stymulacji tworzenia pędów bocznych. Materiałem do inicjacji kultury in vitro były wierzchołki pędów pobierane z roślin 3-letnich w maju i odkażane 0,2% roztworem sublimatu. Otrzymane z eksplantatów inicjalnych pędy wykładano na pożywkę MS/B5 zawierającą 0,1; 0,5 lub 1,0 mg/l BA z dodatkiem 0,01 mg/l NAA lub bez dodatku auksyny. Najwięcej pędów bocznych otrzymano na pożywce zawierającej 1,0 mg/l BA (3,9 pędów na eksplantat). Do ukorzeniania pędów zastosowano pożywkę ½ MS/B5 z dodatkiem IBA (0,25; 0,50 i 1,0 mg/l). Kontrolę stanowiła pożywka bez regulatorów wzrostu. Najwięcej ukorzenionych mikrosadzonek obserwowano na pożywce bez dodatku IBA (87,1%). IBA zastosowane w pożywce do ukorzeniania pędów wpłynęło na cechy morfologiczne uzyskanych mikrosadzonek, ale nie wpłynęło na ich masę. Niezależnie od stężenia IBA w tej pożywce mikrosadzonki dobrze adaptowały się do warunków ex vitro.

 • in vitro
 • pędy boczne
 • pożywka MS/B5
 • NAA
 • BA
 • IBA
 • adaptacja ex vitro

Słowa kluczowe:

 • in vitro
 • pędy boczne
 • pożywka MS/B5
 • NAA
 • BA
 • IBA
 • adaptacja ex vitro
Otwarty dostęp

Pesticidal activity of certain plant extracts and their isolates against the cowpea beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae)

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 77 - 92

Abstrakt

Streszczenie

W niniejszych badaniach przetestowano wpływ wyciągów z siedmiu gatunków roślin na śmiertelność strąkowca czteroplamego. Materiał roślinny ekstrahowano stosując kolejno: eter naftowy, chloroform oraz alkohol etylowy. Wyciągi eterowe były frakcjonowane do fazy zmydlającej i niezmydlającej się, a następnie identyfikowano je za pomocą chromatografii gazowej. Testowano również toksyczność związków wyizolowanych z chloroformowego i alkoholowego wyciągu z Citrullus colocynthis oraz eterowego wyciągu z Nicandra physaloides. Wrażliwość dorosłych osobników strąkowca na działanie poszczególnych surowych wyciągów roślinnych wykazywała duże zróżnicowanie. Wyciąg eterowy i chloroformowy z Nicandra physaloides był najbardziej toksyczny w porównaniu z innymi badanymi ekstraktami, natomiast wyciąg eterowy z Curcuma longa miał najniższą skuteczność. Wszystkie frakcje kwasów tłuszczowych siedmiu badanych gatunków roślin były toksyczne dla dorosłych chrząszczy w analizowanych stężeniach. Zastosowanie wyciągów z N. physaloides, Schinus terebinthifolius i Dodonaea viscosa skutkowało 100% śmiertelnością dorosłych osobników w najwyższym testowanym stężeniu (1,0%). 1,0% frakcja niezmydlająca się uzyskana z Dodonaea viscosa powodowała 100% śmiertelność dorosłych osobników. Najniższą procentową śmiertelność dorosłych chrząszczy (22%) zanotowano przy zastosowaniu frakcji niezmydlającej się z Thuja orientalis w stężeniu 0,0625%, ale wzrosła ona do 80,0% przy stężeniu 1,0%. Wykazano, że składniki wyizolowane z chloroformowego i alkoholowego wyciągu z C. colocynthis i eterowego ekstraktu z N. physaloides są bardzo skuteczne przeciw dorosłym osobnikom C. maculatus.

 • działanie przeciwszkodnikowe
 • wyciągi z Citrullus colocynthis
 • Nicandra physaloides
 • Sichinus terebinthifolius
 • Callistemon lanceolatus
 • Thuja orientalis
 • Dodonaea viscosa
 • Curcuma longa extracts
 • Cowpea beetle
 • strąkowiec czteroplamy (Callosobruchus maculates)

Słowa kluczowe:

 • działanie przeciwszkodnikowe
 • wyciągi z Citrullus colocynthis
 • Nicandra physaloides
 • Sichinus terebinthifolius
 • Callistemon lanceolatus
 • Thuja orientalis
 • Dodonaea viscosa
 • Curcuma longa extracts
 • Cowpea beetle
 • strąkowiec czteroplamy (Callosobruchus maculates)
Otwarty dostęp

In vitro leaves and twigs antimicrobial properties of Psidium guajava L. (Myrtaceae)

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 93 - 104

Abstrakt

Streszczenie

Celem niniejszych badań było oznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktu metanolowego, etanolowego, acetonowego oraz uzyskanego za pomocą octanu etylu i gorącej wody z liści i gałązek Pisidium guajava L. wobec trzech bakterii i dwóch grzybów chorobotwórczych. Aktywność przeciwdrobnoustrojową określano za pomocą krążków bibułowych (strefa zahamowania – ZIs), indeksu aktywności (AI) oraz najmniejszego stężenia hamującego (MICs). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największą aktywnością, biorąc pod uwagę wszystkie zastosowane metody, odznaczał się ekstrakt uzyskany za pomocą gorącej wody z gałązek o średnicy <1 cm. W metodzie MICs dawał on w odniesieniu do wszystkich testowanych drobnoustrojów strefę zahamowania o średnicy powyżej 1 cm. Wartość wskaźnika MICs waha się w geranicach od 4 do7,2 mg/ml w przypadku bakterii oraz od 14,5 do 37,3 mg/ml dla badanych grzybów. Ponadto wykazano, że najniższą aktywność przeciwdrobnoustrojową wykazywał ekstrakt otrzymany przy użyciu octanu etylu. Przedstawione wyniki badań wskazują, że P. guajava może być uważana za roślinę o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

 • indeks aktywności
 • działanie przeciwdrobnoustrojowe
 • Psidium guajava L.
 • najmniejsze stężenie hamujące
 • strefa zahamowania

Słowa kluczowe:

 • indeks aktywności
 • działanie przeciwdrobnoustrojowe
 • Psidium guajava L.
 • najmniejsze stężenie hamujące
 • strefa zahamowania
Otwarty dostęp

Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst. – health-promoting properties. A review

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 105 - 118

Abstrakt

Streszczenie

Opracowanie przedstawia charakterystykę lakownicy lśniącej (Ganoderma lucidum) pod względem właściwości prozdrowotnych. Gatunek ten w Polsce występuje rzadko i jest objęty całkowitą ochroną. Lakownica lśniąca zaliczana jest do grzybów leczniczych, których owocniki charakteryzują się zawartością substancji aktywnych o wielokierunkowym pozytywnym wpływie na zdrowie człowieka. G. lucidum jest wyjątkowo bogatym źródłem związków bioaktywnych, które pozyskuje się z owocników, grzybni oraz zarodników tego gatunku. W wielu badaniach naukowych wykazano efekt leczniczy ekstraktów z lakownicy lśniącej. Do najważniejszych farmakologicznych i fizjologicznych oddziaływań należy zaliczyć: immunomodulujące, antynowotworowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, antymiażdżycowe, przeciwcukrzycowe oraz przeciwstarzeniowe. Lakownica lśniąca wywiera również korzystny wpływ na komórki wątroby oraz układ krążenia, a także działa ochronnie w przypadku wrzodów żołądka. Ze względu na wymienione właściwości, G. lucidum może być wykorzystana w profilaktyce i leczeniu zagrażających życiu chorób, takich jak nowotwory, udar mózgu oraz choroby serca.

 • Reishi
 • grzyby lecznicze
 • substancje bioaktywne
 • polisacharydy
 • triterpenoidy

Słowa kluczowe:

 • Reishi
 • grzyby lecznicze
 • substancje bioaktywne
 • polisacharydy
 • triterpenoidy
9 Artykułów
Otwarty dostęp

Biology of germination of medicinal plant seeds. Part XIXb. Diaspores of Inula helenium L. from Asteraceae family

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 7 - 12

Abstrakt

Streszczenie

Opisano cechy morfologiczne diaspor i siewek omanu wielkiego Inula heleninum L. Przeprowadzono czteroletni cykl comiesięcznych badań zdolności kiełkowania. Stwierdzono, że optymalnymi warunkami fizycznymi przeprowadzania analiz jest dostęp światła i temperatura zmienna (30°C przez 8 godzin, 20°C przez 16 godzin). W tych warunkach odsetek kiełkujących niełupek wynosił do 90%. Diaspory zachowywały żywotność do 7 lat po zbiorze.

 • Inula helenium
 • kiełkowanie
 • diaspory

Słowa kluczowe:

 • Inula helenium
 • kiełkowanie
 • diaspory
Otwarty dostęp

Effect of gibberellic acid, stratification and salinity on seed germination of Echinacea purpurea cv. Magnus

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 13 - 22

Abstrakt

Streszczenie

Prezentowane badania obejmowały dwa odrębne doświadczenia, mające na celu określenie warunków przełamywania spoczynku nasion jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea cv. Magnus) oraz wpływu zasolenia na ich kiełkowanie. W pierwszym z eksperymentów zastosowano pięć poziomów stężeń kwasu giberelinowego GA3 (0, 250, 500, 1000 i 1500 mg×L−1) w połączeniu z chłodną stratyfikacją nasion trwającą odpowiednio: 0, 5, 10 i 15 dni, i przebiegającą w wilgotnym podłożu w temperaturze 5°C. Doświadczenie czynnikowe przeprowadzono w układzie całkowicie losowym, w czterech powtórzeniach. Analizy statystyczne wykazały, że zastosowanie dziesięciodniowej chłodnej stratyfikacji w połączeniu z GA3 o stężeniu 250 mg×L1 istotnie zwiększa odsetek kiełkujących nasion i skraca średni czas kiełkowania. W drugim eksperymencie nasiona jeżówki były przechowywane przez 10 dni w temperaturze 5°C i połowę z nich poddano przez 24 godziny działaniu roztworu GA3 o stężeniu 250 mg×L−1. Dla obu grup nasion badano wpływ stresu solnego (działania NaCl). Powyższe doświadczenie prowadzono w układzie całkowicie losowym, w czterech powtórzeniach, stosując pięć poziomów zasolenia (0, 20, 40, 60 i 80 mM NaCl). Otrzymane wyniki wskazują, że jeżówka purpurowa, na etapie kiełkowania nasion, jest bardzo wrażliwa na zasolenie. Zwiększanie jego poziomu powodowało spadek ilości kiełkujących nasion i dobrze wykształconych siewek oraz wzrost średniego czasu kiełkowania. Większą odporność w warunkach stresu solnego wykazywały nasiona poddane działaniu GA3.

 • jeżówka purpurowa
 • chłodna stratyfikacja
 • GA
 • NaCl

Słowa kluczowe:

 • jeżówka purpurowa
 • chłodna stratyfikacja
 • GA
 • NaCl
Otwarty dostęp

Variability of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) wild growing populations occurring in eastern Poland

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 23 - 36

Abstrakt

Streszczenie

Turówka leśna to wieloletnia trawa kępkowa występująca w północno-wschodniej Europie. W Polsce jest to roślina rzadka, objęta częściową ochroną prawną, rosnąca w widnych lasach mieszanych i liściastych. Jej liście, bogate w zwiazki kumarynowe, wykorzystywane są głównie do aromatyzowania alkoholi. W związku z dużym zapotrzebowaniem na ten surowiec oraz zanikaniem populacji turówki leśnej na stanowiskach naturalnych wskazane jest wprowadzenie jej do uprawy. W niniejszej pracy wytypowano do badań 12 populacji turówki leśnej i oceniono je pod kątem przydatności do uprawy. Określono skład gatunkowy roślin towarzyszących turówce oraz intensywność nasłonecznienia na zajmowanych stanowiskach. Gatunek ten zidentyfikowano w trzech typach zbiorowisk leśnych. Powietrznie sucha masa liści w przeliczeniu na roślinę wahała się u badanych populacji od 1,73 do 11,07 g. Były one wyraźnie zróżnicowane pod względem ogólnej zawartości zidentyfikowanych grup związków czynnych, tj. kumaryn (0,36–0,96%), flawonoidów (0,09–0,26%) i kwasów polifenolowych (0,13–0,29%). Zróżnicowanie dotyczące zawartości kumaryny, będącej wskaźnikiem jakości surowca, było jeszcze wyższe. Zawartość tego związku wahała się od 52,03 do 275,74 mg/100 g s.m. Spośród badanych populacji najbardziej interesujące pod względem cech jakościowych wydają się być populacja nr 12 (Jedwabno) i populacja nr 10 (Ruciane), charakteryzujące się relatywnie wysoką masą liści jak i najwyższą zawartością zidentyfikowanych związków czynnych, w tym kumaryny.

 • turówka leśna
 • populacje
 • światło
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • kwasy polifenolowe

Słowa kulczowe:

 • turówka leśna
 • populacje
 • światło
 • kumaryny
 • flawonoidy
 • kwasy polifenolowe
Otwarty dostęp

Intraspecific variability of yarrow (Achillea millefolium L. s.l.) in respect of developmental and chemical traits

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 37 - 52

Abstrakt

Streszczenie

Celem pracy było określenie zakresu zróżnicowania 20 populacji krwawnika rosnących w warunkach ex situ, pod kątem wybranych cech rozwojowych oraz zawartości i składu chemicznego związków biologicznie czynnych (olejku eterycznego, garbników, flawonoidów i kwasów fenolowych). Eksperyment założono na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych. Obserwacje morfologiczne oraz zbiór surowca przeprowadzono w drugim roku wegetacji roślin, na początku kwitnienia. Badane populacje różniły się istotnie pod względem cech rozwojowych oraz zawartości i składu analizowanych związków aktywnych. Cechami najbardziej różnicującymi populacje były: świeża masa ziela (0,46–1,79 kg z rośliny), liczba pędów na m2 (64–243) oraz długość najdłuższego międzywęźla (42–158 mm). Zawartość olejku eterycznego wahała się od 0,10 do 1,00%. Spośród 24 zidentyfikowanych związków β-pinen, 1,8-cineol, terpinen-4-ol, nerolidol i chamazulen były dominujące. Biorąc pod uwagę te składniki, wśród badanych populacji wyróżniono 3 następujące chemotypy: β-pinen, β-pinen + chamazulen i 1,8-cineol. Zawartość garbników wynosiła od 0,38 do 0,90%. W obrębie flawonoidów zidentyfikowano 4 związki, przy czym w największej ilości obecny był 7-glukozyd apigeniny (9,87–475,21 mg × 100 g−1), podczas gdy związkiem najbardziej różnicującym populacje był 3',7-diglukozyd luteoliny. Wśród kwasów fenolowych zidentyfikowano 3 związki, tj. pochodne kwasu kawowego. Dominował tu kwas rozmarynowy (75,64–660,54 mg × 100 g−1), a kwas cykoriowy różnicował populacje w najwyższym stopniu.

 • krwawnik
 • populacje
 • chemotypy
 • olejek eteryczny
 • związki fenolowe

Słowa kluczowe:

 • krwawnik
 • populacje
 • chemotypy
 • olejek eteryczny
 • związki fenolowe
Otwarty dostęp

Antiradical activity and amount of phenolic compounds in extracts obtained from some plant raw materials containing methylxanthine alkaloids

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 53 - 66

Abstrakt

Streszczenie

Surowce takie jak yerba mate, guaraná, biała i zielona herbata, nasiona kawy, czekolada i kakao zawierające alkaloidy metyloksantynowe były badane na zawartość związków fenolowych i aktywność przeciwutleniającą. Poziom związków fenolowych określono metodą kolorymetryczną za pomocą odczynnika Folin-Ciocalteu, a właściwości przeciwutleniające mierzono stosując rodnik DPPH (difenylo-pikrylohydrazylowy). Ilość związków fenolowych wyrażono w procentach masy wyciągów i surowców. Potencjał przeciwrodnikowy określono jako liczbę jednostek TAUDPPH na mg wyciągów i g surowców. Największą liczbę jednostek przeciwrodnikowych TAUDPPH oraz najwyższą zawartość związków fenolowych wykazano dla białej herbaty i wyciągów otrzymanych z tego surowca, a najniższe wartości uzyskano dla czekolady. Współczynnik korelacji pomiędzy ilością związków fenolowych i aktywnością przeciwrodnikową surowców wynosił r=0,994.

 • przeciwutleniacze
 • zmiatacze wolnych rodników
 • wyciągi roślinne
 • fenole roślinne
 • surowce zawierające alkaloidy metyloksantynowe
 • jednostki przeciwrodnikowe

Słowa kluczowe:

 • przeciwutleniacze
 • zmiatacze wolnych rodników
 • wyciągi roślinne
 • fenole roślinne
 • surowce zawierające alkaloidy metyloksantynowe
 • jednostki przeciwrodnikowe
Otwarty dostęp

In vitro propagation of bastard balm (Melittis melissophyllum L.)

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 67 - 76

Abstrakt

Streszczenie

Opracowano metodę szybkiego rozmnażania miodownika melisowatego w kulturach in vitro na drodze stymulacji tworzenia pędów bocznych. Materiałem do inicjacji kultury in vitro były wierzchołki pędów pobierane z roślin 3-letnich w maju i odkażane 0,2% roztworem sublimatu. Otrzymane z eksplantatów inicjalnych pędy wykładano na pożywkę MS/B5 zawierającą 0,1; 0,5 lub 1,0 mg/l BA z dodatkiem 0,01 mg/l NAA lub bez dodatku auksyny. Najwięcej pędów bocznych otrzymano na pożywce zawierającej 1,0 mg/l BA (3,9 pędów na eksplantat). Do ukorzeniania pędów zastosowano pożywkę ½ MS/B5 z dodatkiem IBA (0,25; 0,50 i 1,0 mg/l). Kontrolę stanowiła pożywka bez regulatorów wzrostu. Najwięcej ukorzenionych mikrosadzonek obserwowano na pożywce bez dodatku IBA (87,1%). IBA zastosowane w pożywce do ukorzeniania pędów wpłynęło na cechy morfologiczne uzyskanych mikrosadzonek, ale nie wpłynęło na ich masę. Niezależnie od stężenia IBA w tej pożywce mikrosadzonki dobrze adaptowały się do warunków ex vitro.

 • in vitro
 • pędy boczne
 • pożywka MS/B5
 • NAA
 • BA
 • IBA
 • adaptacja ex vitro

Słowa kluczowe:

 • in vitro
 • pędy boczne
 • pożywka MS/B5
 • NAA
 • BA
 • IBA
 • adaptacja ex vitro
Otwarty dostęp

Pesticidal activity of certain plant extracts and their isolates against the cowpea beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae)

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 77 - 92

Abstrakt

Streszczenie

W niniejszych badaniach przetestowano wpływ wyciągów z siedmiu gatunków roślin na śmiertelność strąkowca czteroplamego. Materiał roślinny ekstrahowano stosując kolejno: eter naftowy, chloroform oraz alkohol etylowy. Wyciągi eterowe były frakcjonowane do fazy zmydlającej i niezmydlającej się, a następnie identyfikowano je za pomocą chromatografii gazowej. Testowano również toksyczność związków wyizolowanych z chloroformowego i alkoholowego wyciągu z Citrullus colocynthis oraz eterowego wyciągu z Nicandra physaloides. Wrażliwość dorosłych osobników strąkowca na działanie poszczególnych surowych wyciągów roślinnych wykazywała duże zróżnicowanie. Wyciąg eterowy i chloroformowy z Nicandra physaloides był najbardziej toksyczny w porównaniu z innymi badanymi ekstraktami, natomiast wyciąg eterowy z Curcuma longa miał najniższą skuteczność. Wszystkie frakcje kwasów tłuszczowych siedmiu badanych gatunków roślin były toksyczne dla dorosłych chrząszczy w analizowanych stężeniach. Zastosowanie wyciągów z N. physaloides, Schinus terebinthifolius i Dodonaea viscosa skutkowało 100% śmiertelnością dorosłych osobników w najwyższym testowanym stężeniu (1,0%). 1,0% frakcja niezmydlająca się uzyskana z Dodonaea viscosa powodowała 100% śmiertelność dorosłych osobników. Najniższą procentową śmiertelność dorosłych chrząszczy (22%) zanotowano przy zastosowaniu frakcji niezmydlającej się z Thuja orientalis w stężeniu 0,0625%, ale wzrosła ona do 80,0% przy stężeniu 1,0%. Wykazano, że składniki wyizolowane z chloroformowego i alkoholowego wyciągu z C. colocynthis i eterowego ekstraktu z N. physaloides są bardzo skuteczne przeciw dorosłym osobnikom C. maculatus.

 • działanie przeciwszkodnikowe
 • wyciągi z Citrullus colocynthis
 • Nicandra physaloides
 • Sichinus terebinthifolius
 • Callistemon lanceolatus
 • Thuja orientalis
 • Dodonaea viscosa
 • Curcuma longa extracts
 • Cowpea beetle
 • strąkowiec czteroplamy (Callosobruchus maculates)

Słowa kluczowe:

 • działanie przeciwszkodnikowe
 • wyciągi z Citrullus colocynthis
 • Nicandra physaloides
 • Sichinus terebinthifolius
 • Callistemon lanceolatus
 • Thuja orientalis
 • Dodonaea viscosa
 • Curcuma longa extracts
 • Cowpea beetle
 • strąkowiec czteroplamy (Callosobruchus maculates)
Otwarty dostęp

In vitro leaves and twigs antimicrobial properties of Psidium guajava L. (Myrtaceae)

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 93 - 104

Abstrakt

Streszczenie

Celem niniejszych badań było oznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktu metanolowego, etanolowego, acetonowego oraz uzyskanego za pomocą octanu etylu i gorącej wody z liści i gałązek Pisidium guajava L. wobec trzech bakterii i dwóch grzybów chorobotwórczych. Aktywność przeciwdrobnoustrojową określano za pomocą krążków bibułowych (strefa zahamowania – ZIs), indeksu aktywności (AI) oraz najmniejszego stężenia hamującego (MICs). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największą aktywnością, biorąc pod uwagę wszystkie zastosowane metody, odznaczał się ekstrakt uzyskany za pomocą gorącej wody z gałązek o średnicy <1 cm. W metodzie MICs dawał on w odniesieniu do wszystkich testowanych drobnoustrojów strefę zahamowania o średnicy powyżej 1 cm. Wartość wskaźnika MICs waha się w geranicach od 4 do7,2 mg/ml w przypadku bakterii oraz od 14,5 do 37,3 mg/ml dla badanych grzybów. Ponadto wykazano, że najniższą aktywność przeciwdrobnoustrojową wykazywał ekstrakt otrzymany przy użyciu octanu etylu. Przedstawione wyniki badań wskazują, że P. guajava może być uważana za roślinę o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

 • indeks aktywności
 • działanie przeciwdrobnoustrojowe
 • Psidium guajava L.
 • najmniejsze stężenie hamujące
 • strefa zahamowania

Słowa kluczowe:

 • indeks aktywności
 • działanie przeciwdrobnoustrojowe
 • Psidium guajava L.
 • najmniejsze stężenie hamujące
 • strefa zahamowania
Otwarty dostęp

Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst. – health-promoting properties. A review

Data publikacji: 23 Sep 2015
Zakres stron: 105 - 118

Abstrakt

Streszczenie

Opracowanie przedstawia charakterystykę lakownicy lśniącej (Ganoderma lucidum) pod względem właściwości prozdrowotnych. Gatunek ten w Polsce występuje rzadko i jest objęty całkowitą ochroną. Lakownica lśniąca zaliczana jest do grzybów leczniczych, których owocniki charakteryzują się zawartością substancji aktywnych o wielokierunkowym pozytywnym wpływie na zdrowie człowieka. G. lucidum jest wyjątkowo bogatym źródłem związków bioaktywnych, które pozyskuje się z owocników, grzybni oraz zarodników tego gatunku. W wielu badaniach naukowych wykazano efekt leczniczy ekstraktów z lakownicy lśniącej. Do najważniejszych farmakologicznych i fizjologicznych oddziaływań należy zaliczyć: immunomodulujące, antynowotworowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, antymiażdżycowe, przeciwcukrzycowe oraz przeciwstarzeniowe. Lakownica lśniąca wywiera również korzystny wpływ na komórki wątroby oraz układ krążenia, a także działa ochronnie w przypadku wrzodów żołądka. Ze względu na wymienione właściwości, G. lucidum może być wykorzystana w profilaktyce i leczeniu zagrażających życiu chorób, takich jak nowotwory, udar mózgu oraz choroby serca.

 • Reishi
 • grzyby lecznicze
 • substancje bioaktywne
 • polisacharydy
 • triterpenoidy

Słowa kluczowe:

 • Reishi
 • grzyby lecznicze
 • substancje bioaktywne
 • polisacharydy
 • triterpenoidy

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo