Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 33 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 33 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 33 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 33 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 32 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 32 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)

Tom 32 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)

Tom 32 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)

Tom 31 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 31 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)

Tom 31 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)

Tom 31 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 30 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)

Tom 30 (2019): Zeszyt 3 (September 2019)

Tom 30 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)

Tom 30 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)

Tom 29 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)

Tom 29 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Tom 29 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)

Tom 29 (2018): Zeszyt 1 (March 2018)

Tom 28 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)

Tom 28 (2017): Zeszyt 3 (September 2017)

Tom 28 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)

Tom 28 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 27 (2016): Zeszyt 4 (December 2016)

Tom 27 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)

Tom 27 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)

Tom 27 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 26 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)

Tom 26 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)

Tom 26 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)

Tom 26 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Tom 25 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)

Tom 25 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)

Tom 25 (2014): Zeszyt 2 (June 2014)

Tom 25 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Tom 24 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)

Tom 24 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 24 (2013): Zeszyt 2 (July 2013)

Tom 24 (2013): Zeszyt 1 (May 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2353-8589
Pierwsze wydanie
30 May 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 26 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2353-8589
Pierwsze wydanie
30 May 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
Otwarty dostęp

The study of cobalt leaching from soils, sewage sludges and composts using a one-step extraction

Data publikacji: 11 Mar 2015
Zakres stron: 1 - 6

Abstrakt

Streszczenie

W pracy dokonano oceny wymywalności kobaltu w glebach nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi w zależności od wykorzystanego ekstrahentu. Osady ściekowe pochodziły z wiejskiej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu, województwo dolnośląskie. Dodatkowo osady poddawano kompostowaniu. Osady i komposty stosowano do nawożenia roślin energetycznych w doświadczeniu lizymetrycznym prowadzonym w latach 2008-2013. W próbkach zbadano zawartość ogólną kobaltu oraz po ekstrakcji H2O, 0, 1M HCl i 1M HCl, 0,05M Na2EDTA i 0, 1M Na2EDTA. Dodatkowo oceniono wpływ pH i zawartości substancji organicznej na wymywalność kobaltu. Stwierdzono, że badane gleby były zasobne w kobalt. Jego udział w niewielkim stopniu zależał od nawożenia osadem ściekowym i kompostem. Wymywalność kobaltu zależała od rodzaju i stężenia ekstrahentu. Najwięcej kobaltu wymyto przy roztworu 0, 1M Na2EDTA, natomiast najmniej 0, 1M HCl. W wyciągach wodnych nie oznaczono zawartości kobaltu, jego udział znajdował się poniżej granicy oznaczalności. Na wymywalność Co z badanych próbek wpłynęła zawartość ogólna tego metalu, odczyn pH i zawartość substancji organicznej.

Słowa kluczowe

 • osady ściekowe
 • kompost
 • gleba
 • kobalt
 • specjacja jednostopniowa

Słowa kluczowe

 • osady ściekowe
 • kompost
 • gleba
 • kobalt
 • specjacja jednostopniowa
Otwarty dostęp

Directions of utilisation of waste from green areas

Data publikacji: 11 Mar 2015
Zakres stron: 7 - 10

Abstrakt

Streszczenie

Każdego roku w gminach powstają duże ilości odpadów komunalnych, w tym odpady zielone takie, jak trawa czy liście. Zgodnie z katalogiem odpadów, zaliczyć je można do grupy 20 02 (odpady z ogrodów i parków, w tym również z cmentarzy), a dokładniej do grupy 20 02 01, oznaczającej odpady biodegradowalne. Celem pracy było scharakteryzowanie kierunków zagospodarowania odpadów zielonych powstających w gminach. Umiejętne zagospodarowanie tych odpadów jest niezwykle ważne. W poniższej pracy skupiono się na trzech technologiach, które umożliwią zagospodarowanie odpadów zielonych. Są to następujące technologie: Fermentacja metanowa, paletyzacja oraz kompostowanie. Według wielu autorów najczęstszymi technologiami zagospodarowania odpadów są peletyzacja i kompostowanie. Natomiast biogazowanie odpadów zielonych w gminach jest realizowane w znacznie mniejszej skali niż pozostałe technologie. Może to być spowodowane tym, że ta technologia wymaga znacznej wiedzy i jest bardziej złożona pod względem technologicznym.

Słowa kluczowe

 • biodegradowalne odpady
 • biogas
 • pelety
 • kompost

Słowa kluczowe

 • biodegradowalne odpady
 • biogas
 • pelety
 • kompost
Otwarty dostęp

Accumulation of lead and zinc in chosen medicinal plants from Katowice recreation area

Data publikacji: 11 Mar 2015
Zakres stron: 11 - 15

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań była ocena zawartości ołowiu i cynku w wybranych roślinach leczniczych pozyskanych z terenów rekreacyjnych Katowic oraz porównanie właściwości fitokumulacyjnych tych roślin. Zawartość ołowiu oraz cynku w roślinach i glebie oznaczono metodą płomieniową i bezpłomieniową AAS. Właściwości fitokumulacyjne badanych gatunków roślin porównano przy pomocy współczynników: wzbogacenia, fitokumulacji oraz specyficznej kumulacji.

Słowa kluczowe

 • rośliny lecznicze
 • fitokumulacja
 • Pb
 • Zn
 • metale ciężkie
 • ziołolecznictwo

Słowa kluczowe

 • rośliny lecznicze
 • fitokumulacja
 • Pb
 • Zn
 • metale ciężkie
 • ziołolecznictwo
0 Artykułów
Otwarty dostęp

The study of cobalt leaching from soils, sewage sludges and composts using a one-step extraction

Data publikacji: 11 Mar 2015
Zakres stron: 1 - 6

Abstrakt

Streszczenie

W pracy dokonano oceny wymywalności kobaltu w glebach nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi w zależności od wykorzystanego ekstrahentu. Osady ściekowe pochodziły z wiejskiej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu, województwo dolnośląskie. Dodatkowo osady poddawano kompostowaniu. Osady i komposty stosowano do nawożenia roślin energetycznych w doświadczeniu lizymetrycznym prowadzonym w latach 2008-2013. W próbkach zbadano zawartość ogólną kobaltu oraz po ekstrakcji H2O, 0, 1M HCl i 1M HCl, 0,05M Na2EDTA i 0, 1M Na2EDTA. Dodatkowo oceniono wpływ pH i zawartości substancji organicznej na wymywalność kobaltu. Stwierdzono, że badane gleby były zasobne w kobalt. Jego udział w niewielkim stopniu zależał od nawożenia osadem ściekowym i kompostem. Wymywalność kobaltu zależała od rodzaju i stężenia ekstrahentu. Najwięcej kobaltu wymyto przy roztworu 0, 1M Na2EDTA, natomiast najmniej 0, 1M HCl. W wyciągach wodnych nie oznaczono zawartości kobaltu, jego udział znajdował się poniżej granicy oznaczalności. Na wymywalność Co z badanych próbek wpłynęła zawartość ogólna tego metalu, odczyn pH i zawartość substancji organicznej.

Słowa kluczowe

 • osady ściekowe
 • kompost
 • gleba
 • kobalt
 • specjacja jednostopniowa

Słowa kluczowe

 • osady ściekowe
 • kompost
 • gleba
 • kobalt
 • specjacja jednostopniowa
Otwarty dostęp

Directions of utilisation of waste from green areas

Data publikacji: 11 Mar 2015
Zakres stron: 7 - 10

Abstrakt

Streszczenie

Każdego roku w gminach powstają duże ilości odpadów komunalnych, w tym odpady zielone takie, jak trawa czy liście. Zgodnie z katalogiem odpadów, zaliczyć je można do grupy 20 02 (odpady z ogrodów i parków, w tym również z cmentarzy), a dokładniej do grupy 20 02 01, oznaczającej odpady biodegradowalne. Celem pracy było scharakteryzowanie kierunków zagospodarowania odpadów zielonych powstających w gminach. Umiejętne zagospodarowanie tych odpadów jest niezwykle ważne. W poniższej pracy skupiono się na trzech technologiach, które umożliwią zagospodarowanie odpadów zielonych. Są to następujące technologie: Fermentacja metanowa, paletyzacja oraz kompostowanie. Według wielu autorów najczęstszymi technologiami zagospodarowania odpadów są peletyzacja i kompostowanie. Natomiast biogazowanie odpadów zielonych w gminach jest realizowane w znacznie mniejszej skali niż pozostałe technologie. Może to być spowodowane tym, że ta technologia wymaga znacznej wiedzy i jest bardziej złożona pod względem technologicznym.

Słowa kluczowe

 • biodegradowalne odpady
 • biogas
 • pelety
 • kompost

Słowa kluczowe

 • biodegradowalne odpady
 • biogas
 • pelety
 • kompost
Otwarty dostęp

Accumulation of lead and zinc in chosen medicinal plants from Katowice recreation area

Data publikacji: 11 Mar 2015
Zakres stron: 11 - 15

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań była ocena zawartości ołowiu i cynku w wybranych roślinach leczniczych pozyskanych z terenów rekreacyjnych Katowic oraz porównanie właściwości fitokumulacyjnych tych roślin. Zawartość ołowiu oraz cynku w roślinach i glebie oznaczono metodą płomieniową i bezpłomieniową AAS. Właściwości fitokumulacyjne badanych gatunków roślin porównano przy pomocy współczynników: wzbogacenia, fitokumulacji oraz specyficznej kumulacji.

Słowa kluczowe

 • rośliny lecznicze
 • fitokumulacja
 • Pb
 • Zn
 • metale ciężkie
 • ziołolecznictwo

Słowa kluczowe

 • rośliny lecznicze
 • fitokumulacja
 • Pb
 • Zn
 • metale ciężkie
 • ziołolecznictwo