1. bookTom 114 (2017): Zeszyt 8 (August 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Contaminants in Circulating Refrigerant

Data publikacji: 26 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 114 (2017) - Zeszyt 8 (August 2017)
Zakres stron: 153 - 163
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] ARI Standard 700, Standard for specifications for fluorocarbon refrigerant, Air Conditioning and Refrigeration Institute, Arlington, Virginia 22203.Search in Google Scholar

[2] Butrymowicz D., Wpływ gazów inertnych oraz przegrzania pary na pracę skraplacza chłodniczego, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 3/2003.Search in Google Scholar

[3] Cooper K. W., Mount A. G., Oil circulation – its effect on compressor capacity, theory and experiment, Proceedings of the International Compressor Engineering Conference at Purdue 1972.Search in Google Scholar

[4] Dutta A. K., Yanagisawa T., Fukuta M., A study on compression characteristic of wet vapor refrigerant, International Compressor Engineering Conference, 1996.Search in Google Scholar

[5] Gurewicz I. L., Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu, WNT, Warszawa 1975.Search in Google Scholar

[6] Hajduk T., Bonca Z., Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 3/2003.Search in Google Scholar

[7] ISO 8573-1: Compressed air for general use, 1991.Search in Google Scholar

[8] Key M., How to eliminate the worst refrigerant contaminants, contracting business 2006.Search in Google Scholar

[9] Maczek K., Schnotale J., Skrzyniowska D., Sikorska-Bączek R., Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, drugie wydanie poprawione i uzupełnione, Kraków 2010.Search in Google Scholar

[10] Matysko R., Eksploatacja agregatów skraplających, Chłodnictwo i Klimatyzacja 2011.Search in Google Scholar

[11] Myłek A., et al., Analiza rozwoju chromatograficznej metody oznaczania chlorofluorowodorów stosowanych w chłodnictwie, Chłodnictwo 8/2009.Search in Google Scholar

[12] Skrzyniowska D., Model obliczeniowy mieszaniny powietrza i substancji smarnej wytłaczanej przez sprężarkę wyporową, Politechnika Krakowska, praca doktorska, 2000.Search in Google Scholar

[13] Skrzyniowska D., Zanieczyszczenia czynnika ziębniczego i ich jakościowa i ilościowaidentyfikacja, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 12/47/2016, 51710.15199/9.2016.12.6Search in Google Scholar

[14] Tyczewski P., Stanowisko do badania uszkodzeń sprężarek chłodniczych, Problemy Eksploatacji 4-2011.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD