1. bookTom 31 (2012): Zeszyt 3 (October 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Formation and role of neogene sediments from Tatra mountains in the shaping of Czarna Orawa river alluvial plain

Data publikacji: 21 Oct 2012
Tom & Zeszyt: Tom 31 (2012) - Zeszyt 3 (October 2012)
Zakres stron: 41 - 46
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Baumgart-Kotarba M., 1992. Rozwój geomorfologiczny Kotliny Orawskiej w warunkach ruchów neotektonicznych. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, XXV-XXVI: 5-27. Search in Google Scholar

Baumgart-Kotarba M. & Kotarba A., 1979. Wpływ rzeźby dna doliny i litologii utworów czwartorzędowych na wykształcenie koryta Białej Wody w Tatrach. Folia Geographica, XII: 49-65. Search in Google Scholar

Bizubova M., Minar J. & Machova Z., 2003. The Turcianska Kotlina Basin: The example of intramountian basin evolution. Geomorphologia Slovaca, 1: 118-123. Search in Google Scholar

Halicki B., 1930. Dyluwialne zlodowacenie północnych stoków Tatr. Sprawozdanie Pol. Inst. Geol., 5(3-4): 377-534. Search in Google Scholar

Klimaszewski M., 1948. Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B 7: 1-233. Search in Google Scholar

Klimaszewski M., 1950/1951. Rzeźba Podhala. Czasopismo Geograficzne, 21-22(1-4): 237-250. Search in Google Scholar

Olszewski A., 1974. Jednostki litofacjalne glin subglacjalnych nad dolną Wisłą w świetle analizy ich makrostruktur I makrotekstur. Studia Societatis Scientarum Torunensis, 8(2): 1-145. Search in Google Scholar

Rutkowski J., 1995. Badania uziarnienia osadów bardzo gruboziarnistych. In: E. Mycielska-Dowgiałło (ed.), Badania osadów czwartorzędowych. Wydawnictwo WGiSW Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 106-115. Search in Google Scholar

Sobiecki K., 2000. Wykształcenie holoceńskich poziomów terasowych w dorzeczu górnej Wisłoki. Prace Geograficzne Instytutu Geografii UJ, 105: 300-319. Search in Google Scholar

Struska M., 2008. Neogeńsko-czwartorzędowy rozwój strukturalny Kotliny Orawskiej w świetle badań geologicznych, geomorfologicznych oraz teledetekcyjnych. PhD. Dissertation, Archiwum Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków. Search in Google Scholar

Watycha L., 1976. Neogen niecki orawsko-nowotarskiej. Kwartalnik Geologiczny, 20(3): 575-585. Search in Google Scholar

Watycha L., 1977. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Jabłonka, 1:50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD