1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Gezi Park analysis as an example of social movement

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 103 - 121
Otrzymano: 28 Feb 2022
Przyjęty: 15 May 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Adaklı G. (2001), Post-Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları, “Praksis”, No. 1, pp. 13–32. Search in Google Scholar

Altıok M. (2002), Yeni Liberal İstikrar ve Yapısal Uyum Programları: Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Krizi, “Praksis”, No. 5, pp. 77–130. Search in Google Scholar

Aydoğanoğlu E. (2010), Torba Yasa: Esnek, Kuralsız, Korunmasız ve Güvencesiz Çalışma, “TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi”, No. 36, pp. 4–10. Search in Google Scholar

Bağımsız Sosyal Bilimciler (2015), AKP’li Yıllarda Emeğin Durumu, Istanbul. Search in Google Scholar

Bayhan V. (2014), Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Direnişi, “Birey ve Toplum”, No. 4(7), pp. 23–57.10.20493/bt.15516 Search in Google Scholar

Bayramoğlu S. (2003), Düzenleyici Devlet Düzenlenirken: OECD Türkiye Raporu Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme, “Praksis”, No. 9, pp. 143–162. Search in Google Scholar

Bedirhanoğlu P. (2019), Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü, “Çalışma ve Toplum Dergisi”, No. 60(1), pp. 371–387. Search in Google Scholar

Bora T. (1990), Yeni Toplumsal Hareketler’e Dair Notlar, “Birikim”, No. 13, pp. 49–53. Search in Google Scholar

Boratav K. (2013), Olgunlaşmış bir sınıfsal başkaldırı, “Sendika”, 22.06.2022, https://sendika.org/2013/06/her-yer-taksim-her-yer-direnis-bu-isci-sinifinin-tarihsel-ozlemi-olan-sinirsiz-dolaysiz-demokrasi-cagrisidir-korkut-boratav-120919/ [access on: 22.02.2022]. Search in Google Scholar

Coşkun M.K. (2006), Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye’de Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler, “Ankara Üniversitesi SBF Dergisi”, No. 61(1), pp. 67–102.10.1501/SBFder_0000001345 Search in Google Scholar

Çayır K. (1999), Yeni Sosyal Hareketler, Istanbul. Search in Google Scholar

Çetinkaya Y.D. (2014), Gezi ve Toplumsal Sınıflar: Liberaller ile Karikatür Marksizm Arasında Sıkışmak, “Başlangıç Dergisi”, No. 1, pp. 73–90. Search in Google Scholar

Çetinkaya Y.D. (2015), Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler, [İn:] Toplumsal Hareketler Tarih, Teori ve Deneyim, edit. Y.D. Çetinkaya, Istanbul. Search in Google Scholar

Demirer Y., Orhangazi Ö. (2003), Kemal Derviş Mit(leştirilme)ini Tersinden Okumak, “Praksis”, No. 9, pp. 337–356. Search in Google Scholar

Dik E., Demirci A.G. (2017), Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Politikalarının Oluşturulmasında Düzenleyici ve Uygulayıcı Bir Yapı Olarak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu-İstihdam Teknik Komitesi, “Memleket Siyaset Yönetim (MSY)”, No. 12(27), pp. 41–96. Search in Google Scholar

DISK ve KESK ile meslek odaları iş bıraktı (2013), “BBC News”, 17.06.2013, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130617_kesk_disk_grevde [access on: 27.01.2022]. Search in Google Scholar

Ercan F. (2005), Türkiye’de Yapısal Reformlar, [in:] Kapitalizm ve Türkiye I, edit. F. Ercan, Y. Akkaya, Ankara. Search in Google Scholar

Ercan F. (2006), Türkiye’de Kapitalizmin Süreklilik İçinde Değişimi (1980–2004), [in:] Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi, edit. F. Ercan, K.D. Yılmaz, Ankara. Search in Google Scholar

Ercan F., Oğuz Ş. (2015), From Gezi Resistance to Soma Massacre, “Socialist Register”, No. 51, pp. 114–135. Search in Google Scholar

Ercan F., Yaman-Öztürk M. (2011), 1979 Krizinden 2001 Krizine Türkiye’de Sermaye Birikimi Süreci ve Yaşanan Dönüşümler, “Praksis”, No. 19, pp. 55–93. Search in Google Scholar

Genç F. (2019), Çitlemeler ve Politikanın Yitimi: Türkiye’de Güncel Kentsel Rejim, “Praksis”, No. 49, pp. 9–38. Search in Google Scholar

Girit S. (2013), Kimdi peki bu #duranadam?, “BBC News”, 18.06.2013, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130618_duranadam_kim [access on: 27.01.2022]. Search in Google Scholar

Gültekin-Karakaş D. (2011), Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Türkiye’de Banka Reformu ve Finans Kapital-içi Yeniden Yapılanma, “Praksis”, No. 19, pp. 95–131. Search in Google Scholar

Harvey D. (2007), Neoliberalism as Creative Destruction, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, No. 610(1), pp. 21–44.10.1177/0002716206296780 Search in Google Scholar

Harvey D. (2013), Asi Şehirler, Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru, Istanbul. Search in Google Scholar

Hobsbawm E. (1996), Kimliğe Dayalı Politika ve Sol, “Sosyalist Politika”, No. 11, pp. 71–82. Search in Google Scholar

Jessop B. (2002), Liberalism, Neoliberalism and Urban Governance: A State-Theoretical Perspective, “Antipode”, No. 34(3), pp. 452–472.10.1002/9781444397499.ch5 Search in Google Scholar

Jessop B. (2014), Poulantzas’s State Power Socialism as a Modern Classic, https://bobjessop.word-press.com/2014/03/27/poulantzass-state-power-socialism-as-a-modern-classic/ [access on: 20.02.2022]. Search in Google Scholar

Kaygalak S. (2001), Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi, “Praksis”, No. 1, pp. 33–59. Search in Google Scholar

Keyder Ç. (2013), Yeni Orta Sınıf, “Bilim Akademisi”, https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2013/09/Yeni-Orta-Sinif.pdf [access on: 22.02.2022]. Search in Google Scholar

Marshall G. (2005), Toplumsal Hareketler, [in:] Sosyoloji Sözlüğü, edit. G. Marshall, Oxford, pp. 746–748. Search in Google Scholar

Oğuz Ş. (2011), Krizi Fırsata Dönüştürmek: Türkiye’de Devletin 2008 Krizine Yönelik Tepkileri, “Amme İdaresi Dergisi”, No. 44(1), pp. 1–23. Search in Google Scholar

Oğuz Ş. (2012), Türkiye’de Kapitalizmin Küreselleşmesi ve Neoliberal Otoriter Devletin İnşası, “TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi”, No. 45(12), pp. 2–48. Search in Google Scholar

Öngen T. (1994), Tekelci Kapitalizm ve Sınıf Yapısı, “Ankara Üniversitesi SBF Dergisi”, No. 49(3), pp. 303–349.10.1501/SBFder_0000001737 Search in Google Scholar

Özuğurlu A. (2012), Afetler ve Kentleşmenin Neoliberal Dönüşümü, “Mülkiye Dergisi”, No. 274(36), pp. 149–158. Search in Google Scholar

Parlak D. (2013), Gezi Direnişi Bağlamında Başka Bir Siyasallığın Olanaklılığı Üzerine, “Praksis”, Special Issue, pp. 135–141. Search in Google Scholar

Saraçoğlu C. (2017), Toplumsal Hareket Teorilerinde Anaakımı Aşmak: Bütünlük ve Antagonizma, [in:] Anaakım Bilime Marksist Müdahaleler, edit. A. Dizdar, Istanbul. Search in Google Scholar

Savran G. (1992), Marksizm ve ‘Yeni Toplumsal Hareketler’ Tartışması, “Sınıf Bilinci”, No. 11, pp. 7–27. Search in Google Scholar

Savran S. (2015), Halk İsyanının Sınıf Karakteri Üzerine Notlar, [in:] Marksizm ve Sınıflar: Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleler, edit. S. Savran, K. Tanyılmaz, E.A. Tonak, Istanbul. Search in Google Scholar

Sönmez M. (2010), ‘Teğet’in Yıkımı, Istanbul. Search in Google Scholar

Tilly C. (2014), Social Movement 1768–2004, London.10.4324/9781315632070 Search in Google Scholar

Timeline (2016), “Gezi Archive”, https://www.geziarchive.net/timelines/timeline-tr [access on: 27.01.2022]. Search in Google Scholar

Tonak E.A. (2015), Haziran Direnişi Tahayyülleri, [in:] Marksizm ve Sınıflar: Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleler, edit. S. Savran, K. Tanyılmaz, E.A. Tonak, Istanbul. Search in Google Scholar

Touraine A. (2002), Modernliğin Eleştirisi, Istanbul. Search in Google Scholar

Uğurlu Ö. (2013), Neoliberal Politikalar Ekseninde Türkiye’de Kentsel Mekanın Yeniden Üretimi, “TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi”, No. 47(13), pp. 2–12. Search in Google Scholar

Wallerstein I. (2004), Sistem Karşıtı Hareketlerin İkilemi, [in:] Sistem Karşıtı Hareketler, edit. I. Wallerstein, Istanbul. Search in Google Scholar

Wood E.M. (2016), Kapitalizm Demokrasiye Karşı: Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması, Istanbul. Search in Google Scholar

Yaylacı A.F. (2014), Toplumsal Hareketler ve Eğitim, [in:] Yeni Toplumsal Hareketler, edit. B. Kartal, B. Kümbetoğlu, Eskişehir. Search in Google Scholar

Yörük E., Yüksel M. (2014), Class and Politics in Turkey’s Gezi Protests, “New Left Review”, No. 89, pp. 104–105. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD