1. bookTom 10 (2020): Zeszyt 1 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Election of Bishop Bazyli (Doroszkiewicz) as the Metropolitan of the Polish Autocephalous Orthodox Church as part of the religious policy of the Polish state

Data publikacji: 21 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2020) - Zeszyt 1 (December 2020)
Zakres stron: 279 - 292
Otrzymano: 15 Aug 2020
Przyjęty: 10 Sep 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bendza M. (2006), Droga Kościoła prawosławnego do autokefalii, Białystok. Search in Google Scholar

Council of Ministers (1938), Decree of 10 December 1938 on the recognition of the Internal Statute of the Polish Autocephalous Orthodox Church, Journal of Laws. R. P. of 30 December 1938, No. 103, item 679. Search in Google Scholar

Czykwin E. (1998), Mogę spokojnie umierać. Bazyli prawosławny metropolita Warszawski i całej Polski 1914-1998, Białystok. Search in Google Scholar

Dudra S. (2004), Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej, Zielona Góra. Search in Google Scholar

Dudra S. (2015), Polityka władz państwowych wobec wyboru i dzialalności metropolity Makarego, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, No. 46, pp. 72-84. Search in Google Scholar

Dudra S. (2019), Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Warszawa. Search in Google Scholar

Krzysztofiński M., Sychowicz K. (2008), W kręgu ‘Bizancjum’, “Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, No. 1(6). Search in Google Scholar

Matwiejuk J. (2007), Kształtowanie się stanu prawnego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, “Elpis”, No. 15-16. Search in Google Scholar

Michalak R. (2014), Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra. Search in Google Scholar

Mironowicz A. (2005), Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok. Search in Google Scholar

President of the Republic of Poland (1938), Decree of 18 November 1938 on the relations between the State and the Polish Autocephalous Orthodox Church, Journals of Laws R. P. of 18 November 1938, No. 88, item 597. Search in Google Scholar

Sawicki D. (1999), Najnowsza historia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, “Elpis”, No. 1. Search in Google Scholar

Urban K. (1996), Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny), Kraków. Search in Google Scholar

Urban K. (1998), Kościół Prawoslawny w Polsce w latach 1945-1956. Studia i materiały, Kraków. Search in Google Scholar

Winiarczyk-Kossakowska M. (2004), Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do kościołów chrześcijańskich, Warszawa. Search in Google Scholar

Wysoczański W., Pietrzak M. (1997), Prawo kościołów i związków wyznaniowych nierzymskoka- tolickich w Polsce, Warszawa. Search in Google Scholar

Znosko A. (1975), Prawoslawne prawo Kościelne, Warszawa. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo