1. bookTom 10 (2020): Zeszyt 1 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

What is the contemporary political myth?

Data publikacji: 21 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2020) - Zeszyt 1 (December 2020)
Zakres stron: 211 - 224
Otrzymano: 10 Sep 2020
Przyjęty: 05 Oct 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Barbour I. G. (1984), Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawecze nauk prayrodniczych i religii, Kraków. Search in Google Scholar

Barthes R. (2000), Mitologie, Warszawa. Search in Google Scholar

Blumenberg H. (2009), Praca nad mitem, Warszawa. Search in Google Scholar

Cassirer E. (1998), Esej o człowieku, Warszawa. Search in Google Scholar

Cassirer E. (2006), Mit państwa, Warszawa. Search in Google Scholar

Durkheim E, (1990), Elementarne formy życia religijnego, Warszawa. Search in Google Scholar

Eliade M. (1993), Sacrum, mit, historia: wybór esejów, Warszawa. Search in Google Scholar

Eliade M. (1998), Aspekty mitu, Warszawa. Search in Google Scholar

Eurypides (1980), Tragedie, tłum. i przedmowa J. Łanowski Jerzy, Warszawa. Search in Google Scholar

Girard R. (1991), Kozioł ofiarny, Łódź. Search in Google Scholar

Girard R. (1993), Sacrum i preemoc, t, I, Poznań. Search in Google Scholar

Lévi-Strauss C. (1970), Antropologia strukturalna, Warszawa. Search in Google Scholar

Lévi-Strauss €. (1970), Złudzenie totemiznu, Warszawa. Search in Google Scholar

Malinowski B, (1990), Dzieła, t. 7, Warszawa. Search in Google Scholar

Mann T. (1960), Doktor Faustus, Warszawa. Search in Google Scholar

Napiórkowski M. (2018), Mitologia współczesna, Warszawa. Search in Google Scholar

Napiórkowski M. (2019), Turbopatriotyzm, Wołowiec. Search in Google Scholar

Pawlik R. (2016), Cassiver i Blumenberg o możliwości odmitologizowania polityki, “Przegląd Polityczny”, No, 136, pp. 80-87. Search in Google Scholar

Platon (1994), Państwo, t. tłum. W. Witwicki, Warszawa. Search in Google Scholar

Romejko A. (2019), René Girarda teoria mimetyczna. Między religią a polityką, “Chrześcijaństwo - Świat — Polityka”, No. 23, pp. 134-148.10.21697/CSP.2019.23.1.09 Search in Google Scholar

Rousseau J.J. (1978), Wyznania, Warszawa. Search in Google Scholar

Siewierska-Chmaj A. (2016), Mity w polityce, Funkcje i mechanizny aktualizacji, Warszawa. Search in Google Scholar

Sorel G. (2014), Rozważania o przemocy, Warszawa. Search in Google Scholar

Sorel G. (2019), Złudzenia postępu, Kraków. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo