1. bookTom 132 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4829
Pierwsze wydanie
23 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Socio-professional adaptation of a nurse in a new workplace

Data publikacji: 17 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 132 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 16 - 20
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4829
Pierwsze wydanie
23 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Sierpińska L. Adaptacja społeczno-zawodowa. In: Zarządzanie w pielęgniarstwie. (ed. A. Ksykiewicz-Dorota). Lublin: PZWL; 2013. p. 221-6. Search in Google Scholar

2. Anderson T, Linden L, Allen M, Gibbs E. New graduate RN work satisfaction after completing an interactive nurse residency. J Nurs Adm. 2009;39(4):165-9.10.1097/NNA.0b013e31819c9cac19359887 Search in Google Scholar

3. Ścieglińska B, Machaj M, Gotlib J. Adaptacja zawodowa i społeczna pielęgniarek w nowym miejscu pracy – wybrane zagadnienia. Pielęg Pol. 2017;1(63):131-41.10.20883/pielpol.2017.18 Search in Google Scholar

4. Balas B. Adaptacja społeczno-zawodowa i jej wpływ na przebieg kariery zawodowej. Problemy Profesjologii. 2008;2:109-19. Search in Google Scholar

5. Buchelt BI. Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 2017;3-4(116-117):87-103. Search in Google Scholar

6. Lee KH, Lee MJ. The effect of new nurses’ clinical competence on career adaptation. bioRxiv. 2019. [https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2019.12.20.884270v1.article-metrics] (access: 10.09.2020).10.1101/2019.12.20.884270 Search in Google Scholar

7. Yoo CS, Kim JH, Kim MY, et al. Factors related to organizational socialization of new nurses. J Korean Clin Nurs Res. 2012;18(2):239-50. Search in Google Scholar

8. Konieczny G, Rasińska R. Aksjologiczne rozważania na temat eudajmonizmu jako paradygmatu człowieka XXI wieku na przykładzie adaptacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Pielęg Pol. 2017;3(65):544-50.10.20883/pielpol.2017.74 Search in Google Scholar

9. Tymoszuk E. Adaptacja zawodowa pielęgniarek i położnych. [https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/2019/09/13/adaptacja-zawodowa-pielegniarek-i-poloznych/] (access: 2.03.2021) Search in Google Scholar

10. Aleksander T. Pedagogiczne elementy adaptacji (kierowanej) społecznozawodowej nowych pracowników. Ann UMCS sec J Paedagogia-Psychologia. 2017;30(2):115-7; 123-5.10.17951/j.2017.30.2.115 Search in Google Scholar

11. Perycz E, Leńczuk-Gruba A. Opinia młodego personelu pielęgniarskiego na temat przebiegu procesu adaptacji społeczno-zawodowej. Pielęg Pol. 2015;3(57):289-91. Search in Google Scholar

12. Lewicka D. Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia i mierniki. Warszawa: Wydawnictwo PWN; 2010. p. 181-3. Search in Google Scholar

13. Kunecka D. Dylematy etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie sektora zdrowia. Współczesne Zarządzanie: Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu. 2013;2:100-5. Search in Google Scholar

14. Kunecka D. Praktyczne zastosowanie modelu empirycznego. In: Satysfakcja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w Polsce. Warszawa: Difin S.A; 2016. p. 117-21. Search in Google Scholar

15. Ciekanowski Z. Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika. ZN Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. 2012;21:132-5. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo