1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 1 (August 2020)
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Study of the Accuracy of Methane Concentration Forecasts in the Area of Longwall Outlet B-3 in Seam 407/1 in KWK “Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka

Data publikacji: 10 Aug 2020
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 1 (August 2020)
Zakres stron: 120 - 130
Otrzymano: 01 Feb 2020
Przyjęty: 01 Mar 2020
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2545-2843
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Abstract

In the presented publication, an ex post forecast of methane concentration at the airway outlet was carried out on the basis of equations previously developed and repeatedly tested by H. Badura and its errors were calculated. This forecast was considered as a reference level. Next, using the same forecast equations, the forecasting of methane concentration at the sensor location up to 10 m in front of the longwall face and at the longwall outlet was carried out, followed by the analysis of forecast errors. Since the measurement of methane concentrations in the locations under consideration differed, the results of forecasts also differed. Therefore, in order to assess the accuracy of forecasts, their absolute and relative errors were calculated and then compared with the forecast errors at the airway outlet. The analysis of errors showed that there are differences in forecast accuracy and it is advisable to develop new forecast equations mainly for the longwall outlet, but also for the location of methane concentration sensor installed in the airway up to 10 m in front of the longwall.

Keywords

Badura H., (2004). Simulación de la emission de metano en un tajo de carbon mediante un modelo matematico. Ingeopres, NOV, (132) Search in Google Scholar

Badura H., (2007). Analiza stężeń metanu na wylocie z rejonu ściany P-4 w KWK “R”. Górnictwo i Geologia. Kwartalnik, vol. 2, pp. 5-16, Gliwice, Poland Search in Google Scholar

Badura H., (2011). Wykorzystanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów Aitkena do estymacji parametrów modelu metanowości rejonu ściany. Asociace Technickych Diagnostiku Ceske Republiky o.s. Technicka Diagnostika, z1, rocznik XX. Search in Google Scholar

Badura H., (2013). Short-Term Methods for Methane Concentrations at The Outlets from Caving Longwall Areas at Coal Mines. Monograph. Silesian University of Technology Press. Gliwice, Poland Search in Google Scholar

Borowski M., Szlązak N., Obracaj D., (2009). Methane hazard predictions in underground coal mining. Conference: Deep mining challenges. International Mining Forum 2009, At 18-21 February, Kraków10.1201/NOE0415804288.ch2 Search in Google Scholar

Branny M., (2006). Computer Simulationof Flow of Aer and Methane mixture in The Longwall-Return Crossing Zone. Arch. Mining Science Vol. 51, pp. 133-145 Search in Google Scholar

Drzewiecki J., (2004). Metanowość ścian a postęp eksploatacyjny. Arch. Min. Sci., Vol. 49. Search in Google Scholar

Jura B., Skiba J., Wierzbiński K. 2014. Applicability of surface directional wells for upper Silesia Basin coal seams’ drainage ahead of mining. International Journal of Mining Science and Technology 24(3), pp. 353-362. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2014.03.0124 Search in Google Scholar

Karacan, C.Ö.; Ruiz, F.A.; Cotè, M.; Phipps, S. (2011). Coal mine methane: A review of capture and utilization practices with benefits to mining safety and to greenhouse gas reduction. Int. J. Coal Geol. 86, pp. 121-156.10.1016/j.coal.2011.02.009 Search in Google Scholar

Krause E., Łukowicz K., (2004). Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian (poradnik techniczny) [Dynamic prediction of absolute methane emissions on longwalls (technical guide)]. Instrukcja nr 14 Główny Instytut Górnictwa, Katowice Search in Google Scholar

Krause E., Cybulski K., Wierzbiński K., (2008). Modelowanie rozkładu koncentracji metanu w rejonie skrzyżowania chodnika wentylacyjnego ze ścianą. XXI Światowy Kongres Górniczy. Kraków-Katowice 7-11-pażdziernika. Search in Google Scholar

Krause, E.; Wierzbiński, K. (2009). Wpływ przekrojów wyrobisk oraz uwarunkowań wentylacyjno-metanowych w środowisku ścian na kształtowanie się zagrożenia metanowego. Przegląd Górniczy, t. 65, pp. 52-60. Search in Google Scholar

Krause E. (2015). Short-Term Predictions of Methane Emissions During Longwall Mining. Arch. Min. Sci., Vol. 60, No 2, pp. 581-59410.1515/amsc-2015-0038 Search in Google Scholar

Kozłowski B., (1972). Prognozowanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Katowice, Wyd. „Śląsk”. Search in Google Scholar

Lunarzewski L.W. (1998). Gas emission prediction and recovery in underground coal mines. International Jurnal of Coal Geology, vol. 35, pp. 117-145.10.1016/S0166-5162(97)00007-4 Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z., Badura H., (2018). Comparison of Forecasts for Average Methane Concentration at Longwalls Using Autoregressive and Cause_Effect Models Using Daily Mining as Descriptive, Based on Data from The “Krupiński” Mine. www.ijera.com. ISSN; 2248-9622, vol. 8, Issue 10 (Part – V) Oct 2018, pp 70-80 Search in Google Scholar

Mishra, D.P.; Kumar, P.; Panigrahi, D.C. (2016). Dispersion of methane in tailgate of a retreating longwall mine: A computational fluid dynamics study. Environ. Earth Sci. 75, 475.10.1007/s12665-016-5319-9 Search in Google Scholar

Mishra D., Panigrahi D., Kumar P. (2018). Computational investigation on effects of geo-mining parameters on layering and dispersion of methane in underground coal mines - A case study of Moonidih Colliery. Journal of Natural Gas Science and Engineering 53, pp. 110-12410.1016/j.jngse.2018.02.030 Search in Google Scholar

Niewiadomski A., Badura H. (2019). Evaluation of one day average methane concentrations forecast at outlet from the longwall ventilation region as tool of supporting selection of methane prevention measures. Topical issues of rational use of natural resources 2019. Proceedings oft he XV International Forum – Contest of Students and Yung Researchers under the auspices of UNESCO, St Petersburg, Russia, 13-17 May 2019. Vol.1, Ed. By Vladimir Litvinenko. London & Francis Group, 2019, pp. 88-9910.1201/9781003014577-12 Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Dziennik Ustaw RP poz. 1118. Warszawa 09.06.2017 Search in Google Scholar

Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J. (2014). Methane Drainage from Roof Strata Using and Overlying Drainage Galery. International Journal of Coal Geology, 136, pp. 99-11510.1016/j.coal.2014.10.009 Search in Google Scholar

Tutak M., Brodny J., (2018). Analysis of the Impact of Auxiliary Ventilation Equipment on the Distribution and Concentration of Methane in the Tailgate. Energies, 11(11), 3076; https://doi.org/10.3390/en11113076 - 08 Nov 201810.3390/en11113076 Search in Google Scholar

Zeliaś A. (1997). Teoria prognozy. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Zmarzły M., Trzaskalik P. (2019). Comparative analysis of methane concentration near the junction of the longwall and top road. Management Sytems in Production Engineering. Vol. 27, issue 3, pp. 166-17310.1515/mspe-2019-0027 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo