1. bookTom 24 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part II – research results

Data publikacji: 31 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 157 - 175
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Adamowicz, M. (2019). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie peryferyjnym na przykładzie województwa lubelskiego [Direct foreign investment in peripheral regions: a case study of the Lublin Voivodship]. Economic and Regional Studies, Vol. 12, No. 3, pp. 223-241. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2019-0021.10.2478/ers-2019-0021Search in Google Scholar

2. Bedyńska, S. and Książek, M., (2012). Statystyczny drogowskaz: praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.Search in Google Scholar

3. Bitzenis, A. (2007). Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post-crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s’. Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7, No. 1, pp. 83-111. DOI:https://doi.org/10.1080/14683850701189352.10.1080/14683850701189352Search in Google Scholar

4. Czerniak, A., Blauth, K. and Lipiński, Ł. (2017). Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu. Polityka Insight Research.Search in Google Scholar

5. Dyduch, W. (2015). Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu. In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań naukowych o zarządzaniu (pp. 306−330). Warszawa: Wolters Kluwer Business.Search in Google Scholar

6. EY’s Attractiveness Survey Europe (2015). Comeback time.Search in Google Scholar

7. EY’s Attractiveness Survey Europe (2016). How can Europe’s investors turn resilience into growth?Search in Google Scholar

8. EY’s Attractiveness Survey Europe (2017). Investors vote “remain” in Europe.Search in Google Scholar

9. EY’s Attractiveness Survey Europe (2018). Game changers.10.1002/rwm3.20656Search in Google Scholar

10. EY’s Attractiveness Survey Europe (2019). How can Europe raise its game?Search in Google Scholar

11. EY’s Attractiveness Survey Europe (2014). Back in the game.Search in Google Scholar

12. Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P. and Wolniak, R. (2015). Does outward FDI by Polish multinationals support existing theory? Findings from a quantitative study. Economic and Business Review, Vol. 1(15), No. (4), pp. 84-101. DOI: 10.18559/ebr.2015.4.6.10.18559/ebr.2015.4.6Search in Google Scholar

13. Hu, L.-T. and Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, Vol. 6, Iss. 1, pp. 1-55. DOI: 10.1080/10705519909540118.10.1080/10705519909540118Search in Google Scholar

14. Januszewski, A. (2011). Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modelu. In: Gorbaniuk, O., Kostrubiec-Wojtachnio, B., Musiał, D., Wiechetek, M., Błachnio, A., Przepiórka, A. (eds.), Studia z Psychologii w KUL (pp. 213-245). Lublin: Wydawnictwo KUL.Search in Google Scholar

15. Jaworek, M. (2013). Stymulanty i destymulanty aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. In: Karaszewski, W. (ed.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

16. Jaworek, M. and Karaszewski, W. (2018). Ewolucja determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce [Evolution of the Determinants of Undertaking Foreign Direct Investments in Poland]. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, No. 2(56), pp. 42-59.Search in Google Scholar

17. Johnson, A. (2006). FDI inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants. Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation, No. 59. Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies. https://static.sys.kth.se/itm/wp/cesis/cesiswp59.pdf. (20.12. 2019 - access date).Search in Google Scholar

18. Karaszewski, W. (2001). Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

19. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (2017). The Strategy for Responsible Development for the period up to 2020 (including the perspective up to 2030). https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-ostrategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju (20.12. 2019 - access date).Search in Google Scholar

20. Pearl, J. (2000). Causality: Models, Reasoning, and Inference. New York: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

21. Polską Agencją Inwestycji i Handlu (2019). Investment climate in Poland 2018.Search in Google Scholar

22. Sagan, A. (2015). Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych [PLS-PM Model and its Application in Explanation and Prediction of Economic Phenomena]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 39, Vol. 2, pp. 127-138.Search in Google Scholar

23. Shukurov, S. (2016). Determinants of FDI in Transition Economies: The Case of CIS Countries. Journal of International and Global Economic Studies, Vol. 9, Iss. 1, pp. 75-94.Search in Google Scholar

24. SpotData (2018). Wielki awans przemysłowy. Jak rośnie rola przemysłu w polskiej gospodarce i globalnych łańcuchach dostaw. https://spotdata.pl/research/download/57 (20.12. 2019 - access date).Search in Google Scholar

25. Sroka, W. (2012). Zastosowanie modeli przyczynowo-skutkowych do oceny czynników sukcesu gospodarstw rolniczych - porównanie wybranych metod [Application of Cause and Effect Models to Evaluate Farms’ Success Factors - the Comparison of Selected Methods]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Vol. 332, No. 3, pp. 28-42.Search in Google Scholar

26. Staniec, I. (2018). Modelowanie równań strukturalnych w naukach o zarządzaniu [Use of structural equation modeling in management research], Organizacja i Kierowanie, No. 2, pp. 65-77.Search in Google Scholar

27. Światowiec-Szczepańska, J. (2015). Zaawansowane testowanie model badawczych. In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań naukowych o zarządzaniu (pp. 351−379). Warszawa: Wolters Kluwer Business.Search in Google Scholar

28. Tatoglu, E. and Glaister, K.W. (1998). An analysis of motives for western FDI in Turkey. International Business Review, Vol. 7, Iss. 2, pp. 203-230.10.1016/S0969-5931(98)00006-7Search in Google Scholar

29. West, S.G., Taylor, A.B. and Wu, W. (2012). Model fit and model selection in structural equation modeling. In: Hoyle, R.H. (ed.), Handbook of structural equation modeling (pp. 209–231). New York: The Guilford Press.Search in Google Scholar

30. Wilson, M. (1990). Empirical evidence of the use of a framework of risk and return in capital budgeting for foreign direct investment. Managerial Finance, Vol. 16 No. 2, pp. 25-34. DOI: https://doi.org/10.1108/eb013642.10.1108/eb013642Search in Google Scholar

31. World Investment Report. Investing in a Low-Carbon Economy (2010). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

32. World Investment Report. Investing in tThe SDGs: an Action Plan (2014). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

33. World Investment Report. Investment and New Industrial Policies (2018). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

34. World Investment Report. Investment and the Digital Economy (2017). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

35. World Investment Report. Investor Nationality: Policy Challenges (2016). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

36. World Investment Report. Non-Equity Modes of International Production and Development (2011). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

37. World Investment Report. Reforming International Investment Governance (2015). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

38. World Investment Report. Special economic zones (2019). New York: United Nations Publication.Search in Google Scholar

39. World Investment Report. Towards a New Generationo Investment Policies (2012). New York and Geneva: United Nations Publication.Search in Google Scholar

40. Wyrwa, J. (2018). Foreign Direct Investments And Poland‘s Economic Development – Current Situation And Development Prospects. Acta Oeconomica Universitatis Selye. International Scientific Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 188−200.Search in Google Scholar

41. Wyrwa, J. (2019). Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part I – theoretical considerations. Management, Vol. 23, Iss. 2, pp. 238–262. DOI: https://doi.org/10.2478/manment-2019-0029.10.2478/manment-2019-0029Search in Google Scholar

42. Żak, K. (2019). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw: istota, determinanty i główne tendencje [Foreign Direct Investments of Polish Enterprises: Concept, Determinants and Main Trends]. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie, Vol. 17, No. 380, pp. 7-16.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo