1. bookTom 21 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Estimation methodology and the significance of the atmospheric water exchange flux in the river-lake systems of selected lobelia lakes in the vicinity of the Tri-City in Poland

Data publikacji: 03 Jul 2021
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2021) - Zeszyt 1 (March 2021)
Zakres stron: 43 - 54
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bac S., 1989, Współzależność miesięcznych i dekadowych wielkości ewapotranspiracji według Penmana z parowaniem z wolnej powierzchni wodnej w świetle dwudziestoletnich badań (Monthly and decadal evapotranspiration after Penman on interrelation between evaporation from free water surface in the light of twenty-years investigation), Zesz. Nauk. AR Wrocł. 181: 99–109 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Bac S., Rojek M., 1999, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska (Meteorology and climatology in environmental engeeniring), Wydaw. AR Wrocł., Wrocław, 314 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 1982, Określenie elementów bilansu wodnego oraz ocena użytkowania ziemi i antropopresja w zlewni jeziora Wigry (Determination of the water balance elements, land use assessment, and anthropopressure in the Lake Wigry catchment) [Manuscript], Inst. Ekol. PAN (in Polish). Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in the river-lake systems), Wydaw. UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 274 pp (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 2007, Jeziorne ogniwa w sieci hydrograficznej obszarów młodoglacjalnych i ich rola w kształtowaniu odpływu rzeki pojeziernej (Lakes as elements of hydrographic network of the late glacial landscape and their role in the runoff generation of the lake-river system), [in:] Michalczyk Z. (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment), Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska 8, Wydaw. UMCS, Lublin: 39–46 (in Polish). Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D., Tórz A., Nędzarek A., Markowski M., Grabowska B., Trusewicz Z., Fabich A., 2012, Weryfikacja wyznaczenia silnie zmiennych części wód jeziornych wraz ze szczegó-łowym uzasadnieniem (Verification of the determination of highly variable lake water bodies with detailed justification) [Typescript], RZGW Szczec., Szczecin, 230 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., Golus W., 2009, Organizacja sieci hydrograficznej w zlewni pojeziernej przy róż-nym stanie jej retencji (Hydrographic network layout in lake catchment areas at various retention levels), [in:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J. (eds), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins), Wydaw. FRUG, Gdańsk: 159–166 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., Golus W., Markowski M., Kwidzińska M., 2020a, Characteristics of the water network in postglacial areas of northern Poland, [in:] Korzeniewska E., Harnisz M. (eds), Polish river basins and lakes – Part I. Hydrology and hydrochemistry, The Handbook of Environmental Chemistry 86, Springer, Cham:159–174.10.1007/978-3-030-12123-5_8 Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., Golus W., Markowski M., Kwidzińska M., 2020b, The role of lakes in shaping the runoff of lakeland rivers, [in:] Korzeniewska E., Harnisz M. (eds), Polish river basins and lakes – Part I. Hydrology and hydrochemistry, The Handbook of Environmental Chemistry 86, Springer, Cham:175–187.10.1007/978-3-030-12123-5_9 Search in Google Scholar

Borowiak D., 2000, Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego (Water regimes and hydrological functions of Polish Lowland lakes), Bad. Limnol. 2, Wydaw. KLUG, Gdańsk, 164 pp (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Borowiak D., Nowiński K., Borowiak M., Grabowska K., 2016, Środowisko abiotyczne ekosystemów jezior lobeliowych (The abiotic environment of lobelia lakes ekosystems), [in:] Bociąg K., Borowiak D. (eds), Jeziora lobeliowe w drugiej dekadzie XXI wieku. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap I. Podstawy, modelowe rozwiązania (Lobelia lakes in the second decade of 21th century. The programme of comprehensive conservation lobelia lakes in Poland. Step 1. The grounds and showcase solutions), Wydaw. FRUG, Gdańsk: 20–51 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Dąbrowski M., 2011, Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne obiegu wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich (Natural and anthropogenic conditions of the water cycle in the Great Masurian Lakes System) [Dissertation], Wydaw. IMGW-PIB, Warszawa, 426 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Drwal J., 1982, Wykształcenie i organizacja sieci hydro-graficznej jako podstawa oceny struktury odpływu na terenach młodoglacjalnych (Form and organization of the hydrographic network as an indicator for the assessment of the outflow-structure in young-glacial areas), Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Rozpr. Monogr. 33, Gdańsk, 130 pp (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Golus W., Bajkiewicz-Grabowska E., 2016, Water circulation in the moraine ponds of northern Poland, Hydro-biologia 793(1): 55–65.10.1007/s10750-016-2830-7 Search in Google Scholar

Jaworski J., 1997, Parowanie terenowe (Evaporation), [in:] Soczyńska U. (ed.), Hydrologia dynamiczna (Dynamic Hydrology), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa: 139–184 (in Polish). Search in Google Scholar

Jaworski J., Radecka E., 1975, Podstawy teoretyczne wyznaczania procesów parowania i ewapotranspiracji (Theoretical basis for determination of evaporation and evapotranspiration processes), Prz. Geofiz. 20(2): 79–96 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Keblouti M., Ouerdachi L., Boutaghane H., 2012, Spatial interpolation of annual precipitation in Annaba-Algeria – Comparison and evaluation of methods, Energy Procedia 18: 468–475.10.1016/j.egypro.2012.05.058 Search in Google Scholar

Konkel Ł., 2014, Sezonowa zmienność klimatycznego bilansu wodnego (Seasonal dynamics of climatic water balance) [Thesis], Uniwersytet Gdański – Katedra Limnologii, Gdańsk, 59 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2008, Podstawy hydrometeorologii (Principles of hydrometeorolgy), Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 253 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Kraska M. (ed.), 1994a, Jeziora lobeliowe. Charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona. Cz. I (Lobelia lakes. Characteristics, functioning and protection. Part I), Idee Ekol. 6, ser. Szkice 4, Poznań, 177 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Kraska M. (ed.), 1994b, Jeziora lobeliowe. Charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona. Cz. II (Lobelia lakes. Characteristics, functioning and protection. Part II), Idee Ekol. 6, ser. Szkice 5, Poznań, 105 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Kraska M., Klimaszyk P., Piotrowicz R., 2012, Zarybianie jako antropogeniczna przyczyna niestabilności i zmian struktur przestrzennych roślinności lobeliowego Jeziora Modrego (Łupalickiego) na Pojezierzu Bytowskim (Fishstocks as an anthropogenic cause of instability and changes in spatial structures of vegetation in the lobelian Lake Modre (Łupalickie) in Bytów Lake District), Bad. Fizjogr. 3(B61): 123–153 (in Polish, English summary).10.2478/s13545-013-0087-6 Search in Google Scholar

Łupikasza E., 2007, Wieloletnia zmienność występowania ekstremów opadowych w Hornsundzie (Spitsbergen) i ich związek z cyrkulacją atmosfery (Long-term variability of extreme precipitation in Hornsund (Spits-bergen) and their relation with atmospheric circulation), Probl. Klim. Polar. 17: 87–103 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Markowski M., 2018, Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych okolic Trójmiasta (Hydrological conditions of Lobelia Lakes functioning in the Vicinity of the Tri-City) [Dissertation], Uniwersytet Gdański – Zakład Limnologii, Gdańsk, 447 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Markowski M., Golus W., Kwidzińska M., 2015, Aplikacyjność metod oceny wielkości opadów zasilających oczka Pomorza Gdańskiego (The applicability of methods to estimate precipitation that recharges ponds in Gdańsk Pomerania), [in:] Absalon D., Matysik M., Ruman M. (eds), Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej (Novel methods and solutions in hydrology and water management), Monogr. Kom. Hydrol. PTG 3, Sosnowiec: 287–298 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Noori J. M., Hussein H. H., Yassen T. M., 2014, Spatial estimation of rainfall distribution and its classification in Duhok Governorate using GIS, J. Water Resour. Prot. 6(2): 75–82.10.4236/jwarp.2014.62012 Search in Google Scholar

Okulanis E., 1985, Rola jezior w kształtowaniu stosunków hydrologicznych w wybranych zlewniach rzek Pojezierza Kaszubskiego (The role of lakes in the determination hydrological relations in selected river drainage areas of the Cassubian Lakeland), Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Geografia 14: 31–44 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

[PGW WP] Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (State Water Holding Polish Waters), 2020, Hydroportal. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) 1: 10 000 (Hydroportal. Map of the Hydrographic Division of Poland 1:10 000) [Electronic resource], PGW WP (Accessed 21 February 2021). Retrieved from https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF Search in Google Scholar

PN-EN ISO 13788:2013 Cieplno-wilgotnościowe właś-ciwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania (Hygrothermal characteristics of building elements. Internal surface temperature necessary to avoid critical surface moisture and interlayer condensation. Calculation methods), PKN, Warszawa (Polish version). Search in Google Scholar

Prządka Z., 2009, Porównanie wyników oceny parowania jeziora Łękuk uzyskanych metodą obliczeniową i pomiarową (Comparision of evaporation estimation results for Łękuk Lake obtained by calculated and measurment methods), Monit. Środ. Przyr. KTN 10: 73–78 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Szcześniak M., 2013, Wpływ metod opracowania wejściowych danych meteorologicznych na symulacje przepływów w zlewni Pilicy z wykorzystaniem modelu SWAT (Effect of methods for the development of input meteorological data on the simulation of discharge in the Pilica catchment using the SWAT model) [Thesis], SGGW – Katedra Inżynierii Wodnej, Warszawa, 82 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo