1. bookTom 19 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Water balance of Lake Gardno

Data publikacji: 24 Apr 2019
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 15 - 23
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Appelo C.A.J., Willemsen A., 1987, Geochemical calcula-tions and observations on saltwater intrusions, I. A combined geochemical/mixing cell model, J. Hydrol. 94 (3–4): 313–330.10.1016/0022-1694(87)90058-8Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in river-lake systems) Wydaw. Wydz. Geogr. Stud. Reg. UW, Warszawa, 274 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Balicki H., 1978, Wpływ Morza Bałtyckiego na stosunki hy-drologiczne jeziora Gardno (Influence of the Baltic Sea on hydrological relations of Lake Gardno) [Dissertation], Uniw. Gdański, Wydz. BiNoZ, Gdańsk, 224 pp (in Pol-ish).Search in Google Scholar

Balicki H., 1980, Metoda obliczania napływu wody morskiej do jezior przybrzeżnych na przykładzie jeziora Gardno (The method of calculating the inflow of sea water to coastal lakes on the example of Gardno lake) [in:] Friedrich M. (ed.) Stosunki wodne w zlewniach rzek Przymorza I dorzecza Dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej jezior. Część II (Water conditions in the catchments of the Przymorze rivers and the basin of the Lower Vistula, with particular emphasis on lake water management. Part II), IMGW, Słupsk: 125–133 (in Polish).Search in Google Scholar

Bogdanowicz R., Cieśliński R., 2007, Specyfika problematyki oceny jakości wód jezior przybrzeżnych (Specificity of issues related to the assessment of coastal waters’ quality), [in:] Wiśniewski R., Piotrowiak J. (eds), Ochrona i rekultywacja jezior (Protection and reclamation of lakes), PZiTS, Toruń: 11–26 (in Polish).Search in Google Scholar

Bogdanowicz R., Izydorek I., 2012, Słowiński Park Narodowy (Slovincian National Park), [in:] Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (eds), Wody w parkach narodowych Polski (Water in national parks of Poland), IGiGP UJ-KH PTG, Kraków: 281–295 (in Polish).Search in Google Scholar

[BPR] Bosmanat Portu Rowy (Rowy Harbour Administration), 2002–2007, Miesięczne raporty z działalności Portu w Rowach (Monthly reports on the Rowy Harbour operation) [Typescript], Urząd Morski w Słupsku. Inspekcja Administracji Portu.Search in Google Scholar

Burnett W.C., Taniguchi M., Oberdorfer J., 2001, Measurement and significance of the direct discharge of groundwater into the coastal zone, J. Sea Res. 46(2): 109–116.10.1016/S1385-1101(01)00075-2Search in Google Scholar

Chlost 2009, Stany wody i bilans wodny jeziora Łebsko (Water levels and water balance of Lake Łebsko), [in:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J. (eds), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and protection. Circulation of water and matter in river basins, FRUG, Gdańsk: 211–220 (in Polish).Search in Google Scholar

Chlost I., 2012, Geograficzne uwarunkowania stosunków wodnych Niziny Gardneńsko-Łebskiej (Geographical conditions of water relations in the Gardno-Łeba Lowland) [Dissertation]. Uniwersytet Gdański, Wydz. OiG, Gdańsk, 233 pp (in Polish)Search in Google Scholar

Chlost I., 2016, Water balance of Lake Łebsko, [in:] Volchak A.A. (ed.), Aktualnye nauchno-tekhnicheskie ekologicheskie problem sokhranienia sredy obitania. Sbornik nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii. Chast II (Current scientific, technical and environmental problems of habitat protection. Collection of scientific articles of the international scientific and technical conference. Part II), Izd. BGTU, Brest: 3–8.Search in Google Scholar

Choiński A., 1991, Katalog jezior Polski. Część 1: Pojezierze Pomorskie (Directory of Polish lakes. Part 1: Pomeranian Lake District), Wydaw. UAM, Poznań, 221 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Cieśliński R., 2011, Geograficzne uwarunkowania zmienności hydrochemicznej jezior wybrzeża południowego Bałtyku (Geographical conditions of hydrochemical variability of lakes of the southern Baltic coast), Wydaw. UG, Gdańsk, 211 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Cieśliński R., Drwal J., Chlost I., 2009, Seawater intrusions to the Lake Gardno, Baltic Coastal Zone 13: 85–98.Search in Google Scholar

Crétaux J.F., Jelinski W., Calmant S., Kouraev A., Vuglinski V., Bergé-Nguyen M., Gennero M.C., Nino F., Abarc R., Rio D., Cazenave A., Maisongrande P., 2011, SOLS: A lake database to monitor in the Near Real Time water level and storage variations from remote sensing data, Adv. Space Res. 47(9): 1497–1507.10.1016/j.asr.2011.01.004Search in Google Scholar

Cyberski J., Jędrasik J., 1992, Wymiana i cyrkulacja wód w jeziorze Gardno (Water exchange and circulation in Lake Gardno) [in:] Korzeniewski K. (ed.) Zlewnia przymorskiej rzeki Łupawy i jej jeziora (The basin of the coastal river Łupawa and its lake), Wydaw. WSP Słupsk, Słupsk: 199–220 (in Polish).Search in Google Scholar

Drwal J., 1985, Jeziora w egzoreicznych systemach pojezierzy młodoglacjalnych (Lakes in the exoretic systems of young glacial lake districts), Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Geografia 14: 7–15 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Gibson J.J., Birks S.J., Yi Y., 2016, Stable isotope mass balance of lakes: a contemporary perspective, Quat. Sci. Rev. 131(B1): 316–328.10.1016/j.quascirev.2015.04.013Search in Google Scholar

Gibson J.J., Edwards T.W.D., 2002, Regional water balance trends and evaporation-transpiration partitioning from a stable isotope survey of lakes in northern Canada, Global Biogeochem. Cycles 16(2): 10-1–10-14.10.1029/2001GB001839Search in Google Scholar

Jones H.F.E., Özkundakci D., McBride C.G., Pilditch C.A., Allan M.G., Hamilton D.P., 2018, Modelling interactive effects of multiple disturbances on a coastal lake ecosystem: Implications for management, J. Environ. Manage. 207: 444–455.10.1016/j.jenvman.2017.11.06329195169Search in Google Scholar

Jurak D., 1976, Intensywność parowania z powierzchni wody w zależności od charakteru zbiornika wodnego (Intensity of evaporation from water surface depending on body water features), Pr. IMGW 10: 5–73 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2009, Podstawy hydrometeorologii (Basics of hydrometeorology), Wydaw. PWN, Warszawa, 266 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Kunisch E., 1913, Der Gardensee und Gr. Dolgensee. Mit einem anhang: Ein Beitrag zur Kenntnis des Lebasees (Lake Gardner and Lake Gr. Dolgen. With an appendix: A contribution to the knowledge of Lake Leba), Jahresber. Geogr. Ges. Greiswald 12: 149–233 (in German).Search in Google Scholar

Lichter J., 1995, Lake Michigan Beach-Ridge and Dune Development, Lake Level, and Variability in Regional Water Balance, Quat. Res. 44(2): 181–189.10.1006/qres.1995.1062Search in Google Scholar

Mikulski Z., 1970a, Kształtowanie się bilansu wodnego jezior w Polsce (Shaping of water balance of lakes in Poland), Prz. Geogr. 42(3): 433–477 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Mikulski Z., 1970b, Wody śródlądowe w strefie brzegowej bałtyku (Inland waters in the coastal zone of the Southern Baltic Sea), Pr. PIHM 98: 25–45 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Mikulski Z., Bojanowicz M., Ciszewski R., 1969, Bilans wodny jeziora Druzno (Water balance of Lake Druzno), Pr. PIHM 96: 73–88 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Pasławski Z., 1975, Typologia hydrologiczna jezior pojezierza Wielkopolskiego (Hydrological typology of lakes in Great Poland Lakeland), Prz. Geofiz. 20(4): 271–280 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Recinos N., Kallioras A., Pliakas F., Schuth C., 2015, Application of GALDIT index to assess the intrinsic vulnerability to seawater intrusion of coastal granular aquifers, Environ. Earth Sci. 73(3): 1017–1032.10.1007/s12665-014-3452-xSearch in Google Scholar

Rockstrom J., 2004, Balancing Water for Humans and Nature. The New Approach in Ecohydrology, Routledge, London, 247 pp.Search in Google Scholar

Rotnicki K., 2008, Przemiany budowy geologicznej i rzeźby obszaru Słowińskiego Parku Narodowego i jego otuliny (Transformations of the geological structure and relief of the Slovincian National Park and its buffer zone), [in:] Florek W. (ed.), Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury (Slovincian National Park. 40 years of protection of unique nature and culture), Wydaw. SPN, Smołdzino: 145–183 (in Polish).Search in Google Scholar

Sadat-Nooria M., Santos I.R., Taita D.R., McMahona A., Kadel S., Maher D.T., 2016, Intermittently Closed and Open Lakes and/or Lagoons (ICOLLs) as groundwater-dominated coastal systems: Evidence from seasonal radon observations, J. Hydrol. 535: 612–624.10.1016/j.jhydrol.2016.01.080Search in Google Scholar

Stachy J. (ed.), 1987, Atlas hydrologiczny Polski. T. 1 (Hydrological Atlas of Poland. Vol. I), Wydaw. Geol., Warszawa, 79 pp.Search in Google Scholar

[UMwK] Urząd Morski w Koszalinie (Maritime Office in Koszalin), 1967, Badanie zabezpieczenia żeglowności wejścia do portu rybackiego w Rowach. Projekt Nr 8830/GP-SH (Study on securing the navigability of the enter to the fishing harbour in Rowy. Projekt Nr 8830/GP-SH) [Typescript], BPBM w Gdańsku [Available in: Archiwum Urzędu Morskiego w Słupsku (Archive of the Maritime Office in Słupsk)].Search in Google Scholar

Weber M., 1973, Próba obliczenia bilansu wodnego jeziora Łebsko (Attempt of water balance calculation of the Łebsko lake), Wiad. Sł. Hydrol. Met.. 9(4): 69–73 (in Polish).Search in Google Scholar

Xu C.Y., Singh V.P., 1998, A Review on Monthly Water Balance Models for Water Resources Investigations, Water Resour.Manag.12(1): 20–50.10.1023/A:1007916816469Search in Google Scholar

Yin X., Nicholson S.E., 1998, The water balance of Lake Victoria, Hydrol.Sci. J. 43(5): 789–811.10.1080/02626669809492173Search in Google Scholar

Zhang Z., Huang Y., Xu C.Y., Chen X., Moss E.M., Jin Q., Bailey A.M., 2016, Analysis of Poyang Lake water balance and its indication of a river–lake interaction, SpringerPlus 5(1): 1555.10.1186/s40064-016-3239-5502164127652128Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo