1. bookTom 15 (2015): Zeszyt 3 (September 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Meteorological conditions, physiochemical properties, thermal-oxygen stratification, water overturn and water balance of Lake Gardno on Wolin Island

Data publikacji: 19 Feb 2016
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2015) - Zeszyt 3 (September 2015)
Zakres stron: 107 - 118
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bajkiewicz-Grabowska E., 1982, Wymiana wody w akwenach jeziornych na przykładzie jeziora Wigry (The water exchange in the Wigry Lake basins), Prz. Geof. 27(3-4): 229-240 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 1987, Ocena naturalnej podatności jezior na degradację i rola zlewni w tym procesie (Natural degradation ability of lakes and the role of drainage area in the process), Wiad. Ekol. 33(3): 279-289 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 2004, Podatność jezior na eutrofizację (Susceptibility of lakes to eutrophication), [in:] Zdanowski B., Hutorowicz A, Białokoz W. (eds.), Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Water ecosystems of the “Bory Tucholskie” National Park), Wydaw. IRS, Olsztyn: 17-32 (in Polish).Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., 2009, Obieg wody w jeziorze Wigry (Circulation of water in Wigry Lake), [in:] Rutkowski J., Krzysztofiak L. (eds.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych (Wigry Lake. History of the lake in the light of geological and paleoecological studies), Stow. “Człowiek i Przyroda”, Suwałki: 54-67 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Choiński A., 1995, Zarys limnologii fizycznej Polski (An outline of physical limnology of Poland), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, pp. 298 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., Graf R., Kaflińska J., Jakubowski M., Wrzesiński D., Zawadzki P., 1986, Wody powierzchniowe i warunki hydrogeologiczne Wolińskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Surface waters and hydrogeological conditions of the Wolin National Park and its surroundings), [in:] Kostrzewski A. (ed.), Woliński Park Narodowy. Monografia geograficzna (Wolin National Park. Geographical monograph), SKNG UAM, Poznań: 32-41 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., Kowalski G., Świrko A., Zimmer A., 1978, Stosunki wodne wyspy Wolin (Water relations of Wolin Island), [in:] Kostrzewski A. (ed.), Studia z geografii fizycznej i ekonomicznej wyspy Wolin (Studies of physical and economic geography of Wolin Island), SKNG UAM, Poznań: 33-56 (in Polish).Search in Google Scholar

Dolański A., Godowac D., Rolle Sz., Wrzesiński D., 1995, Ocena podatności jezior Wolińskiego Parku Narodowego na degradację i znaczenie warunkow przyrodniczych zlewni w tym procesie (Evaluation of the susceptibility of the Wolin National Park lakes to degradation and significance of the natural conditions of their catchments in this process), Klify: 33-40 (in Polish).Search in Google Scholar

Kerekes J., 1977, The index of lake basin permanence, Int. Revue ges. Hydrobiol. Hydrogr. 62(2): 291-293.10.1002/iroh.1977.3510620207Search in Google Scholar

Kolander R., Kostrzewski A., Tylkowski J., 2008, Seasonal variations in the chemical composition of water circulation in the Lake Gardno catchment on Wolin Island, Queast. Geogr. 27(2): 21-27.Search in Google Scholar

Kolander R., Tylkowski J., 2008, Hydrochemical seasons in the Lake Gardno catchment on Wolin Island (north-western Poland), Limnol. Rev. 8(1-2): 27-34.Search in Google Scholar

Kostrzewski A., 2003, Obieg wody i jego wpływ na powstanie i funkcjonowanie struktur krajobrazowych strefy młodoglacjalnej (Polska Połnocno-Zachodnia, Pomorze Zachodnie) (Water circulation and its impact on the creation and functioning of landscape structures of the young glacial zone: North-Western Poland, Western Pomerania), [in:] Kostrzewski A., Szpikowski J. (eds.), Funkcjonowanie geoekosystemow zlewni rzecznych. Obieg wody, uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym (Operation of river catchment geoecosystems. Water circulation, conditions and effects on the natural environment), Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań: 17-20 (in Polish).Search in Google Scholar

Kostrzewski A., Samołyk M., Tylkowski J., 2011, Indywidualność przyrodnicza funkcjonowania geoekosystemu zlewni Jeziora Gardno: Wyspa Wolin (Natural individuality of the operation of Lake Gardno catchment geoecosystem: Wolin Island), [in:] Kostrzewski A., Samołyk M. (eds.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie geoekosystemow w warunkach zmian klimatu i rożnokierunkowej atntropopresji (The integrated monitoring of the natural environment: the operation of geoecosystems in the conditions of climate changes and the multi-directional human impact), Biblioteka Monitoringu Środowiska 28: 121-136 (in Polish).Search in Google Scholar

Kubiak J., 2001, Hydrochemistry of Wolin Island Lakes, Folia Univ. Agric. Stettin. Piscaria 218(28): 63-76.Search in Google Scholar

Kubiak J., 2003, Eutrophication rate and trophic state of Western Pomeranian coastal Lakes, Acta Sci. Pol. Piscaria 2(1): 141-158.Search in Google Scholar

Matkowska Z., 1973, Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych wysoczyzny wyspy Wolin (Characteristics of hydrogeological conditions of the upland plain of Wolin Island), Kwart. Geol.17(3): 592-593 (in Polish).Search in Google Scholar

Mikulski Z., 1970, Kształtowanie się bilansu wodnego jezior w Polsce (Shaping of the water balance of lakes in Poland), Prz. Geogr. 42(3): 433-447 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Nowacki F., 1994, Bilans wodny i zasoby wodne wyspy Wolin i Wolińskiego Parku Narodowego (Water balance and water resources of Wolin Island and the Wolin National Park), Klify 1: 119-135 (in Polish).Search in Google Scholar

Pluciński J., 2009, Kopanie złota na Wolinie (Gold mines at Wolin Island), iswinoujscie.pl - Wydarzenia. Retrieved from http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/9321/ (in Polish).Search in Google Scholar

Poleszczuk G., Grzegorczyk K., Bucior A., Joźwik I., 2006, „Cztery pory roku” jakości wod powierzchniowych jezior Warnowo (Warnowo Zachodnie) i Rabiąż (Warnowo Wschodnie) w Wolińskim Parku Narodowym (“Four seasons” of the quality of surface waters in the Warnowo Lake (Warnowo Zachodnie) and Rabiąż (Warnowo Wschodnie) in the Wolin National Park), Zesz. Nauk. USzczec. Acta Biologica 449(13): 147-161 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Krol K., Krzysztofiak L., 2002, Sediments of Lake Wigry (NE Poland) in the light of high-resolution seismic (seismoacoustic) survey, Limnol. Rev. 2: 363-371.Search in Google Scholar

Samołyk M., 2013, Charakterystyka nadmorskiej zlewni rzeczno- jeziornej Lewińskiej Strugi (Wyspa Wolin) (Characteristics of the coastal and river-lake Lewińska Struga catchment: Wolin Island), [in:] Florek W. (ed.), Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku. Tom 10 (Geology and geomorphology of coastland and southern Baltic Sea. Vol. 10), Wydaw. AP w Słupsku, 10: 167-178 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Samołyk M., Tylkowski J., 2012, Charakterystyka właściwości hydrologicznych brzegu klifowego wyspy Wolin w latach 2009-2010 (Characteristics of hydrological properties of cliff coasts of the Wolin Island within 2009-2010), [in:] Kostrzewski A., Szpikowski (eds), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie geoekosystemow w rożnych strefach krajobrazowych Polski (The integrated monitoring of the natural environment: the functioning of geoecosystems in the various Polish landscape zones), Biblioteka Monitoringu Środowiska 29: 199-208 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Tylkowski J., 2013, Temporal and spatial variability of air temperature and precipitation at the Polish coastal zone of the Southern Baltic Sea, Baltica 26(1) 79-90.10.5200/baltica.2013.26.09Search in Google Scholar

Walczak M., 2013, Oznaczanie zawartości mikroskładnikow w osadach dennych Jeziora Gardno: Woliński Park Narodowy (Determination of micro-components in bottom sediments of Lake Gardno: Wolin National Park) [Thesis], UAM, Wydział Biologii, Poznań, pp. 71 (in Polish). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo