1. bookTom 13 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Plankton communities in oxbow lakes of the River Vistula (Oświęcim Basin) with bottom sediments heterogeneously contaminated with heavy metals

Data publikacji: 23 Nov 2013
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2013) - Zeszyt 2 (June 2013)
Zakres stron: 93 - 104
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Atici T., Ahiska S., Altindağ A., Aydin D., 2008, Ecological effects of some heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) pollution of phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Sarıyar Dam Reservoir in Turkey, Afr. J. Biotechnol. 7(12): 1972-1977.10.5897/AJB2008.000-5044Search in Google Scholar

Atici T., Obali O., Altindag A., Ahiska S., Aydin D., 2010, The accumulation of heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and their state in phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Beysehir Lake and Mogan Lake, Turkey, Afr. J. Biotechnol. 9(4): 475-487.Search in Google Scholar

Bajkowska M., 2012, Ocena potencjalnego ekotoksykologicznego oddziaływania metali ciężkich występujących w osadach dennych starorzecza Wisły w rejonie Zatora (Assessment of the potential ecotoxicological effects of bottom sediments contamination with heavy metals in the Vistula`s oxbow lake at Zator) [Master’s thesis], AGH Krakow, Wydz. GGiOŚ, Krakow, p. 43 (in Polish).Search in Google Scholar

Ciszewski D., Czajka J., 2009, Akumulacja osadow na rowninach zalewowych rzek silnie zmienionych antropogenicznie: gorna Wisła i Odra (Sediment accumulation on alluvial plains of the heavily impacted river reaches: upper Vistula and Odra, southern Poland), Prz. Geol. 57(7): 576-583 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U. Kwadrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E., 2011, Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment - an attempt to classification, [in:] Zieliński A. (ed.), Interdisciplinary researches in natural sciences, Wyd. IG UJK, Kielce: 29-46.Search in Google Scholar

Ciszewski D., Pociecha A., Szczęsny B., Wilk-Woźniak E., Zając T., 2012, Wpływ wod Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic (Influence of the Vistula River waters on pollution of the protected oxbow lakes at Spytkowice (Southern Poland)), Gor. Geol. 7(2): 115-128 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Cottenie K., Nuytten N., Michels E., De Meester L. 2001, Zooplankton community structure and environmental conditions in a set of interconnected ponds, Hydrobiologia 442: 339-350.Search in Google Scholar

Gadzinowska J., 2012, Wpływ rzeki Wisły na zanieczyszczenie osadow dennych metalami ciężkimi jej starorzecza w rejonie Zatora (The impact of the Vistula river on contamination of the bottom sediments with heavy metals in the Vistula’s oxbow lake near Zator) [Master’s thesis], AGH Krakow, Wydz. GGiOŚ, Krakow, p. 60 (in Polish). Search in Google Scholar

[GIOŚ] Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2011, Monitoring osadow rzecznych i jeziornych (Monitoring of river and lake sediments), Retrieved from http://ekoinfonet.gios.gov.pl/osady (in Polish).Search in Google Scholar

Greig-Smith H., 1983, Quantative plant ecology, Blackwell- Oxford Univ. Press, New York, p. 359.Search in Google Scholar

Helios-Rybicka E., 1986, Rola minerałow ilastych w wiązaniu metali ciężkich przez osady rzeczne gornej Wisły (Role of clay minerals in the fixation of heavy metals in bottom sediments of the Upper Vistula River system), Geologia 32: 1-123 (in Polish).Search in Google Scholar

Helios-Rybicka E., 1991, Akumulacja i mobilizacja metali ciężkich w osadach środowiska wodnego: osady datowane jako wskaźnik chronologiczny (Accumulation and mobilization of heavy metals in bottom sediments of the aqueous environment: dated sediments as a chronological indicator), [in:] Proc. of the Conference “Geologiczne aspekty ochrony środowiska”, Wyd. AGH, Krakow: 17-24 (in Polish).Search in Google Scholar

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., 1999, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ściekow (Physicochemical analyses of water and sewage), Arkady, Warszawa, p. 556 (in Polish).Search in Google Scholar

Jak R.G., Maas J.I., Scholten M.C.T., 1996, Evaluation of laboratory derived toxic effect concentrations of a mixture of metals by testing freshwater plankton communities in enclosures, Water Res. 30(5): 1215-1227.10.1016/0043-1354(95)00272-3Search in Google Scholar

Ligęza S., Wilk-Woźniak E., 2011, The occurrence of Euglenapascheri and Lepocinclic ovum bloom in an oxbow Lake in southern Poland under extreme environmental conditions, Ecol. Indicat. 11(3): 925-929.10.1016/j.ecolind.2010.10.008Search in Google Scholar

Lis J., Pasieczna A., 1995, Atlas Geochemiczny Gornego Śląska 1:200 000 (Geochemical Atlas of Upper Silesia 1:200 000), PIG, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Łojan E., 2008, Wpływ składnikow mineralnych na geochemię metali ciężkich w osadach dennych rzeki Wilgi (Influence of mineral components on geochemistry of heavy metals in sediments of the Wilga river) [Dissertation], AGH Krakow, Wydz. GGiOŚ, Krakow, p. 180 (in Polish).Search in Google Scholar

MacDonald D.D, Ingersoll C.G., Berger T.A., 2000, Development and evaluation of consensus-based Sediment Quality Guidelines for freshwater ecosystems, Arch. Environ. Contam. Toxicol. 39(1): 20-31.10.1007/s002440010075Search in Google Scholar

Owsianny P.M., Grabowska M., 2009, Bruzdnice Wigier i zbiornikow przyległych - gatunki nowe, rzadkie, inwazyjne (Dinoflagelates of Wigry area and adjacent reservoirs - new, rare and invasive species), Retrieved from http://www.wigry.win.pl/konferencja_wodna/Owsianny. pdf. (in Polish).Search in Google Scholar

Pasternak K., 1971, The content of copper, zinc and manganese in the water of the dam reservoir at Goczałkowice and of several other reservoirs, Acta Hydrobiol. 13: 159-177.Search in Google Scholar

Pawlik-Skowrońska B., 2002a, Tajemnice odporności glonow i sinic na toksyczne metale ciężkie (Mystery of algal resistance to heavy metals), Kosmos 51(2): 175-184 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Pawlik-Skowrońska B., 2002b, Correlations between toxic Pb effects and production of Pb-induced thiol peptides in the microalga Stichococcus bacillaris, Environ. Pollut. 119(1): 119-127.10.1016/S0269-7491(01)00280-9Search in Google Scholar

Pociecha A., Higgins T., McCarthy T. K., 2010, A preliminary study on the plankton assemblages of Lough Derg (Ireland) during a winter-spring season, Ocean. Hydrob. Stud. 39(3): 145-154.10.2478/v10009-010-0032-6Search in Google Scholar

Sarma S. S. S., Peredo-Alvarez V. M., Nandini S., 2007, Comparative study of the sensitivities of neonates and adults of selected cladoceran (Cladocera: Crustacea) species to acute toxicity stress, J. Environ. Sci. Heal. A 42(10): 1449-1452.10.1080/10934520701480839Search in Google Scholar

Shobert B., 1974, The influence of water stress on the metabolism of diatoms. I. Osmotic resistance and proline accumulation in Cyclotella meneghiniana, Z. Pflanzenphysiol. 74: 106-120.10.1016/S0044-328X(74)80164-9Search in Google Scholar

Shubert E., Rusu A-M., Bartok K., Moncrieff C.B., 2001, Distribution and abundance of adaphic algae adapted to highly acidic metal rich solids, Nova Hedwigia 123: 411-425.Search in Google Scholar

Siemińska J., Bąk M., Dziedzic J., Gąbka M., Gregorowicz P., Mrozińska T., Pełechaty M., Owsianny P.M., Pliński M,, Witkowski A., 2006, Red list of the algae in Poland, [in:] Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szelaj Z. (eds), Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany PAS, Krakow: 37-52.Search in Google Scholar

Skowroński T., Kalinowska R., Pawlik-Skowrońska B., 2002, Glony środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi (Alga in heavy metal-polluted environments), Kosmos 51(2): 165-173 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Skowroński T., Rzeczycka M., 1980, Effect of high zinc concentrations on the growth of Stichococcus bacillaris and Chlorella vulgaris, Acta Microb. Pol. 29: 389-396.Search in Google Scholar

Smith S.L., MacDonald D.D., Keenleyside K.A., Ingersoll C.G., Field L.J., 1996, A preliminary evaluation of sediment quality assessment values for freshwater ecosystems, J. Great Lakes Res. 22(3): 624-638.10.1016/S0380-1330(96)70985-1Search in Google Scholar

Takamura N., Kasai F., Watanabe M. M., 1989, Effects of Cu, Cd and Zn on photosynthesis of freshwater benthic algae, J. Appl. Phycol. 1(1): 39-52.10.1007/BF00003534Search in Google Scholar

Vega-Lopez A., Ayala-Lopez G., Posadas-Espadas B. P., Olivares- Rubio H. F., Dzul-Caamal R., 2013, Relations of oxidative stress in freshwater phytoplankton with heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons, Comp. Biochem. Physiol. Part A 165(4): 498-507.10.1016/j.cbpa.2013.01.02623415686Search in Google Scholar

Vymazal J., 1995, Algae and element cycling in wetlands, CRC Press/Lewis Publ., Boca Raton: p. 689.Search in Google Scholar

Watson S. B., McCauley E., Downing J.A., 1997, Patterns in phytoplankton taxonomic composition across temperate lakes of differing nutrient status, Limnol. Oceanogr. 42(3): 487-495.10.4319/lo.1997.42.3.0487Search in Google Scholar

Wilk-Woźniak E., 2009, Zmiany populacyjne w zbiorowiskach glonow planktonowych oraz ich strategie życiowe w warunkach ekosystemow wodnych sztucznie zmienionych (Changes in phytoplankton communities and the life strategies of planktonic algae in artificially changed aquatic ecosystems), Studia Naturae 55: 1-132 (in Polish).Search in Google Scholar

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander- Kwaterczak U., Walusiak E., 2011, Phyto- and zooplankton in fishponds contaminated with heavy metal runoff from a lead-zinc mine, Oceanol. Hydrobiol. Studies 40(4): 77-85.10.2478/s13545-011-0044-1Search in Google Scholar

Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Shubert E., 2013, Effect of water quality on phytoplankton structure in oxbow lakes under anthropogenic and non-anthropogenic impacts, CLEAN - Soil Air Water, Retrieved from DOI. 10.1002/ clen.201200214.10.1002/clen.201200214Search in Google Scholar

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka R., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B., 2013, Analiza właściwego stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” - obszar Natura 2000 PLH 120084 (Analysis of the conservation status of the “Wiśliska” oxbow lakes - Natura 2000 site PLH 120084), Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (2): 116-133 (in Polish). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo