1. bookTom 14 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Land Use Changes in the Alpine Tree Line Ecotone in the Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic)

Data publikacji: 18 Jan 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 65 - 87
Otrzymano: 25 Jun 2021
Przyjęty: 21 Sep 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Andreska, J., (2012). Historie lesů a lesního hospodaření v ČR (Forest history in the Czech Republic). In: Machar I, Drobilová L, Ochrana přírody a krajiny v České republice, vol. I: (pp. 232-234). Search in Google Scholar

Bednář, V., (1958). Příspěvek k poznání společenstev holí Hrubého Jeseníku (Contribution to knowledge of plant Alpine grassland communities in Hruby Jesenik Mountains). Sborník Vysoké školy pedagogické, Přírodní Vědy, Olomouc, 5: 125-150. Search in Google Scholar

Bednář, V., (1960). Rostlinná společenstva Břidličné v Hrubém Jeseníku (Plant Alpine grassland communities in Hruby Jesenik Mountains). Acta Univ. Palack. Olom., Fac. Rer. Natur., Olomouc, 5: 5-16. Search in Google Scholar

Bohn, U., Neuhäusl, R., Gollub, G., Hettwer, C., Neuhäuslová, Z., Schlüter, H., Weber, H., (2002). Map of the Natural Vegetation of Europe. Scale 1:2 500 000. Landwirtschaftsverlag, Münster. Search in Google Scholar

Bureš, L. et al., (2008). Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky: závěrečná zpráva za období 2004-2008 (Analyses of anthropogenic impacts on valuable parts of Jeseniky Protected Landscape Area). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. Search in Google Scholar

Bureš, L., Burešová, Z., (1989). Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá kotlina plant Alpine grassland communities in Hruby Jesenik Mountains (Geobotanical study of experimental clear-cutting on dwarf pine in Mala Kotlina Nature Reserve). Manuskript, Správa CHKO Jeseníky, KSPPOP Ostrava. Search in Google Scholar

Bureš, L., Králík, J., (1977). Synantropní flóra nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku (Flora in the high localities of Hruby Jesenik Mountains). Časopis Slezského Muzea Ser. A, 26: 167-175. Search in Google Scholar

Bureš, L., Kočvara, R., Kuras, T., Hradecký, J., (2005). Problematika kleče v Hrubém Jeseníku (Dwarf pine in Hruby Jesenik Mountains). Manuskript, Správa CHKO Jeseníky, Ekoservis, 36 s. Search in Google Scholar

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V., Lustyk, P., (2010). Habitat Catalogue of the Czech Republic. Agency of Nature Conservation and Landscape Procetion, Prague. 445 pp. Search in Google Scholar

Demek, J., Mackovčin, J., (2006). Hory a nížiny (Mountains and lowlands). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Prague, 580 pp. Search in Google Scholar

Hedl, R., Houska, J., Banas, M., Zeidler, M. (2012). Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an Alpine environment. Polish Journal of Ecology, 60 (3): 491-501. Search in Google Scholar

Garamvoelgyi, A., Hufnagel, L., (2013). Impacts f climate change on vegetation distribution no.1. Climate change induced vegetation shifts in the Palearctic region. Applied Ecology and Environmental Research, 11(1): 79-122. Search in Google Scholar

Hejcman, M., Češková, M., Hejcmanová, P., Pavlů, V., Jones, M., (2010). Expansion of Calamagrostis villosa in sub-alpine Nardus stricta grassland: Cessation of cutting management or high nitrogen deposition? Agriculture Ecosystems & Environment, 129: 91-96.10.1016/j.agee.2008.07.007 Search in Google Scholar

Hejcman, M., Dvořák, I., Kociánová, M., Pavlů, V., Nežerková, P., Vítek, O., Rauch, O., Jeník, J., (2006). Snow depth and vegetation pattern in a late-melting snowbed analyzed by GPS and GIS in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 38: 90-98. Search in Google Scholar

Honnay, O., Verheyen, K., Bossuyt, B., Hermy, M., (2004). Forest Biodiversity: Lessons from history to conservation. CABI Publishing, Wallingford. 358 pp.10.1079/9780851998022.0000 Search in Google Scholar

Hošek, E., (1965). Historický průzkum pro Lesní hospodářský celek Loučná (Historical research in the frame of Forest Management Plan Loučná). Ústav hospodářské úpravy lesů, pobočka Olomouc. Work document for internal use. Search in Google Scholar

Hošek, E., (1970). K otázce vývoje škod abiotickými vlivy v lesích Hrubého Jesníku (The problems of abiotic factors impacts on forests In the Hruby Jesenik Mountains). Campanula, 1970(1): 13-21. Search in Google Scholar

Hošek, E., (1964). Zalesňování horských holí na Králickém Sněžníku a Keprníku kolem r.1900 (Reforestation of alpine grasslands in Kralicky Sneznik and Keprnik mountains). Časopis Slezského Muzea (C), 3: 65-73. Search in Google Scholar

Hošek, E., (1972). Dosavadní vývoj horní hranice lesa v Jeseníkách (Current development of tree-line in Jeseniky Mountains). Ochrana přírody, 27: 101-113. Search in Google Scholar

Hošek, E., (1973). Vývoj dosavadního hospodaření v nejvyšších polohách Jeseníků a jeho vliv na horní hranici lesa (History of forest management in the Hruby Jesenik Mountains). Campanula, 4: 69-81. Search in Google Scholar

Jeník, J., (1961). Alpine grasslands of the Giant Mountains, Kralicky Sneznik Mountains and Jeseniky Mountains. Academy of Science, Prague. 132 pp. Search in Google Scholar

Jeník, J., Lokvenc. T., (1962). Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge. Rozpravy Čs Akademie věd Praha, ser. Math. - natur., 72(1): 1-65. Search in Google Scholar

Jeriová, J., (1970). Fytocenologická studie Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku (Phytocoenological study of Velka Kotlina locality in Hruby Jesenik Mountains). Master thesis. Palacky Univerzity, Olomouc. Search in Google Scholar

Knappe, J.V., (1803). Lesní hospodářský plán panství Bruntál pro období 1803-1813 (Forest management plan for Bruntál estate in 1803-1813). Státní oblastní archiv Opava, signatura 1.391. Nepublikovaný archivní dokument. Search in Google Scholar

Kolström, T., (1998). Ecological simulation model for studying diversity of stand structure in boreal forests. Ecological Modelling 111: 17-36. European beech-dominated natural stands – effects of scale. Forest Ecology and Management, 328: 353-364. Search in Google Scholar

Krahulec, F. (1975). Vegetace kulminační části Králického Sněžníku (Vegetation of Kralicky Sneznik Mountains. Master thesis. Katedra botaniky PřF UK Praha. Search in Google Scholar

Křížek M., Treml V., Engel Z., (2005). Periglaciální tvary Hrubého Jeseníku z hlediska jejich aktivity (Periglacial in Hruby Jesenik Mountains). In: Sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky (pp. 9-15), Správa CHKO Jeseník, 1. vydání, Jeseník: CHKO Jeseníky. Search in Google Scholar

Křížek M., Treml V., Engel Z., (2008). Prostorové rozšíření periglaciálních tvarů alpinského bezlesí Vysokých Sudet (Periglacial in alpine grasslands of Vysoke Sudety Mountains). In: Traczyk, A. ed.: Geomorfologia Sudetów stan badań i perspektywy (pp. 29 – 30), Zakład Geomorfologii - Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Search in Google Scholar

Křížek, M., Krause, D., Uxa, T., Engel, Z., Treml, V., Traczyk, A., (2019). Patterned ground above the alpine timberline in the High Sudetes, Central Europe. Journal of Maps, 15(2): 563-569. Search in Google Scholar

Macků, J., (2014). Climatic characteristics of forest vegetation zones of the Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 7(3): 39-48. Search in Google Scholar

Maděra P., Buček A., Culek M., Friedl M., Kirchner K., Pechácek J., Roštínský P., Sedlácek A., Šenfeldr M., Špinlerová Z., Štykar J., Tippner A., Vavrícek D., (2011). Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostu borovice klece na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku a rizika, spojená s jejich odstraněním (Geobiocoenoses in the alpine tree line including dwarf pine management and related environmental risks in the Hruby Jesenik Mountains), Záverecná zpráva výzkumného projektu Grantové služby LCR. Brno: LDF MENDELU a Lesy CR s. p. 215 s. Search in Google Scholar

Micklitz, J., (1857). Die forstlichen Vegetations- Verhältnisse Altvater Gebirges. Abgedruckt aus den Verhandlungen der Forst-Sektion für Mähren und Schlesien, Brunn. 117 Seiten. Search in Google Scholar

Musil, I., (2010). Jesenické horské hole, horní hranice lesa a kosodřevina (Alpine grasslands, tree line and dwarf pine). Lesnická práce, 89(7): 25-27. Search in Google Scholar

Neuhäusl, R., Neuhäuslová-Novotná, Z., (1966). Výškové rozšíření fytocenotických a stanovištních indikátorů na území Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku (Altitudinal distribution of habitat factors in the Hruby Jesenik and Kralicky Sneznik Mountains). Časopis Slezského Muzea Ser. A., 15: 29-43. Search in Google Scholar

Nozicka, J, (1957). Přehled vývoje našich lesů (Forest history in our country). SZN, Prague. 246 pp. Search in Google Scholar

Novák, J., Petr, L., & Treml, V., (2010). Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe. The Holocene, 20(6), 895-905.10.1177/0959683610365938 Search in Google Scholar

Rejmánek, M., Sýkora, T., Štursa, J., (1971). Fytocenologické poznámky k vegetaci Hrubého Jeseníku (Notes to vegetation in the Hruby Jesenik Mountains). Campanula, 2: 31-39. Search in Google Scholar

Šamonil, P., Vrška, T., (2007). Trends and cyclical changes in natural fir-beech forests at the north-western edge of the Carpathians. Folia Geobotanica, 42: 337-361. Search in Google Scholar

Simon, J., Machar, I., Buček, A., (2014). Linking the historical research with the growth simulation model of hardwood floodplain forests. Polish Journal of Ecology, 62: 375-359. Search in Google Scholar

Skaloš, J., Weber, M., Lipsky, Z., Trpakova, I., Santruckova, M., Uhlirova, L., Kukla, P., (2010). Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes – case study (Czech Republic). Applied Geography, 31: 426-438. Search in Google Scholar

Svoboda, M. Janda, P., Nagel, T.A., Fraver, S., Rejzek, J., Bace, R., (2012). Disturbance history of an old-growth sub-alpine Picea abies stand in the Bohemian Forest, Czech Republic. Journal of Vegetation Science, 23 (1): 86-97. Search in Google Scholar

Sokol, F., (1965). Vliv přírodního prostředí a lidské činnosti na vznik svahových sesuvů a dosavadní zkušenosti s jejich rekultivací v Hrubém Jeseníku (Impacts of both natural factors and human activities on slope erosion in the Hruby Jesenik Mountains). Dissertation thesis MZLU Brno. Search in Google Scholar

Soukupová L., Kociánová M., Jeník J., Sekyra J., (1995). Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica, 32: 5-88. Search in Google Scholar

Šebková, B., Šamonil, P., Janík, D., Adam, D., Král, K., Vrška, T., Hort, L., Unar, P., (2011). Spatial and volume patterns of an unmanaged submontane mixed forest in Central Europe: 160 years of spontaneous dynamics. Forest Ecology and Management, 262: 873-885. Search in Google Scholar

Šenfelder, M., Maděra, P., (2011). Population Structure and Reproductive strategy of Norway spruce (Picea abies L. Karst) above the Former Pastoral Timberline in the Hruby Jesenik Mountains, Czech Republic. Mountain Research and Development, 31(2): 131-143. Search in Google Scholar

Šenfelder, M., Treml, V., Maděra, P., Volařík, D., (2014). Effects of Prostrate Dwarf Pine on Norway Spruce Clonal Groups in the Treeline Ecotone of the Hruby Jesenik Mountains, Czech Republic. Arctic, Antarctic, and Apline Rerearch, 46(2): 430-440. Search in Google Scholar

Šenfeldr, M., Urban, J., Maděra, P., & Kučera, J., (2016). Redistribution of water via layering branches between connected parent and daughter trees in Norway spruce clonal groups. Trees, 30(1): 5-17. Search in Google Scholar

Šenfeldr, M., & Treml, V., (2020). Which generative reproduction characteristics determine successful establishment of the subalpine shrub Pinus mugo? Journal of Vegetation Science, 31(3): 403-415.10.1111/jvs.12857 Search in Google Scholar

Švajda, J., (2008). Climate change and timber line in the European Mountains – Current knowledge and perspectives. Oecologia Montana, 17: 30-33. Search in Google Scholar

Treml, V., Banaš, M., (2000). Alpine timberline in the High Sudetes. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 15: 83-99. Search in Google Scholar

Treml, V., Křížek, M., (2006). Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Východních Sudet (Impacts of dwarf pine on soil structure in the Vychodni Sudety Mountains). Opera Corcontica. 43: 45-56. Search in Google Scholar

Treml, V. (2007). The effect of terrain morphology and geomorphic processes on the position and dynamics of the alpine timberline. In: Kalvoda, J. and Goudie, A.D. (eds.): Geomorphologic variations. A case study from the High Sudetes, Czech Republic (120 pp.) ProGrafisPub, Praha Search in Google Scholar

Treml, V., Šenfeldr, M., Chuman, T., Ponocná, T., Demková, K. (2016). Twentieth century treeline ecotone advance in the Sudetes Mountains (Central Europe) was induced by agricultural land abandonment rather than climate change. Journal of Vegetation Science, 27(6): 1209-1221. Search in Google Scholar

Vahalik, P., Mikita, T., (2011). Possibilities of forest altidudinal vegetation zones modelling by geoinformatic analysis. Journal of Landscape Ecology, 4(2): 49-61. Search in Google Scholar

Wild, J., Wildová, R., (2002). Interactions between dwarf pine shrubs and grassland vegetation under different management. Opera Corcontica, 39: 17-34. Search in Google Scholar

Wild, J., Winkler, E., (2008). Krummholz and grassland coexistence above the forestline in the Krkonoše Mountains: Grid-based model of shrub dynamics. Ecological Modelling, 213: 293-307. Search in Google Scholar

Zeidler, M., Banaš, M., Duchoslav, M., Lešková, M., (2010). Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku (Impacts of dwarf pine stands on alpine vegetation in the Hruby Jesenik Mountains). Příroda, 29: 37-50. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo