1. bookTom 41 (2014): Zeszyt 1 (October 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

On Economics in Poland in 1949-1989: Introduction

Data publikacji: 17 Oct 2014
Tom & Zeszyt: Tom 41 (2014) - Zeszyt 1 (October 2014)
Zakres stron: 92 - 112
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Adler E., (1953), Partyjność flozofi i nauki, “Nauka Polska”, No. 2.Search in Google Scholar

Amsterdamski S., (1989), Życie naukowe a monopol władzy casus Łysenko, in: Łysenko i kosmopolici, Warszawa.Search in Google Scholar

Beksiak J., Grzelońska U., (1990), Janusz Gedymin Zieliński. Wspomnienie, “Gazeta Wyborcza”, 9 April.Search in Google Scholar

Brus W., (1951), O stanie nauk ekonomicznych w Polsce, “Ekonomista”, No. 1.Search in Google Scholar

Brus W., (unknown date), Zmora reformowania socjalistycznego systemu ekonomicznego (nota biografczna) (retrieved 9.03.2013, from www.pte.pl/pliki/doc/WlodzimierzBrus.doc).Search in Google Scholar

Connelly J., (1996), Internal Bolshevisation? Elite Social Science Training in Stalinist Poland, “Minerva”, No. 34.Search in Google Scholar

Czarny B., (1989a), Trzydzieści lat później (Lange Oskar: Dzieła, tom 8. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965, PAN-PWE, Warszawa 1986), “Odra” No. 1.Search in Google Scholar

Czarny B., (1989b), Dyskusja o racjonalności gospodarowania w polskiej literaturze ekonomicznej po II wojnie światowej, Warszawa (unpublished PhD thesis).Search in Google Scholar

Czarny B., (2010), Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Ofcyna Wydawnicza SGH, Warszawa.Search in Google Scholar

Czarny B., (2014a), O dorobku teorii ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 – wstęp (forthcoming).Search in Google Scholar

Czarny B., (2014b), Katedra Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych i jej aspiranci, 1950–1953 (forthcoming).Search in Google Scholar

Drabińska D., (1992), SGPiS w latach forsownych przeobrażeń społeczno -gospodarczych Polski 1949-1956, SGH, Warszawa (unpublished PhD thesis).Search in Google Scholar

Drabińska D., (1994), Powstanie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, Vol. 39, No. 3-6.Search in Google Scholar

Drewnowski J., (1974), Proces CUP, “Zeszyty Historyczne”, No. 28.Search in Google Scholar

Drewnowski, J., (2000), Biografa naukowa, Londyn (retrieved 3.10.2013, from http://www.pte.pl/pliki/0/91/Jan_Drewnowski.doc).Search in Google Scholar

Dyskusja na II Zjeździe Ekonomistów Polskich (summary signed with initials H. Ch. i A.Ł.) (1956), “Ekonomista”, No. 5.Search in Google Scholar

Ekonomia polityczna socjalizmu (authors: R. Bauer, J. Beksiak, L. Biliński, W. Czech, S. Dulski, A.K. Koźmiński, U. Libura, Z. Marcinkowska, S. Nikołajczuk, S. Nowacki, H. Rębacz, B. Samojlik, A. Wernik) (1972), PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Ekonomia polityczna socjalizmu (ed. M. Nasiłowski) (1974), KiW, Warsaw.Search in Google Scholar

Fijałkowska B., (1985), Polityka i twórcy 1948-1959, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Gasman D., (1971), Te Scientifc Origin of National Socialism, New York.Search in Google Scholar

Gazeta SGH, (1998), No. 84.Search in Google Scholar

Godelier M., (1972), Rationality and Irrationality in Economics, Monthly Review Press, New York.Search in Google Scholar

Grzelońska U., (1989), Wstęp, in: J.G. Zieliński, Rachunek ekonomiczny i zarządzanie w gospodarce socjali-stycznej, Warszawa (retrieved 29.09.2013, from http://januszgzielinski.pl/_/Zycie.html).Search in Google Scholar

Grzelońska U., (2006), 100 lat SGH i polska ekonomia, “Bank i Kredyt”, No. 5-6.Search in Google Scholar

Hansson S.O., (2012), Science and Pseudo -Science, Te Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Winter 2012), ed. E.N. Zalta, (URL=http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/pseudo -science/).Search in Google Scholar

Haugstad A.W., (2008), A Discipline Divided. Polish Economists and the Communist Regime, 1945-1960, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.Search in Google Scholar

Herczyński R., (2008), Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.Search in Google Scholar

Hooloway D., (1974), Innovation in Science – the Case of Cybernetics in the Soviet Union, “Science Studies”, No. 4.10.1177/030631277400400401Search in Google Scholar

Hübner P., (1992), Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu, Vol. 1-2, Zakład Narodowyim. Ossolińskich, Wrocław i in.Search in Google Scholar

Jarmulicz W., (1986), O przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej w Polsce, Wers, Warszawa -Wrocław.Search in Google Scholar

Kalecki M., (1956), Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych w zestawieniu z okresem przedwojennym, “Ekonomista”, No. 4.Search in Google Scholar

Kaliński J., (2006), SGH – od wieku na oceanie wiedzy, “Bank i Kredyt”, No. 5-6.Search in Google Scholar

Kondek S.A., (1993), Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa: Biblioteka Narodowa.Search in Google Scholar

Kossecki J., (1999), Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, wydawnictwo nieznane, Kielce.Search in Google Scholar

Kowalik T., (2008), Lange, Oskar Ryszard (1904–1965), in: Te New Palgrave Dictionary of Economics (eds S.N. Durlauf, L.E. Blume), Palgrave Macmillan, Vol. 4.10.1057/978-1-349-95121-5_1173-2Search in Google Scholar

Kurowski S., (1957), Nad ekonomią polityczną, in: S.J. Kurowski, Szkice optymistyczne, Pax, Warszawa.Search in Google Scholar

Kurowski S., (2007), Obecne spojrzenie na II Zjazd Ekonomistów Polskich w 1956 roku, in: Przełomowy rok 1956 a współczesność (ed. Z. Sadowski), PTE, Warszawa.Search in Google Scholar

Lakatos I., (1974), Science and Pseudoscience, in: Philosophy In the Open, (ed. G. Vesey), Open University Press.Search in Google Scholar

Lange O., (1951), Zagajenie, “Ekonomista”, No. 1.Search in Google Scholar

Lange O., (1953a), Prawa ekonomiczne socjalizmu, in: Zagadnienia ekonomii politycznej w świetle pracy Józefa Stalina pt. „Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR”, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Lange O., (1953b), Ostatni wkład Józefa Stalina do ekonomii politycznej, “Nauka Polska”, No. 2.Search in Google Scholar

Lange O., (1986), Dzieła. T. 8, Działalność naukowa i społeczna: 1904-1965, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Lipiński E., (1947), Uwagi o zadaniach ekonomii, “Ekonomista”, No. 2.Search in Google Scholar

Lipiński E., (1953), Przedmiot ekonomii politycznej i obiektywny charakter praw ekonomicznych, “Ekonomi-sta”, No. 1.Search in Google Scholar

Lipiński E., (1956), O przedmiocie ekonomii i prawach ekonomicznych, “Ekonomista”, No. 5.Search in Google Scholar

Łukawer E., (2006), W nawiązaniu do idei i przekonań Michała Kaleckiego, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, część 1, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt No. 8, Rzeszów.Search in Google Scholar

Mała Encyklopedia Ekonomiczna, (1961) (Editorial Board: Maksymilian Pohorille (Editor-in-Chief), EdmundSearch in Google Scholar

Dąbrowski, Zbigniew Gajczyk, Bohdan Gliński, Jerzy Lubowicki, Kazimierz Łaski, Mirosław Orłowski, WiesławSearch in Google Scholar

Sadowski, Paweł Sulmicki, Józef Zagórski, Zygmunt Zaremba, Józef Zawadzki, Seweryn Żurawicki), PWE, Warsaw.Search in Google Scholar

Mała Encyklopedia Ekonomiczna, (1974) (Editorial Board: Kazimierz Secomski (Editor-in-Chief), Henryk Chołaj, Zdzisław Fedorowicz, Bohdan Gliński, Zygmunt Knyziak, Mirosław Orłowski, Leszek Pasieczny,Search in Google Scholar

Maksymilian Pohorille, Wiesław Sadowski, Józef Sołdaczuk, Paweł Sulmicki, Jan Szczepański, Józef Zagórski, Seweryn Żurawicki), PWE, Warsaw.Search in Google Scholar

Marosz M., (2008), Obywatelski obowiązek profesora, “Gazeta Polska”, No. 40.Search in Google Scholar

Mieszczankowski M., (1987), Ekonomia (zarys popularny), KiW, Warsaw.Search in Google Scholar

Minc B., (1949), Zarys podstawowych zagadnień ekonomii politycznej, cz. 1, Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza, Warsaw.Search in Google Scholar

Orłowska J., Orłowski T., (1985), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zarys historii, PTE, Warszawa.Search in Google Scholar

Osiatyński J., (1984), Przypisy i dodatki, in: M. Kalecki, Dzieła, Vol. 4, Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Ostrowitianow K.W. (et al.), (1955), Ekonomia polityczna socjalizmu. Podręcznik. (translation from Russian edited by: S. Żurawicki, J. Zawadzki, R. Gradowski, R. Winiewska, M. Pohorille), KiW, Warsaw.Search in Google Scholar

Pajestka J., (1980), Świadome kształtowanie procesów społeczno -gospodarczych w gospodarce socjalistycznej, in: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie (eds B. Kamiński, A. Łukaszewicz), PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Pajestka J., (1982), Państwo a gospodarka i społeczeństwo, “Gospodarka Planowa”, No. 9.Search in Google Scholar

Pajestka J., (1988), Postawy cywilizacyjne w procesie rozwoju, “Ekonomista”, No. 2.Search in Google Scholar

Patinkin D., (1981), Essays on and in the Chicago Tradition, Duke University Press, Durham.Search in Google Scholar

Rafa J., (1988), Myśl ekonomiczna III Rzeczpospolitej do 1985 r., nieznane wydawnictwo, Warszawa (copy in author's possession).Search in Google Scholar

Ratajczak M., (2009), Polish Economics and the Polish Economy: A study for the Twentieth Anniversary of Transition in Poland, “Te History of Economic Tought”, Vol. 51, No. 2.10.5362/jshet.51.2_1Search in Google Scholar

Sadzikowski W., (1969), Ekonomia polityczna kapitalizmu, PWN, Warsaw.Search in Google Scholar

Sawicki W., (2002), Stasi a opozycja demokratyczna w Polsce 1976–1989, in: Raport Kiszczaka dla Moskwy, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodlegościowego, Kraków.Search in Google Scholar

Schaf A., Brum L., (1950), Pogadanki ekonomiczne, KiW, Warsaw.Search in Google Scholar

Skiba L., (1998), Ekonomia po dominacji marksistowskiej a przemiany ustrojowe, in: Ekonomia w Polsce po dominacji marksistowskiej. Studia i materiały (ed. L. Skiba), Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław.Search in Google Scholar

Smyrgała D., (2009), Polscy agenci Stalina, “Wprost”, No. 12.Search in Google Scholar

Szarek J., (2000), Strażnik komunistycznego systemu, “Arcana”, No. 4.Search in Google Scholar

Taylor E., (1947), Wstęp do ekonomiki, Spółdzielnia Wydawnicza “Żeglarz”, Gdynia.Search in Google Scholar

Temkin G., (1952), O roli państwowej własności socjalistycznej w świetle projektu Konstytucji Polskiej Rzecz-pospolitej Ludowej, “Ekonomista”, No. 2.Search in Google Scholar

Temkin G., (1962), Karola Marksa obraz gospodarki komunistycznej, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Tagard P.R., (1978), Why Astrology Is a Pseudoscience, Philosophy of Science Association: “Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association”, Vol. 1978, Volume One: Contributed Papers, Te University of Chicago Press.10.1086/psaprocbienmeetp.1978.1.192639Search in Google Scholar

Tyrowicz S., (2009), Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i flozofi (1933–1945), Universitas, Kraków.Search in Google Scholar

Uchwała II Zjazdu Ekonomistów Polskich w Warszawie w dniach 7–10 czerwca 1956 r. (1956), “Ekonomista”, No. 5.Search in Google Scholar

Voren R.V., (2010), Cold War in Psychiatry: Human Factors, Secret Actors, Rodopi, Amsterdam, New York.Search in Google Scholar

Wagener H.-J., (1997), Second Toughts? Economics and Economists under Socialism, “Kyklos”, Vol. 50, Fasc. 2.10.1111/1467-6435.00009Search in Google Scholar

Wagener H.-J., (1998), Between Conformity and Reform. Economics Under State Socialism and Its Transformation, in: H.-J. Wagener (ed.) Economic thought in communist and post -communist Europe, Routledge, London, New York.10.4324/9780203428788Search in Google Scholar

Wiles P., (1965), Political Economy, Volume I: General Problems. By Oskar Lange, “Political Science Quarterly”, Vol. 80, No. 1.10.2307/2147191Search in Google Scholar

Zieliński G.J., (1973), Economic Reforms in Polish Industry, London, pp. xix–xxii (retrieved 4.04.2013, from http://januszgzielinski.pl/_/credo_naukowe.html).Search in Google Scholar

Z.Ż., (1998), Nauka polska po komunizmie, “Myśl Polska”, No. 31.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD