1. bookTom 22 (2022): Zeszyt 1 (July 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Resolution of Cases for Consumer Protection under Civil Procedure in Poland. Selected Issues

Data publikacji: 23 Sep 2022
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2022) - Zeszyt 1 (July 2022)
Zakres stron: 108 - 119
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

CIEŚLAK, Sławomir. Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym. Warsaw: Lexis Nexis, 2013, 272 p. Search in Google Scholar

FELIGA, Przemysław. In SZANCIŁO, Tomasz (ed.). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (do art. 633), Legalis, 2019. Search in Google Scholar

GIERUSZYŃSKA-FLAGA Kinga, ZIELIŃSKI, Andrzej. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (do 61 KPC). Legalis, 2022 Search in Google Scholar

GNELA, Bogusława, LACHNER, Jacek. Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce. Przegląd Prawa Handlowego. 2010, No. 2, pp. 22–26. Search in Google Scholar

GREGOR, Bogdan, KALIŃSKA-KULA, Magdalena. Rozwój handlu internetowego i jego uwarunkowania – perspektywa oferenta i nabywcy. Handel wewnętrzny, 2018, no. 4, pp. 110–120. Search in Google Scholar

GRZEGORCZYK, Paweł. In ERECIŃSKI, Tadeusz. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom 1. Warsaw: Wolters Kluwer, 2016, 1052 p. Search in Google Scholar

GUTOWSKI, Maciej (ed.). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. 3. Wydanie. Warsaw: C. H. Beck, 2021. Search in Google Scholar

JASSER, Adam, KARCZEWSKA, Dorota. In CZARNECKA, Marzena, SKOCZNY, Tomasz (ed.). Prawo konsumenckie w praktyce, Warsaw: C. H. Beck, 2016, 301 p. Search in Google Scholar

KOROLUK, Sławomir. Zmiana definicji konsumenta w Kodeksie cywilnym – propozycja interpretacji, Monitor Prawniczy, 2003, no. 10. Search in Google Scholar

ŁĘTOWSKA, Ewa. Prawo umów konsumenckich. Warsaw: C. H. Beck, 1999, 651 p. Search in Google Scholar

MIKŁASZEWICZ, Przemysław. In OSAJDA, Konrad (ed.). Kodeks cywilny. Komentarz (do art. 221 KC), Legalis, 2021. Search in Google Scholar

MIKŁASZEWICZ, Przemysław. In SAFJAN, Marek, BOSEK, Leszek (ed.). Konstytucja RP. Komentarz. Tom I. Warsaw: C. H. Beck, 2016, 1952 p. Search in Google Scholar

MUCHA, Joanna. In ZEMBRZUSKI, Tadeusz (ed.). Kodeks postępowania cywilnego. Komornicy sądowi. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, volume 1. Warsaw: Wolters Kluwer, 2020, 1048 p. Search in Google Scholar

OLAŚ, Andrzej. In RYLSKI, Piotr (ed.). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (do art. 871), Legalis, 2022 Search in Google Scholar

PIETRASZEWSKI, Mateusz. Przepisy procedury cywilnej dotyczące konsumentów – wybrane problemy (cz. 1). Rejent, 2011, No. 7–8, pp. 32–42. Search in Google Scholar

REJDAK, Monika, PIETKIEWICZ, Paweł. Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Warszawa: LexisNexis, 2011, 276 pp. Search in Google Scholar

ROSZCZYNIALSKA-GAJDA, Katarzyna. Między interesem publicznym a prywatnym. Granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Część 2 – władza sądzenia a interes prawny. Przegląd Sądowy, 2020, no. 4, pp. 5–22. Search in Google Scholar

ROSZCZYNIALSKA-GAJDA, Katarzyna. Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym. Warsaw: Wolters Kluwer, 2012, 523 p. Search in Google Scholar

ROSZCZYNIALSKA-GAJDA, Katarzyna. Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane. Polski Proces Cywilny, 2015, no. 3, pp. 356–382. Search in Google Scholar

SIERADZKA, Małgorzata, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warsaw: Wolters Kluwer, 2018, 672 p. Search in Google Scholar

SZUMA, Krzysztof. Ewolucja pojęcia “konsument” w polskim prawie i orzecznictwie sądowym. In GNELA, Bogusława, MICHAŁOWSKA, Katarzyna (eds.). Współczesne wyzwań prawa konsumenckiego. Warsaw: C. H. Beck, 2015, 317 p. Search in Google Scholar

ZEMBRZUSKI, Tadeusz. Właściwość sądu w sprawach z udziałem konsumenta. Przegląd Sądowy 2021, No. 2, pp. 5–19. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo