1. bookTom 8 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0079
Pierwsze wydanie
15 Apr 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Spatial dispersion and the concentration of buildings in an urban agglomeration – a typology proposal for the Warsaw Metropolitan Area

Data publikacji: 10 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020)
Zakres stron: 81 - 96
Otrzymano: 22 Jun 2020
Przyjęty: 23 Nov 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0079
Pierwsze wydanie
15 Apr 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Aguilera F., Valenzuela L.M., Botequilha-Leitão A. 2011. Landscape metrics in the analysis of urban land use patterns: A case study in a Spanish metropolitan area. Landscape and Urban Planning, 99, 3–4: 226–238.Search in Google Scholar

Bertaud A., Bertaud M.A. 2000. The spatial development of Warsaw metropolitan area. Comments on “Warsaw Development Strategy until the year 2010”, Report for the World Bank, Warsaw.Search in Google Scholar

Boots B.N., Getis A. 1988. Point pattern analysis. Sage Publications, Inc., London.Search in Google Scholar

Broitman D., Czamanski D. 2012. Cities in competition, characteristic time, and leapfrogging developers. Environment and Planning B: Planning and Design, 39, 6: 1105–1118.Search in Google Scholar

Clark P.J., Evans F.C. 1954. Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations. Ecology, 35, 4: 445–453.Search in Google Scholar

Curry L. 1964. The random spatial economy: an exploration in settlement theory. Annals of the Association of American Geographers, 54, 1: 138–146.Search in Google Scholar

Dacey M.F. 1962. Analysis of central place and point patterns by a nearest neighbour method. Lund Studies in Geography, Series B, Human Geography, 24: 55–75.Search in Google Scholar

Degórska B. 2012. Spatial growth of urbanised land within the Warsaw metropolitan area in the first decade of the 21st century. Geographia Polonica, 85, 3: 77–95.Search in Google Scholar

Degórska B. 2017. Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy: kontekst ekologiczno-krajobrazowy. Prace Geograficzne, 262, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.Search in Google Scholar

Degórska B., Deręgowska A., 2008, Zmiany krajobrazu Obszaru Metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku. Atlas Warszawy, 10, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.Search in Google Scholar

ESPON 1.4.3. project. Study on urban functions. 2007. Final Report.Search in Google Scholar

Getis A. 1964. Temporal land-use pattern analysis with the use of nearest neighbor and quadrat methods. Annals of the Association of American Geographers, 54, 3: 391–399.Search in Google Scholar

Gibas P. Heffner K. 2018. Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzeni – osadnictwo obszarów wiejskich. [in:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (ed.) Studia nad chaosem przestrzennym. II. Koszty chaosu przestrzennego. Studia KPZK PAN, 182, Warsaw: 163–195.Search in Google Scholar

Grochowski M. 2011. Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych. Mazowsze Studia Regionalne, 6: 167–172.Search in Google Scholar

Gutry-Korycka M. (ed.). 2005. Urban sprawl: Warsaw agglomeration: case study. Warsaw University Press.Search in Google Scholar

Hoggart K. (ed.). 2005. The City’s Hinterland: Dynamism and Divergernce in Europe’s Peri-Urban Territories (Perspectives on Rural Policy and Planning). Ashgate Publishing Ltd.Search in Google Scholar

Idczak P., Mrozik K. 2018. Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies, 18, 1: 173–192.Search in Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. 1998. Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast; studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa. Łódź University Press, Łódź.Search in Google Scholar

Jażdżewska I. 2008. Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych. Łódź University Press, Łódź.Search in Google Scholar

Jędrzejczyk D. 1992. Procesy osadnicze w strefie podmiejskiej Warszawy. [in:] A. Wieloński (ed.) Wpływ Warszawy na urbanizację strefy podmiejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 13, Warsaw Univ. Press, Warsaw: 21–38.Search in Google Scholar

Kajdanek K. 2012. Suburbanizacja po polsku. Zakład Wydawniczy “Nomos”, Kraków.Search in Google Scholar

Knapp Z. 1983. Aglomeracja warszawska. Analiza trendów rozwoju przestrzennego Warszawy. Institute of Urban and Spatial Planning at Warsaw University of Technology, PWN, Warsaw, Łódź.Search in Google Scholar

Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P. 2012. Development of Urban-Rural Regions: from European to Local Perspective. Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.Search in Google Scholar

Kostrubiec B. 1972. Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej: problemy metodyczne, Prace Geograficzne, 93, Institute of Geography. Polish Academy of Sciences, National Ossoliński Institute.Search in Google Scholar

Lang R., Sanchez T. LeFurgy J. 2006. Beyond Edgeless Cities: Office Geography in the New Metropolis. Virginia Tech, National Center for Real Estate Research, Blacksburg.Search in Google Scholar

Li C., Li J., Wu J. 2013. Quantifying the speed, growth modes, and landscape pattern changes of urbanization: a hierarchical patch dynamics approach. Landscape Ecology, 28: 1875–1888.Search in Google Scholar

Lisowski A. 2010. Suburbanizacja w obszarze metropolitalnym Warszawy. [in:] S. Ciok, P. Migoń (ed.) Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development: 93–108.Search in Google Scholar

Lorens P. 2005. Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego. [in:] P. Lorens (ed.) Problem suburbanizacji. Biblioteka Urbanisty, 7, Urbanista, Warsaw: 33–44.Search in Google Scholar

Mantey D., Sudra P. 2019, Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces. Cities, 88: 209–221.Search in Google Scholar

Markowski T., Marszał, T. 2006. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warsaw.Search in Google Scholar

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2016 r. 2017. Statistical Office in Warsaw, Mazovian Centre for Regional Surveys.Search in Google Scholar

Piorr A., Ravetz J., Tosics I. 2011. Peri-urbanisation in Europe: Towards a European policy to sustain urban--rural futures. A Synthesis Report. PLUREL project, University of Copenhagen, Academic Books Life Sciences.Search in Google Scholar

Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. The University of Silesia Press, Katowice.Search in Google Scholar

Śleszyński P. 2018. Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów. [in:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (ed.) Studia nad chaosem przestrzennym. II. Koszty chaosu przestrzennego. Studia KPZK PAN, 182, Warsaw: 29–80.Search in Google Scholar

Solarek K. 2013. Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń. Architektura, 13, Warsaw University of Technology Press.Search in Google Scholar

Solarek K. 2017. Cechy przestrzenne suburbanizacji – Aglomeracja Warszawy a wybrane aglomeracje europejskie. Biuletyn KPZK PAN, 265: 36–64.Search in Google Scholar

Soule D.C. (ed.). 2006. Urban Sprawl – a Comprehensive Reference Guide. Greenwood Press, London.Search in Google Scholar

Squires G.D. (ed.). 2002. Urban Sprawl: Causes, Consequences and Policy Responses. Urban Institute Press, Washington D.C.Search in Google Scholar

Stanilov K., Sýkora L. (ed.). 2014. Confronting suburbanization: Urban decentralization in postsocialist Central and Eastern Europe. Wiley-Blackwell.10.1002/9781118295861Search in Google Scholar

Webster D., Muller L. 2009. Peri-urbanization: Zones of rural-urban transition. [in:] S. Sassen (ed.) Human Settlement Development. Eolss Publishers, Oxford: 280–309.Search in Google Scholar

Zborowski A. 2005. Przemiany struktury społecznoprzestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Institute of Geography and Spatial Management – Jagiellonian University in Kraków, Kraków.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo