1. bookTom 47 (2021): Zeszyt 1 (September 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Comparative Study of the Rhetorical Functions and Features of Personal Pronouns in English and Chinese Legal News

Data publikacji: 15 Nov 2021
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2021) - Zeszyt 1 (September 2021)
Zakres stron: 73 - 103
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Chen, Ping 陈平. 2015. Yuyanxue de Yige Hexin Gainian “Zhicheng”Wenti Yanjiu 语言学的一个核心概念“指称”问题研究[On the Referentiality –the Core Concept of Linguistics]. Dangdai Xiucixue 当代修辞学Contemporary Rhetoric 3: 1-5. Search in Google Scholar

Liao, Meizhen 廖美珍. 2004. Mudi Yuanze yu Fating Hudong Huayu Hezuo Wenti Yanjiu目的原则与法庭互动话语合作问题研究[Research on the principle of goal and the cooperation of interactive discourses in court]. Waiyu Xuekan 外语学刊Foreign Language Research 5: 43-52. Search in Google Scholar

Liao, Meizhen 廖美珍. 2005. Mudi Yuanze yu Yupian Lianguan Fenxi 目的原则与语篇连贯分析[The principle of goal and analysis of discourse coherence –A new approach to the study of discourse coherence]. Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu 外语教学与研究Foreign Language Teaching and Research 5: 351-357. Search in Google Scholar

Niu, Jiezhen, and Wang, Suying 牛洁珍,王素英. 2010. Falv Yingyu de Wenti Tezheng yu Fanyi Celue 法律英语的问题特征与翻译策略[Problem characteristics and translation strategies of legal English]. Hebei Faxue 河北法学Hebei Law Science 3: 148-150. Search in Google Scholar

Xue, Chaofeng 薛朝凤. 2011. Fazhi Xinwen Huayu Xushi Yanjiu 法制新闻话语叙事研究[Discourse Narrative Research of Legal News]. Boshi Xuewei Lunwen 博士学位论文PhD diss. Shanghai Waiguoyu Daxue上海外国语大学Shanghai Foreign Studies University. Search in Google Scholar

Xue, Chaofeng 薛朝凤. 2012. Woguo Fazhi Xinwen Xushi Moshi 我国法制新闻叙事模式[Narrative mode of legal news in China]. Guoji Xiucixue Yanjiu 国际修辞学研究International Rhetoric Research 00: 168-183. Search in Google Scholar

Zhang, Qing, and Gong, Mingyu 张清,宫明玉. 2013. Zhongmei Xingshi Panjueshu Qingtai Duibi Yanjiu 中美刑事判决书情态对比研究[A comparative study of modality in America and Chinese criminal judgments]. Shanxi Daxue Xuebao 山西大学学报Journal of Shanxi University 1: 82-87. Search in Google Scholar

Zhang, Ruirong 张瑞嵘. 2013. Falv Yingyu zhong de Mohu Yuyan jiqi Fanyi Celue Yanjiu 法律英语中的模糊语言及其翻译策略研究[Research on fuzzy language in legal English and its translation strategies]. Lilun Yuekan 理论月刊Theory Monthly 12: 105-108. Search in Google Scholar

Zou, Yuzhen邹雨真. 2006. Dui Hanyu Zhuyu de Shengcheng Yufa Yanjiu 对汉语主语的生成语法研究[A Generative Approach to Chinese Subjects]. Shuoshi Xuewei Lunwen硕士学位论文Thesis. Zhongnan Daxue中南大学Central South University. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD