1. bookTom 43 (2020): Zeszyt 1 (September 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Legal and Illegal Approach in Determining Terminological Equivalents in the Process of Translation on the Example of Selected Law Acts

Data publikacji: 29 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 43 (2020) - Zeszyt 1 (September 2020)
Zakres stron: 77 - 99
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Auswirkungen der neuen Kantonsverfassung (KV) auf die Gemeinden Eine Handlungsanleitung für SP-Behördenmitglieder und SPSektionen, 2005: https://spkantonzh.ch/app/uploads/2017/01/Publikation-Auswirkungen-der-neuen-Kantonsverfassung-Handlungsanleitungen-2005.pdf (dostęp 10.092018).Search in Google Scholar

Czeszejko-Sochacki, Zdzisław. 2000. Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r. Warszawa.Search in Google Scholar

Die polnische StrafprozessordnungKodeks postępowania karnego. Zweisprachige Ausgabe. Tłumaczenie Ewa Weigend. Freiburg im Breisgau, edition iuscrim, 2004.Search in Google Scholar

Gesetz über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz) vom 6. Juni 1926 (131.1).Search in Google Scholar

Interpelacja nr 16529 z dnia 13 maja 2010 r.: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/59D53C43 (16.03.2020).Search in Google Scholar

Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. 1923. Warszawa: Ministerstwo SprawiedliwościSearch in Google Scholar

Rechtspflegergesetz vom 14. April 2013 (BGBl. I S. 778, 2014 I S. 46).Search in Google Scholar

Regulaminu organizacyjny Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Warszawa 2018: http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/komisje/uchwalony_17.04.2018_r._regulamin_dkdsu_bemowo.pdf (dostęp 11.09.2018).Search in Google Scholar

Statut Samorządu Mieszkańców Sołectwa Grabnik przyjęty uchwałą Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 16 lutego 2007 roku.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2019.0.1950 ze zm.).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 ze zm.).Search in Google Scholar

Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 (131.0).Search in Google Scholar

Verwaltungsverfahrensgesetz vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102).Search in Google Scholar

Załącznik do uchwały nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r.Search in Google Scholar

Banyś, Wiesław. 2005. Désambiguïsation des sens des mots et représentation lexicale du monde. Neophilologica nr 17, ss. 57–76.Search in Google Scholar

Basedow, Jürgen. 1996. Die Übersetzerfalle. Zeitschrift für europäisches Privatrecht. Nr. 4.Search in Google Scholar

Borghi, Marco, Isolde Burr, Rainer J. Schweizer. 2009. Schlussbericht Juristisch-linguistische Untersuchungen von Rechtstexten der schweizerischen offiziellen Mehrsprachigkeit, http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp56/nfp56_schlussbericht_schweizer.pdf (data dostępu 9 styczeń 2020).Search in Google Scholar

Creifelds, Carl. 1990. Rechtswörterbuch. München: BeckSearch in Google Scholar

Dobrovolskij, Dmitrij & Artëm Šaradin. 2002. Polysemie in einem zweisprachigen Wörterbuch: W: Bilingual Lexikography, ss. 527-535, https://pdfs.semanticscholar.org/64ad/2540aaef53d34da44b5d52d4d7a9b81dbbc5.pdf?_ga=2.94502620.1335295276.1584374257-1930117134.1584374257 (data dostępu 29 grudnia 2019).Search in Google Scholar

Dudek, Joanna & Michał Bohowicz. 2016. Tłumaczenia utrudniają interpretację prawa unijnego. Gazeta prawna, 20 grudnia 2011, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/577501,tlumaczeniautrudniaja-interpretacje-prawa-unijnego.html (data dostępu 17 lipca 2016).Search in Google Scholar

Göpferich, Susanne. 2003. Optimierte Werkstattinformation durch die dynamische Verknüpfung von Informationsarten über eine begriffsorientierte Terminologiedatenbank – Das Projekt DAiSY der DaimlerChrisler AG. Online https://www.yumpu.com/de/document/read/7386128/daisy-susanne-gopferich. (dostęp 29.12.2019).Search in Google Scholar

Groot de, Gérard-Réne. 1990. Die relative Äquivalenz juristischer Begriffe und deren Folge für mehrsprachige juristische Wörterbücher. W: Translation and Meaning, part 1. Red. Marcel Thelen, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Maastricht.Search in Google Scholar

Groot de, Gérard-Réne. 1997. Wstęp do Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch. Buch 8. Verkehrsmittel und Beförderung. München 1997: s. ix-x.Search in Google Scholar

Hebenstreit, Gernot. 1997. Terminus – Weltbild – Intertextualität: Translatorische Überlegungen zu juristischen Fachtexten. W: Text – Kultur – Kommunikation. Translation als Forschungsaufgabe, ss. 97-116. Tübingen: Stauffenburg.Search in Google Scholar

Hejwowski, Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa.Search in Google Scholar

Iluk, Jan. 2016. Semantyczna przejrzystość nazw prawnych i jej wpływ na procesy translacyjne. Studia Niemcoznawcze, T. LVIII. Warszawa, ss. 409-424.Search in Google Scholar

Iluk, Łukasz. 2014. Pole terminologiczne jako instrument konfrontacji leksyki prawnej dla celów leksykograficznych i translacyjnych. W Translationsforschung. Methoden, Ergebnisse, Perspektiven. Red. Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz. Wrocław-Dresden, ss. 39-48.Search in Google Scholar

Iluk, Łukasz. 2015. Metoda poszukiwania i ustalania terminów w różnych systemach prawnych w oparciu o akty normatywne. Studia Niemcoznawcze, T. LV, ss. 631-644.Search in Google Scholar

Iluk, Łukasz. 2016a. Juristische und methodologische Aspekte bei der Ermittlung terminologischer Äquivalenzen am Beispiel des Begriffsfeldes Minderjähriger, Jugendlicher und Heranwachsender im Kontext der deutschen, polnischen und slowakischen Rechtsordnung. W Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung (SiFA), Red. Zuzana Bohušová, Alena Ďuricová, Banska Bystrica. ss. 449-457Search in Google Scholar

Iluk, Łukasz. 2016b. Znaczenie wiedzy prawnej w procesie translacji terminów prawnych i prawniczych na przykładzie nazw środków zaskarżania. Studia Niemcoznawcze, T. LVIII, 501-518.Search in Google Scholar

Iluk, Łukasz. 2017. Wiedza o języku prawnym w kształceniu tłumaczy tekstów prawnych i prawniczych. W: Studia Niemcoznawcze, T. LIX, s.527-544.Search in Google Scholar

Kielar, Barbara. 2003. TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej (na przykładzie tłumaczenia tekstów prawnych). W: Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa, ss. 121-133.Search in Google Scholar

Kilian, Alina, Agnieszka Kilian. 2014. Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, polsko-niemiecki, 3. Wydanie, Warszawa.Search in Google Scholar

Kilian, Alina & Agnieszka Kilian. 2014. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, deutsch-polnisch. 3. Wydanie, Warszawa.Search in Google Scholar

Matulewska, Aleksandra. 2014. Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, T. XIV, ss. 101-118.Search in Google Scholar

Nowak, Paulina. 2006. Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings. Investigationes Linguisticae, vol. XIII, Poznań.10.14746/il.2006.13.11Search in Google Scholar

Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze.Search in Google Scholar

Porzycki, Marek. 2004. Lawina bełkotliwych przekładów. Rzeczpospolita, 26 marca 2004 r.Search in Google Scholar

Rechts- und Wirtschaftswörterbuch deutsch-polnisch, 3. Auflage. 2015. Red. Bogusław Banaszak. Warszawa.Search in Google Scholar

Sandrini, Peter. 1996. Terminologiearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Ubersetzers. Vienna, https://www.academia.edu/3763720/Terminologiearbeit_im_Recht._Deskriptiver_begriffsorientierter_Ansatz_vom_Standpunkt_des_%C3%9Cbersetzers (data dostępu 29 grudnia 2019).Search in Google Scholar

Słownik prawa i gospodarki polsko-niemiecki, 2. wydanie zaktualizowane i zmienione. 2008. Red. Bogusław Banaszak. Warszawa.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo