1. bookTom 40 (2016): Zeszyt 1 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Analysis and assessment of water distribution subsystem failure

Data publikacji: 30 Jan 2017
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2016) - Zeszyt 1 (December 2016)
Zakres stron: 47 - 62
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Dohnalik P., Jędrzejewski A.: Efektywna eksploatacja wodociągów. LEMtech Konsulting, Kraków 2004.Search in Google Scholar

[2] Hastak M., Baim E.: Risk factors affecting management and maintenance cost of urban infrastructure, Journal of Infrastructure System, 2/2001, pp. 67-75.10.1061/(ASCE)1076-0342(2001)7:2(67)Search in Google Scholar

[3] Herbert H.: Technical and economic criteria determining the rehabilitation and for renewal of drinking water pipelines. Proceedings of IWSA Regional Conference, Zurich 1994, s. 111-123.Search in Google Scholar

[4] Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.Search in Google Scholar

[5] Kujawska K., Rak J.: Analiza i ocena strat wody wodociągu miasta Mielca. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, z. 63 (2/I/2016), s.445-454. DOI: 10.7862/rb.2016.14310.7862/rb.2016.143Search in Google Scholar

[6] Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[7] Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

[8] Pietrucha-Urbanik K., Bernacka A.: Analysis of Water Infrastructure Development - a Case Study of the Exemplary Water Supply System. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, z. 63 (3/2016), s. 221-230. DOI: 10.7862/rb.2016.12410.7862/rb.2016.124Search in Google Scholar

[9] Pietrucha-Urbanik K.: Failure analysis and assessment on the exemplary water supply network. Engineering Failure Analysis, 57/2015, pp. 137-142. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2015.07.03610.1016/j.engfailanal.2015.07.036Search in Google Scholar

[10] Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. t. 28, 2005.Search in Google Scholar

[11] Rak, J., Pietrucha-Urbanik, K. New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.12110.7862/rb.2015.121Search in Google Scholar

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Dz.U. z 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). Act of 7 June 2001 about the collective water supply and discharge of wastewater (Journal of Laws of 2001, No. 72, item. 747, as amended).Search in Google Scholar

[13] Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: Propozycja metody analizy i oceny bezpieczeństwa dostawy wody. Ochrona Środowiska 2015, Vol. 37, No. 3, pp. 43-47.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD