1. bookTom 23 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Research Resoults of Grain Shredder by Using Multiplied Method of Evaluation

Data publikacji: 13 May 2019
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 81 - 94
Otrzymano: 01 Nov 2018
Przyjęty: 01 Jan 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bulatov, S.Yu., Nechaev, V.N., Savinykh, P.A. (2014). Razrabotka drobilki zierna dla kvestijanskih, hazjaystvi i rezultaty issledovanii po optimizatsii jeyo konstruktivno-tehnologicheskih parametrov. Nizhegorodtskiy gosudarstvienyi inzhinerno-ekonomicheskiy unemimut. Kniaginino.Search in Google Scholar

Dzhonson, N., Likon, F. (1981). Statistika i planirovanye eksperimenta i tehniki v nauce: mietody planirovaniya eksperimenta (per s ang.), Moskva, 520.Search in Google Scholar

Mielnikov, S.V., Aleshkin, V.R., Roshchin, P.M. (1980). Planirovanie eksperimenta v isledovaniyah protsesov. Leningrad, Kolos, 168.Search in Google Scholar

Montgomeri, D.K. (1980). Planirovanie eksperimenta i analiz danyh (per. s ang.). Leningrad, Sudostroeniye, 380.Search in Google Scholar

Siergejev, N.S. (2008). Tsentvobiezhno-rotornye iznekchiteli furazhnovo zierna. Chelabinsk, Diss, dokt, teh, nauk.Search in Google Scholar

Solitsev, R.V. (2010). Tsentrabezhnyj ismielchitel zierna. Viestnik Altayskovo Agrainovo Universiteta, Vypusk, №4 (66), 76-80.Search in Google Scholar

Suhlaev, V.A., Molin, A.A., Mezlyakov, I.V. (2014). Ustroytvo dla izmielcheniya sypochih materialov. Patent № 146644. Rosyjska Federatsija, MPK V02S 13/00 (20.10.2014), Bjul, № 29Search in Google Scholar

Sysujev, V.A., Aleszkin, A.A., Savinykh, P.A. (2008). Kormoprigatovitielnyje mashiny. Teoria, razrabotka, eksperiment. Kirov, Zonalnyj NIISH Sieverno-Vostoka, Tom I, 640.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD