1. bookTom 35 (2018): Zeszyt 1 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Prepositions in EU and Domestic Judgments – A Corpus Analysis of the Distribution and Functions of Simple, Complex and Secondary Prepositions

Data publikacji: 22 Jun 2020
Tom & Zeszyt: Tom 35 (2018) - Zeszyt 1 (September 2018)
Zakres stron: 89 - 119
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał i Katarzyna Wasilewska. 2018. Zbitki wielowyrazowe w polskim eurolekcie — analiza gatunkowa formuliczności dyskursu administracyjnego. Badanie pilotażowe. W Tom pamiątkowy ku pamięci Prof. Anny Duszak (1950–2015). Język w Interakcji Społecznej, red. Urszula Okulska, Agnieszka Kulczyńska i Tomasz Konik. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej (w druku).Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2014. Lost in the Eurofog. Frankfurt am Main: Peter Lang.Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2016a, Wyrażenia przyimkowe w krajowych i unijnych aktach prawnych – analiza korpusowa funkcji przyimków w polskim języku prawnym. W Język polskiego prawa: nowe wyzwania, red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski i Ewa Walewska, 9–35. Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Lingua Iuris.Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2016b. Mixed corpus design for researching the Eurolect: A genre-based comparable-parallel corpus in the PL EUROLECT project. W Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, red. Ewa Gruszczyńska i Agnieszka Leńko-Szymańska, 197–208. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.Search in Google Scholar

Jadacka, Hanna. 2005. Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Klemensiewicz, Zenon. 1952. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Lesz-Duk, Maria. 2011. Przyimki wtórne w języku polskim: stan współczesny i ewolucja. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.Search in Google Scholar

Łapa, Romana. 2006. Przyimki wtórne w tekstach prawnych. Język Polski 86: ss. 358–366.Search in Google Scholar

Łapa, Romana. 2013. Konstrukcje z przyimkami w ustawach prawnych. Znaczenia gramatyczne. Roczniki Humanistyczne LXI z. 6, Językoznawstwo: ss. 77–91.Search in Google Scholar

McEnery, Tony, i Andrew Hardie. 2012. Corpus Linguistics – Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511981395Search in Google Scholar

Milewska, Beata. 2003a. Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Search in Google Scholar

Milewska, Beata. 2003b. Słownik polskich przyimków wtórnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Search in Google Scholar

Pęzik, Piotr. 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. W Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, 253–273. Warszawa: Wydawnictwo PWN.Search in Google Scholar

Scott, Mike. 2017. WordSmith Tools version 7, Stroud: Lexical Analysis Software.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo