1. bookVolume 11 (2011): Edizione 2 (June 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Lead in the environment of Lake Wigry (NE Poland)

Pubblicato online: 07 Feb 2012
Volume & Edizione: Volume 11 (2011) - Edizione 2 (June 2011)
Pagine: 59 - 68
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Aleksander-Kwaterczak U., 2007, Rozmieszczenie metali śladowych w rdzeniach osadów wybranych rzek Polski (Distribution of trace metals in sediment cores of selected rivers of Poland), Wyd. AGH, Kraków, p. 114 (in Polish).Search in Google Scholar

Aleksander-Kwaterczak U., 2009, Record of natural environment of Lake Wigry changes on the basis of long sediment cores analysis, [in:] Marszelewski W. (ed.) Anthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 3, pp. 11-15.Search in Google Scholar

Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J., 2009, Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Lake Wigry (NE Poland), Pol. J. Environ. Stud. 18(2): 51-55.Search in Google Scholar

Bergkvist B., Folkeson L., Berggren D., 1989, Fluxes of Cu, Zn, Pb, Cd, Cr and Ni in temperate forest ecosystem. A literature review, Water Air Soil Poll. 47: 217-286.10.1007/BF00279328Search in Google Scholar

Bojakowska I., 1995, Wpływ odprowadzania ścieków na akumulację metali ciężkich w osadach wybranych rzek Polski (Influence of sewerage on heavy metals accumulation in sediment of selected rivers of Poland), PIG, Instrukcje i Metody badań geologicznych 55, Warszawa, p. 78 (in Polish).Search in Google Scholar

Bojakowska I., Sokołowska G., 1996, Metale ciężkie w osadach jezior Pojezierza Kaszubskiego (Heavy metals in lake sediment of Kaszuby Lake Region), Prz. Geol. 44(9): 920-923 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borg H., Johansson K., 1989, Metal fluxes to Swedish forest lakes, Water Air Soil Poll. 47: 427-440.10.1007/BF00279334Search in Google Scholar

Choiński A., Grzebisz W., Skowron R., 1999, Chemizm osadów dennych jeziora Hańcza (Chemistry of Hańcza Lake sediment), [in:] Choiński A., Jańczak J. (eds) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Natural and anthropogenic transformations of lakes), IMGW, Warszawa: 27-33 (in Polish).Search in Google Scholar

da Silva E.M., Navarro M.F.T., Barros A.F., Mota M.F.V., Chastinet C.B.A., 2000, Metals in the sediments of Jauá Lake (Camaçari, Bahia, Brazil) following an episode of industrial contamination, Aquat. Ecosyst. Health 3: 509-514.10.1080/14634980008650687Search in Google Scholar

Davis A., Galloway J.N., 1993, Distribution of Pb between sediment and pore water in Woods Lake, Adirondack State Park, New York, U.S.A., Appl. Geochem. 8: 51-65.10.1016/0883-2927(93)90056-MSearch in Google Scholar

Dojlido J.R., 1995, Chemia wów powierzchniowych (Chemistry of surface waters), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, p. 342 (in Polish).Search in Google Scholar

Hamilton-Taylor J., Davison W., 1995, Redox-Driven Cycling of Trace Elements in Lakes, [in:] Lerman A., Imboden D., Gat J. (eds), Physics and Chemistry of Lakes, Springer-Verlag, Berlin: 217-263.10.1007/978-3-642-85132-2_8Search in Google Scholar

Jańczak J. (ed.), 1999, Atlas jezior Polski, t. 3 (Atlas of Polish Lakes, vol. 3), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p. 240 (in Polish).Search in Google Scholar

Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999, Biogeochemia pierwiastków śladowych (Biogeochemistry of trace elements), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 400 (in Polish).Search in Google Scholar

Kirby J., Maher W., Krikowa F., 2001, Selenium, Cadmium, Copper, and Zinc Concentrations in Sediments of Mullet (Mugil cephalus) from the Southern Basin of Lake Macquarie, NSW, Australia, Arch. Environ. Con. Tox. 40: 246-256.10.1007/s002440010169Search in Google Scholar

Kļaviņš M., Briede A., Kļaviņa I., Rodinov V., 1995, Metals in sediments of lakes in Latvia, Environ. Int. 21(4): 451-458.10.1016/0160-4120(95)00031-FSearch in Google Scholar

Kostka A., 2009, Ocena zmienności przestrzennej metali śladowych w osadach dennych jeziora Wigry z wykorzystaniem technik GIS (Assessment of spatial variability of trace metals in bottom sediments of Lake Wigry with a use of GIS techniques) [Dissertation], Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział GGiOŚ, Kraków, p. 127 (in Polish).Search in Google Scholar

Kostka A., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., 2008, Zmienność przestrzenna zawartości żelaza i manganu w osadach jeziora Wigry (Spatial variability of iron and manganese content in sediment of Lake Wigry), Pr. Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 6: 145-152 (in Polish).Search in Google Scholar

Lepane V., Varvas M., Viitak A., Alliksaar T., Heinsalu A., 2007, Sedimentary record of heavy metals in Lake Rőuge Liinjärv, southern Estonia, Estonian J. Earth Sci. 56(4): 224-232.10.3176/earth.2007.03Search in Google Scholar

Macklin M., Klimek K., 1992, Dispersal, storage and transformation of metal - contaminated alluvium in the upper Vistula Basin, southwest Poland, Appl. Geogr.12: 7-30.10.1016/0143-6228(92)90023-GSearch in Google Scholar

Marszalewski W., 2005, Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej (Changes of abiotic conditions in lakes of NE Poland), Wyd. UMK, Toruń, p. 288 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Menounou N., Presley B.J., 2003, Mercury and Other Trace Elements in Sediment Cores from Central Texas Lakes, Arch. Environ. Con. Tox. 45: 11-29.10.1007/s00244-002-2120-412948169Search in Google Scholar

Migaszewski Z. M., Gałuszka A., Pasławski P., 2003, Baseline versus background concentrations of trace elements in sediments of Lake Wigry, NE Poland, Limnol. Rev. 3: 165-172.Search in Google Scholar

Müller G., 1981, Schwermetallbelasturg der Sedimente des Neckar und seiner Nebenflűsse: Eine Bestandsaufnahme, Chemiker-Zeitung. -Chemie, Technische Chemie, Chemiewirtschaft 105(6): 157-164.Search in Google Scholar

Nriagu J.O., 1996, A history of global metal pollution, Science, 272: 223-224.10.1126/science.272.5259.223Search in Google Scholar

Osadczuk A., 2004, Zalew Szczeciński - środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej (Oder Lagoon - environmental conditions of contemporary lagoon sedimentation), Wyd. Nauk. USz, Szczecin, p. 156 (in Polish).Search in Google Scholar

Osadczuk A., Rutkowski J., Krzysztofial K., 2006, Zróżnicowanie dna południowej części jeziora Wigry w świetle badań z zastosowaniem akustycznego systemu RoxAnn (Diversification of southern part of Lake Wigry bottom in the ligtht of examination with a use of the acustic system RoxAnn), Pr. Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 3: 179-185 (in Polish).Search in Google Scholar

Piotrowski S., 1997, Zawartość metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu jeziora Dąbie (NW Polska) (Heavy metals content in selected elements of Lake Dąbie ecosystem (NE Poland)), Prz. Geol. 45(6): 619-621 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Prosowicz D., 2008, Metale w osadach dennych jeziora Wigry (Metals in bottom sediment of Lake Wigry), Geologia 34(1): 85-108 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Kostka A., 2009, Metale śladowe w osadach jeziora Wigry (Trace metals in the sediment of Lake Wigry), [in:] Rutkowski J., Krzysztofiak L. (eds), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych (Lake Wigry. History of the lake in the light of geological and paleoecological studies), Stow. "Człowiek i Przyroda", Suwałki: 110-130 (in Polish).Search in Google Scholar

Ricking M., Terytze K., 1999, Trace metals and organic compounds in sediment samples from the River Danube in Russe and Lake Srebarna (Bulgaria), Environ. Geol. 31(1-2): 40-46.10.1007/s002540050358Search in Google Scholar

Rognerud S., Hongve D., Fjeld E., Ottesen R.T., 2000, Trace metal concentrations in lake and overbank sediments in southern Norway, Environ. Geol. 39(7): 723-732.10.1007/s002540050486Search in Google Scholar

Rutkowski J., 2007, Simple gravity sampler for taking cores from lake sediment, [in:] Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E. (eds), Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol.1, Agricultural University of Szczecin, Polish Limnological Society, Szczecin: 108-109.Search in Google Scholar

Rutkowski J., Pietsch K., Król K., Rudowski S., Krzysztofiak L., 2005, High resolution seismic survey in the Lake Wigry (NE Poland), Peribalticum, 9: 147-162.Search in Google Scholar

Rutkowski J., Król K., 2006, Wykształcenie litologiczne osadów z wiercenia WZS-03 w Zatoce Słupiańskiej (jezioro Wigry) (Lithological formation of sediment from WZS-03 drilling in Słupiańska Bay (Lake Wigry)), Pr. Kom. Paleogeog. Czwartorz. PAU 3: 187-191 (in Polish).Search in Google Scholar

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D., 2002, Recent sediment of Lake Wigry (Bryzgiel Basin), Limnol. Rev. 2: 353-362.Search in Google Scholar

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D., 2003, Recent sediment of Lake Wigry (Szyja Basin), NE Poland, Limnol. Rev. 3: 197-203.Search in Google Scholar

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D., 2006, Mapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry (Map of sediment covering the bottom of Lake Wigry), Pr. Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 3: 171-178 (in Polish).Search in Google Scholar

Rutkowski J., Krzysztofiak L., Osadczuk A., 2009a, Batymetria i ukształtowanie linii brzegowej (Bathymetry and configuration of coastline), [in:] Rutkowski J., Krzysztofiak L. (eds), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych (Lake Wigry. History of the lake in the light of geological and paleoecological studies), Stow. "Człowiek i Przyroda", Suwałki: 42-53 (in Polish).Search in Google Scholar

Rutkowski J., Pietsch K., Osadczuk A., Krzysztofiak L., 2009b, Osady jeziora Wigry w świetle badań sejsmicznych (Seismic Survey of Lake Wigry Sediment), [in:] Rutkowski J., Krzysztofiak L. (eds), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych (Lake Wigry. History of the lake in the light of geological and paleoecological studies), Stow. "Człowiek i Przyroda", Suwałki: 131-143 (in Polish).Search in Google Scholar

Rutkowski J., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Krzysztofiak L., 2009c, Osady jeziora Wigry (Sediment of Lake Wigry), [in:] Rutkowski J., Krzysztofiak L. (eds), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych (Lake Wigry. History of the lake in the light of geological and paleoecological studies), Stow. "Człowiek i Przyroda", Suwałki: 83-109 (in Polish).Search in Google Scholar

Salomons W., Förstner U., 1984, Metals in the Hydrocycle, Springer, Berlin, p. 359.10.1007/978-3-642-69325-0Search in Google Scholar

Skwarczek M., 2005, Badanie stanu zanieczyszczenia Jeziora Rożnowskiego metalami śladowymi oraz numeryczne modelowanie transportu zanieczyszczeń z zastosowaniem pakietu Surface-water Modeling System (Examination of haevy metals contamination of Rożnowskie Lake and digital modelling of pollutants transport with a use of Surface-water Modeling System) [Dissertation], Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydz. GGiOŚ, Kraków, p. 135 (in Polish).Search in Google Scholar

Skwarczek M., Helios-Rybicka E., 2004, Badania hydro-geochemiczne systemu wodnego Jeziora Rożnowskiego (Hydro-geochemical examination of water system of Rożnowskie Lake), Geologia 30(2): 207-214 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Sobczyński T., Zerbe J., Elbanowska H., Siepak J., 1996a, Badania chemiczne osadów dennych jeziora Góreckiego w aspekcie oceny oddziaływania antropopresji (Chemical examinations of bottom sediments of Góreckie Lake regarding anthropopression), Ekol. Tech. 2: 14-18 (in Polish).Search in Google Scholar

Sobczyński T., Zerbe J., Elbanowska H., Sajewska K., Siepak J., 1996b, Badania chemiczne osadów dennych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego w aspekcie oceny antropopresji (Chemical examinations of bottom sediments of Wielkopolski National Park lakes regarding anthropopression), Ekol. Tech.5/6: 17-22 (in Polish).Search in Google Scholar

Sobczyński T., Siepak J., 2001, Speciation of Heavy Metals in Bottom Sediments of Lakes in Wielkopolski National Park, Pol. J. Environ. Stud. 10(6): 463-474.Search in Google Scholar

Stangenberg M., 1938, Skład chemiczny osadów głębinowych jezior Suwalszczyzny (Chemical composition of bottom sediments of Suwałki Region lakes), Rozpr. Inst. Bad. Lasów Państw. 31A: 5-40 (in Polish).Search in Google Scholar

Taboryska B., Dojlido J.R., 2001, Metale ciężkie w osadach dennych Jeziora Zegrzyńskiego (Heavy metals in bottom sediments of Zegrzyńskie Lake), [in:] Siepak J. (ed.), Problemy analityczne badań osadów dennych (Analytical problems of bottom sediments investigations), Wyd. UAM, Poznań: 7-17 (in Polish).Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo