Accesso libero

Kľúčové problémy lesníctva, spracovania dreva a poľovníctva – návrhy na ich riešenie / Key issues of forestry, wood-processing industry and hunting – addressing them and proposals

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Martin Moravčík
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK – 960 92 Zvolen
Jozef Konôpka
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK – 960 92 Zvolen
eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other