1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

On the need to recognize the Greeks in Poland as a national minority

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 107 - 117
Ricevuto: 31 Oct 2021
Accettato: 28 Nov 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Alexatos G. (2018), Die Griechen von Gorlitz 1916-1919, Berlin. Search in Google Scholar

Biernacka M. (1973), Osady uchodźców greckich w Bieszczadach, “Etnografia polska”, No. 17(1), pp. 83-94. Search in Google Scholar

Chadzinikolau E. (2000), Działalność wydawnicza Jana Konstantego Żupańskiego, [w:] Rola książki w integracji ziem polskich w XIX wieku, edit. B. Kosmanowa, Bydgoszcz, pp. 73-111. Search in Google Scholar

Constitution of the Republic of Poland (April 4, 1997), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf [access on: 8.04.2021]. Search in Google Scholar

Council of Europe (1995), Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu 1 lutego 1995 roku, Journal of Laws of February 1, 1995, No. 22, item, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020220209/O/D20020209.pdf [access on: 12.04.2021]. Search in Google Scholar

Foć M., Romanowska M. (1996), Jan Konstanty Żupański. Życie i dzieło, Poznań. Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2012), Raport z wyników. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf [access on: 10.05.2021]. Search in Google Scholar

Jazdon A. (2003), Jak na rynku książką handlowano, Poznań. Search in Google Scholar

Kempa T. (2010), Akademia Ostrogska i jej fundator – wojewoda kijowski Konstanty Wasyl Ostrogski, [w:] Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej, edit. H. Hałupczak, J. Misiągiewicz, E. Balashor, Zamość, pp. 185-204. Search in Google Scholar

Knopek J. (2001), Mniejszość grecka na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, edit. A. Chodubski, A.K. Waśkiewicz, Gdańsk 2001. Search in Google Scholar

Kurpiel A. (2012), Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku – zarys problematyki, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, edit. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław, pp. 157-169. Search in Google Scholar

Lylo I. (2010), Zapomniany fakt z historii greckiego rodu Korniaków ze Lwowa, “Przegląd Nauk Historycznych”, No. IX(1). Search in Google Scholar

Lylo I. (2012), Grecy we Lwowie: zapomniani obywatele, “Orientalia Christiana Cracoviensia”, No. 4, pp. 49-58. Search in Google Scholar

Lylo I. (2016), Miejsce Greków w kulturze materialnej Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, “Przegląd Nauk Historycznych”, No. XV(1), pp. 189-212. Search in Google Scholar

Lylo I. (2019), Grecka diaspora w Zamościu na przełomie XVI i XVII wieku, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, No. 4, pp. 735-747.10.4467/20844069PH.19.043.11659 Search in Google Scholar

Maciejewski J. (1981), Żupański Jan Konstanty (1804-1883), [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, edit. A. Gąsiorowskiego, J. Topolskiego, Warszawa-Poznań, p. 888. Search in Google Scholar

Malinowski G. (2019), Hellenopolonica. Miniatury z dziejów polsko-greckich, Wrocław. Search in Google Scholar

Mikołajczyk M. (2014a), Dymitr Simo Szymanowski – Grek z urodzenia, Kaliszanin z wyboru, “Polonia Maior Orientalis”, No. 1. Search in Google Scholar

Mikołajczyk M. (2014b), Grecka diaspora w Poznaniu w XVIII i XIX wieku, “Przegląd Archiwalno-Historyczny”, No. 1, pp. 89-109.10.4467/2391-890XPAH.14.007.14868 Search in Google Scholar

Mikołajczyk M. (2015), Greckie diaspory na terytorium Rzeczypospolitej w XVI-XIX wieku – rekonesans, “Cerkiewny Wiestnik”, No. 3, pp. 35-45. Search in Google Scholar

Mikołajczyk M. (2017), Księgarnia braci Rajko-Grabowskich w Kaliszu, “Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”, No 1-2. Search in Google Scholar

Mikołajczyk M. (2018), Książka w kulturze Greków w Rzeczypospolitej w XVI-XIX wieku. Rekonesans, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, No. 1(26), pp. 79-98.10.18778/0860-7435.26.04 Search in Google Scholar

Ministry of Internal Affairs and Administration (2021), Information of the Minister of Internal Affairs and Administration on the possibility of statutory recognition of the Greek community in Poland as a national minority, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/biuletyn.xsp?documentId=5F39B0FB266E390EC12586AF003DFB79 [access on: 8.04.2021]. Search in Google Scholar

Mironowicz A. (1999), Kościół Prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej, “Elpis”, No. 1/1, pp. 39-60. Search in Google Scholar

Nowicka E. (2008), Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Kraków. Search in Google Scholar

Polish Parliament (2005), Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Journal of Laws of January 6, 2005, No. 17, item 141, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20050170141 [access on: 20.04.2021]. Search in Google Scholar

Pudło K. (1992), Grecy i Macedończycy w Polsce, “Sprawy Narodowościowe”, No. 1, pp. 133-151. Search in Google Scholar

Reychman J. (1965), Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław. Search in Google Scholar

Romański M. (2008), Greckie mniejszości narodowe w województwie rzeszowskim 1949-1975, “Rocznik Historyczno-Archiwalny”, No. 19. Search in Google Scholar

Różycki E. (1991), Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku. Studia nad introligatorstwem i handlem książką, Katowice. Search in Google Scholar

Sakowicz E. (1939), Greckie gminy prawosławne na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX w., “Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce”, No. 9. Search in Google Scholar

Seewald B. (2016), Als man in Görlitz freundlich zu Fremden war, https://www.welt.de/geschichte/article158554117/Als-man-in-Goerlitz-freundlich-zu-Fremden-war.html [access on: 10.04.2021]. Search in Google Scholar

Słabig A. (2008), Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989, Szczecin. Search in Google Scholar

Sławiński P. (2006), Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778-1915, Sandomierz. Search in Google Scholar

Sokół K., Sosna A. (2003), Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815-1915, Moskwa. Search in Google Scholar

Terzudis C. (1980), Trzydziestolecie pobytu w Polsce uchodźców politycznych z Grecji i działalność ich związku im. Nikosa Belojannisa, “Rocznik Dolnośląski”, No. 7, pp. 231-251. Search in Google Scholar

Walczak K. (2007), Obraz współżycia nacji i religii w XIX-wiecznych czasopismach Kalisza, [w:] Książka ponad podziałami. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16-18 listopada 2004, edit. A. Krawczyk, Lublin. Search in Google Scholar

Weltkrieg E. (2017), Als die Griechen nach Görlitz kamen, https://www.sueddeutsche.de/politik/erster-weltkrieg-als-die-griechen-nach-goerlitz-kamen-1.3173898 [access on: 10.04.2021]. Search in Google Scholar

Wojecki M. (1980), Ludność grecko-macedońska na Dolnym Śląsku, “Sobótka”, No 1, pp. 83-96. Search in Google Scholar

Wojecki M. (1989), Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948-1975, Jelenia Góra. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo