1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The consequences of the 1989 changes in the socio-political activity of Lemkos in Poland and the United States of America

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 81 - 91
Ricevuto: 20 Apr 2021
Accettato: 30 Jun 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Best P.J. (2009), Łemko-Sojuz USA i Kanady, [in:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współ-czesność, kultura materialna i duchowa, edit. S. Dudra, B. Halczak, I. Betko, M. Smigel, Vol. II, Zielona Góra-Słupsk. Search in Google Scholar

Carpatho-Rusyn Society (2013), Chapters, http://www.carpathorusynsociety.org/ [access on: 25.08.2013]. Search in Google Scholar

Duć-Fajfer H. (1991), Łemkowie w Polsce, Warszawa, p. 30. Search in Google Scholar

Dudra S. (2004), Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej, Zielona Góra. Search in Google Scholar

Dudra S. (2008), Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, Wrocław. Search in Google Scholar

Dudra S. (2013a), Łemkowskie ‘stawanie się’ narodem, “Przegląd Narodowościowy”, No. 2, pp. 97-112. Search in Google Scholar

Dudra S. (2013b), Łemkowie, [in:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, edit. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków. Search in Google Scholar

Hałagida I. (2012), Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa. Search in Google Scholar

Hardy P.S., Fedoronko J. (1957), Podanie do Rządu Rzeczypospolitej Polski Ludowej w Warszawie, “КарпатскаРусь”, No. 42, p. 3. Search in Google Scholar

Hardy P.S., Lane H. (1964), Галицкая Голгота, Trumbull, Conn. Search in Google Scholar

Horbal B. (2010), Lemko Studies. A Handbook, New York. Search in Google Scholar

Kamiński Ł. (2001), Ukraińcy w COP Jaworzno w oczach prokuratury wojskowej, “Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej”, No. 8, pp. 155-161. Search in Google Scholar

Kamiński Ł. (2003), Obóz Jaworzno. Ukraiński etap, [in:] Akcja ‘Wisła’, edit. J. Pisuliński, Warszawa, pp. 174-176. Search in Google Scholar

Lemko Association of USA and Canada (1979), 50th Anniversary Almanac of Lemko Association of USA & Canada. Search in Google Scholar

Magocsi P.R. (1987), The Language Question among the Subcarpathian Rusyn, New York. Search in Google Scholar

Magocsi P.R. (1988), The Rusyn-Ukrainians in Czechoslovakia, Warszawa. Search in Google Scholar

Michna E. (2013), Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzy-mania i rozwoju kultury, [in:] Łemkowie, edit. B. Machul-Telus, Warszawa. Search in Google Scholar

Mironowicz E. (2000), MSW wobec konfliktu łemkowsko-ukraińskiego (1956-1966), “Białoruskie Zeszyty Historyczne”, No. 14. Search in Google Scholar

Miroszewski K. (2001), Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947-1949), Katowice. Search in Google Scholar

Miroszewski K. (2002), Powstanie i funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945-1949), “Dzieje Najnowsze”, No. 2, pp. 23-40. Search in Google Scholar

Nowak J. (2000), Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków. Search in Google Scholar

Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Warszawa. Search in Google Scholar

Organization for the Defense of Lemkivshchyna (2013), OOL for Euromaidan, http://lemko-ool.com/uploads/EuroMdanEng.jpg [access on: 14.12.2013]. Search in Google Scholar

Rusinko E. (2012), We Are All Warhol’s Children. Andy and the Rusyns, Pittsburgh.10.5195/CBP.2012.190 Search in Google Scholar

Sakson B. (2002), Wpływ ‘niewidzialnych’ migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, Warszawa. Search in Google Scholar

Stola D. (2010), Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa. Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Łemków (2013), Statut Stowarzyszenia Łemków, http://www.stowarzyszenielem-kow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=12 [access on: 23.09.2013]. Search in Google Scholar

Syrnyk J. (2008), Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990), Wrocław. Search in Google Scholar

Trzcielińska-Polus A. (1997), ‘Wysiedleńcy’ z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1990, Opole. Search in Google Scholar

Tyda A. (2012), Reakcja Lemko-Sojuza na przesiedlenia z Łemkowszczyzny w latach 1946-1947, [in:] Przed i po akcji ‘Wisła’, edit. A. Chabasińska, P.A. Leszczyński, B A. Orłowska, M. Pecuch, Gorzów Wiekopolski. Search in Google Scholar

Tyda A. (2018), Społeczno-polityczne aspekty reakcji Organizacji Obrony Łemkowszczyzny wobec akcji ‘Wisła’, [in:] Konteksty społeczno-polityczne akcji ‘Wisła’ w 70. rocznicę wydarzeń, edit. P.J. Krzyżanowski, P.Leszczyński, B.A. Orłowska, M. Pecuch, Gorzów Wielkopolski. Search in Google Scholar

Wiśniewski L. (1997), Wolność przemieszczania się i wyboru kraju zamieszkania, Warszawa. Search in Google Scholar

Wrzesiński W. (2006), Polskie migracje w XIX i XX wieku, [in:] Migracje: dzieje, typologia, definicje, edit. A. Furda, W. Wysoczański, Wrocław, pp. 159-171. Search in Google Scholar

Zwoliński J. (1994), Rapsodia dla Łemków, Koszalin. Search in Google Scholar

Предсід ательЛемковскогоРелифа, ПетроС. Гардый, вылетілсегоднявЕвропу (1957), “КарпатскаРусь”, No. 39, New York. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo