1. bookVolume 10 (2020): Edizione 1 (December 2020)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

When Ukrainian migrant meets a Polish official. Implementing migration policy in the opinions of temporary economic migrants from Ukraine in Poland in a neo-institutional perspective

Pubblicato online: 21 May 2021
Volume & Edizione: Volume 10 (2020) - Edizione 1 (December 2020)
Pagine: 181 - 195
Ricevuto: 07 Apr 2020
Accettato: 02 Sep 2020
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bekkers V., Fenger M., Scholten P. (2017), Public Policy in Action: Perspectives on the Policy Process, Cheltenham. Search in Google Scholar

Bourdieu P. (1990), Droit etpasse-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des réglements, “Actes de la recherche en sciences sociales”, No. 81(1), pp. 86-96. Search in Google Scholar

Chmielewski P (2011), Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Warszawa. Search in Google Scholar

Council of the European Union (2001), Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exenpt from that requirement, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R0539 [access: 23.03.2020]. Search in Google Scholar

Czy Ukraińscy wiążą swoją preyszłość z naszym krajem? (2019), “Selectivv”, 7.03,2019, https://selectivv.cora/czy-ukraincy-wiaza-swoja-przyszlosc-z-naszym-krajem-najnowsze-badanie-selectivv/ [access: 23.03.2020]. Search in Google Scholar

DiMaggio P. (2006), Nowe spojrzenie na “żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizmn i racionalnosć zbicrowa w polach organizacyinych, [in:] Współczesne teorie socjologiczne, tom1, edit. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M, Ziółkowski, Warszawa, pp. 600-618. Search in Google Scholar

Dubois V. (2009), Towards a critical policy ethnography: Lessons from fieldwork on welfare control in France, “Critical Policy Studies”, No. 3(2), pp. 221-239, DOI https://doi.org/10.1080/19460170903385684.10.1080/19460170903385684 Search in Google Scholar

Hood C. (1991), A public management for all seasons?, Public Administration, Vol 69 Spring 1991 (3-19), download;jsessionid=9B51BE53E22EDDA2496C005504A41E8F (psu.edu) [access on 23.03.2020]10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x Search in Google Scholar

Skąpska G. (1999), Neoinstytucjonalizmn, [in:] Encyklopedia socjologii, tom UL, edit. W. Kwaśniewicz et al., Warszawa, pp. 323-326. Search in Google Scholar

Janicki W, (016), Wiarygodność danych o migraciach ludności w niektórych państwach Europy Zachodniej, “Wiadomości Statystyczne”, No. 3, pp. 80-92. Search in Google Scholar

Lipsky M. (2010), Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, DOI: https://doi.org/10.1177/003232928001000113.10.1177/003232928001000113 Search in Google Scholar

March J. G., JP Olsen (1989), Rediscovering Institutions, New York: Free Press. Search in Google Scholar

March J. G., Olsen JP (2004), The logic of appropriateness, ARENA Working Papers WP 04/09, Universityof Oslo. Search in Google Scholar

Matusz-Protasiewicz P. (2013), Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, “Central and Eastern European Migration Review”, Vol. 2 No. 2 December, ed. D. Stola, http://www.ceerar.uw.edu.pl/issues/vol-2-no-2-december-2013 [access on 23.03.2020]. Search in Google Scholar

Meyer JW, Rowan B. (2006), Organizacje zinstytucionalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia, [in:] Waspółczesne teorie socjologiczne, tom I, edit. A. Jasińska-Kania, L,M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa, pp. 583-599. Search in Google Scholar

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017), Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie pa&nacutelstw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowt, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.asi/DocDetails.xsp?id=WDU20170002349 [access on: 23.03.2020]. Search in Google Scholar

North D,C. (1991), Institutions, “Journal of Economic Perspectives”, No. 5, pp. 97-112. Search in Google Scholar

North D.C, (1995), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York. Search in Google Scholar

Pawlak M, (2011), Termin “integracia” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucionalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyinym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, No. 37(2), pp. 59-80. Search in Google Scholar

Pawlak M. (2018), Polityki publicane wobec migracii, [in:] Nauki o polityce publicanej: Monografía dyscypliny, edit. J. Kwaśniewski, Warszawa, pp. 288-311. Search in Google Scholar

Rothestein B., Stolle D, (2001), Social Capital and Street-Level Bureaucracy: An Institutional Theory of Generalized Trust, presented on November 30, 2001 at the Trust in Government Conference at Princeton University. Search in Google Scholar

Sadowski I (2014), Współzesne spojrzenie na instytucije. Ewolucja poję&cacutel, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucionalnej, “Przegląd Socjologiczny”, No. 63, pp. 89-114. Search in Google Scholar

Scott WR. (2014), Institutions and Organizations: Ideas, Interesis, and Identities, Los Angeles, DOI: https://doi.org/10.3917/mana.172.0136.10.3917/mana.172.0136 Search in Google Scholar

Sejm Reeczpospolitej Polskiej (2017), Ustawa z dnia 26 maja 2017 r. o promocji zatrudnienta i instytuciach rynku pracy, Dz. U. 2017, poz. 1065. Search in Google Scholar

Skowrońska K. (2017), Niejednoznaczna władza, wspólne normy i niedopowiedziane cele: Działanie Wydziatu Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego jako studium przypadku pola organizacyinego polityki migracyjnej w Polsce, “Studia Polityczne” No. 45(2), pp. 217-239, DOI: https://doi.org/10.7366/K1R.2018.1.6.01. Search in Google Scholar

Sztandar-Sztanderska K. (2016), Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Warszawa. Search in Google Scholar

Sztandar-Sztenderska K. (2017), Czego nie widac? Literatura o polityce rynku pracy a praktyki urzędników pierwszego kontaktu, “Studia z Polityxi Publicznef”, No. 2(14), pp. 117-146, DOI: https://dol.org/10.33119/KS2PP2017.2.6.10.33119/KSzPP.2017.2.6 Search in Google Scholar

Szymańska-Zybertowicz K. (2011), Nicobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po roku 1989, Toruń. Search in Google Scholar

Van Berkel R., Valkenburg B, (2007), Making it personal: Individualising activation services in the EUPolicy Press Scholarship Online: March, DOI: 10.1332/policypress/9781861347978.001.000110.1332/policypress/9781861347978.001.0001 Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo