1. bookVolume 8 (2018): Edizione 1 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

The Methodist Church in Poland in reality of liquidation policy. Operation “Moda” (1949-1955)

Pubblicato online: 14 Feb 2019
Volume & Edizione: Volume 8 (2018) - Edizione 1 (December 2018)
Pagine: 199 - 224
Ricevuto: 22 Jan 2018
Accettato: 24 Jun 2018
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bebbington D.W., Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s, London 1989.Search in Google Scholar

Benedyktowicz W., Bracia z Epworth, Warszawa 1971.Search in Google Scholar

Bielawny K., Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym, Olsztyn 2008.Search in Google Scholar

Bielawny K., Kościół metodystyczny na Mazurach po II wojnie światowej, [in:] Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, edit. J. Kłaczkow, Toruń 2009.Search in Google Scholar

Borowiak J., Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

Chabasińska A., Zarys historii parafii ewangelicko-metodystycznej w Międzyrzeczu od roku 1945, “Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2009, No. 16, pp. 245-253.Search in Google Scholar

Chambers E., Z dziejów ruchu metodystycznego w Polsce, Warszawa 1948.Search in Google Scholar

Dziobek-Romański J., Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004.Search in Google Scholar

Gastpary W., Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych, część I: 1914-1939, Warszawa 1978.Search in Google Scholar

Grelewski S., Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Lublin 1937.Search in Google Scholar

Jasiński G., Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003.Search in Google Scholar

Jasiński G., U źródeł gromadkarstwa: o grupie “świętych” na Mazurach, “Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1996, No. 3, pp. 369-378.Search in Google Scholar

Karczewski Z., Kościoły i konfesje w Prusach Wschodnich. Doznania byłego pastora metodystów na Mazurach, “Pielgrzym Polski”, No. 768, pp. 12-18.Search in Google Scholar

Karwat M., O pojęciu kompromisu, [in:] Interpretacje polityki. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, edit. R. Bäcker et al., Toruń 2010.Search in Google Scholar

Kent J., Wesley and the Wesleyans, Cambridge 2002.10.1017/CBO9780511841101Search in Google Scholar

Kruk E., Superintendent Rzadtki, “Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Myśl Protestancka” 2000, No. 1. Kulęgowski M., Gromadkarze, “Znad Pisy” 1995, No. 2, pp. 10-15.Search in Google Scholar

Lelievre M., Jan Wesley. Jego życie i dzieło, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

Leszczyński P.A., Centralna administracja wyznaniowa II RP. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

Linder R.D., Dwadzieścia wieków chrześcijaństwa – cz. 4, “Myśl Ewangeliczna” 1990, No. 3-4.Search in Google Scholar

Małłek E., Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, Hamburg 1989 [manuscript belonging to the author; excerpts in: “Kartki Mazurskie” 2011, No. 1(89)].Search in Google Scholar

Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, edit. A. Dziurok, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

Michalak R., Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Warszawa 2002.Search in Google Scholar

Michalak R., Kościoły protestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956, “Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1999, No. 3, pp. 361-379.Search in Google Scholar

Michalak R., Kościół metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu, “Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2000, No. 2, pp. 245-254.Search in Google Scholar

Michalak R., Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014.Search in Google Scholar

Michalak R., Polityka wyznaniowa władz partyjno-państwowych w powiecie żarskim w latach stalinizmu, “Studia Zachodnie” 2000, No. V, pp. 97-123.Search in Google Scholar

Michalak R., Rywalizacja Kościołów ewangelicko-augsburskiego i metodystycznego na Mazurach po II wojnie światowej, “Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2001, No. 4, pp. 621-639.Search in Google Scholar

Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, prepared for printing by T. Baryła, Olsztyn 1996.Search in Google Scholar

Pełczyński G., Ugrupowania ewangelikalne na Ziemiach Polskich, “Zwierciadło Etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego”, No. 2, 2013, pp. 101-122.Search in Google Scholar

Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972-1979, choice and elaboraton M. Biełaszko, A. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Pomarański M., Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Lublin 2013.Search in Google Scholar

Puślecki E., Działalność Kościoła Metodystycznego w PRL na Mazurach w latach 1945-1985, Olsztyn 1985 [manuscript belonging to the author].Search in Google Scholar

Puślecki E., Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, [in:] W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie, edit. H. Trandy, M. Patalona, Kraków 2009, pp. 75-104.Search in Google Scholar

Puślecki E., Powracająca fala. Działalność Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego w Polsce w latach 1920-1924. Studium historyczno-teologiczne, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

Sakson A., Działalność kościołów i wyznań protestanckich na Mazurach, “Euhemer. Przegląd Religioznawczy” 1987, No. 1.Search in Google Scholar

Sukertowa-Biedrawina E., Karty z dziejów Mazur, Olsztyn 1961.Search in Google Scholar

Szczudłowski P., Powojenne dzieje wspólnoty metodystycznej w Gdańsku, [in:] Nierzymskokatolickie Kościoły i grupy wyznaniowe w Gdańsku, edit. W. Pałubicki, H. Cyrzan, Gdańsk-Koszalin 1998.Search in Google Scholar

Sziling J., Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945), Toruń 1988.Search in Google Scholar

Tomaszewski H.R., Wyznania typu ewangeliczno-baptystycznego wchodzące w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w latach 1945-1956, Warszawa 1991.Search in Google Scholar

Tomaszewski H.R., Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 1947-1987, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

Turner J.M., John Wesley: The Evangelical Revival and the Rise of Methodism in England, Ep-worth 2003.Search in Google Scholar

Urban K., Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957. Wybór materiałów, Kraków 2000.Search in Google Scholar

Urban K., Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (Zarys statystyczny), Kraków 1994.Search in Google Scholar

Winniczek W., KościółMetodystyczny w Polsce w latach 1920-1939, Chylice 1962 [manuscript of master’s thesis in the collection of the ChAT Library in Warszawa, sign. 15826].Search in Google Scholar

Wolnica K., Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP w latach 1989-2006, [in:] Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce, edit. Z.J. Winnicki, T. Dębowski, Toruń 2007.Search in Google Scholar

Zieliński T.J., Geneza i istota Aliansu Ewangelicznego, “Myśl Ewangeliczna” 1990, No. 5-6.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo