1. bookVolume 3 (2020): Edizione 1 (August 2020)
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
access type Accesso libero

Methane – Fuel Gas. Opportunities and Threats

Pubblicato online: 06 Dec 2020
Volume & Edizione: Volume 3 (2020) - Edizione 1 (August 2020)
Pagine: 430 - 438
Ricevuto: 01 Aug 2020
Accettato: 01 Sep 2020
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

Since the beginning of the 1990s, there has been an intensive restructuring of hard coal sector in Poland. In this process, successive mines are being decommissioned, most of which are characterized by considerable methane content. The vast majority of hard coal mines in Poland, including all the mines belonging to Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. are highly methane mines. This means that the air flowing out of the mine shafts contains a certain concentration of methane, the size of which depends on the amount of air and the amount of methane-filled air, which is emitted into the mine excavations. In 2019 alone, nearly 807 million m3 of methane was released from the rock mass affected by mining, out of which only 195.6 million m3 were used economically. This publication presents and characterizes projects involving the extraction and economic use of methane from both active and decommissioned mines. The paper also points out the legal and administrative conditions in which projects related to methane extraction and utilization can be implemented. The paper presents measurable benefits from demethylation not only in terms of improving the safety of coal extraction, but mainly economic and ecological aspects. Above all, attention was paid to the fact that the vast majority of methane was irreversibly emitted to the atmosphere to the detriment of the natural environment.

Keywords

Roczna inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w latach 1990-2017 i raport inwentaryzacyjny 2019, przedłożenie na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kioto, EOG/PUBL /2019/051, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga, 27 maja 2019 r., (Rysunek 2.7 i tabela 3.107 – 1.B.1 Emisje niezorganizowane z paliw stałych: wkład państw członkowskich). Opracowanie własne Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z. (2019). Pozyskiwanie i gospodarcze wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z. (2019). Podziemne magazyny gazu (metanu) w zlikwidowanych kopalniach. Szanse i zagrożenia. XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Ustroń. Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z. (2019). Zagrożenie metanowe – przegląd literatury. Systemowe Wspomaganie Inżynierii Produkcji. Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z., Popczyk M. (2017). Changing the mining industry in the heart of Silesia. 4th Polish Mining Congress – Session: Human and environment facing the challenges of mining, 20-22 November 2017, Krakow, Poland (online). Bristol: Institute of Physics, 2018, art. 012006 s. 1-10, bibliogr. 9 poz. (IOP Conference Series; Earth and Environmental Science; vol. 174 1755-1315) Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z., Badura H. (2017). Zarządzanie zagrożeniem metanowym w kopalniach węgla kamiennego. Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 7, s. 33-44, bibliogr. 20 poz. Search in Google Scholar

Badura H., Łukaszczyk Z. (2020). Analysis of Methane Emissions From Air Shafts of the Jastrzębska Coal Mining Company in 2017-2019 Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 3 (1), 435-44910.2478/mape-2020-0037 Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. (Dz. U. R.P. poz. 1880. 3 października 2019 r.), Warszawa Search in Google Scholar

Dane SRK (2020), Katowice Search in Google Scholar

POLITICO (2020) Search in Google Scholar

Kozłowski B., Grębski Z. (1982). Odmetanowanie górotworu w kopalniach. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice Search in Google Scholar

Badura H. (2003). Wpływ wydobycia na wydzielanie się metanu do rejonu ściany. Międzynarodowa Konferencja „Aerodinamika v hornictvi”, Ostrawa Search in Google Scholar

WUG (2020). Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku, Katowice Search in Google Scholar

Berger J., Nawrat S., (2011). Retencyjny magazyn metanu w kopalni podziemnej. Metan i jego wykorzystanie. Zakład odmetanowania Kopalń „ZOK” sp. z o.o. Search in Google Scholar

Barchański B., Kostrz J. (1999). Opinia naukowo-techniczna do likwidacji szybów KWK “Morcinek” przez zasypanie z możliwością odtworzenia rury szybowej. Praca zbiorowa – niepublikowana Search in Google Scholar

Roszkowski J., Szlązak N. (1999). Wybrane problemy odmetanowania kopalń węgla kamienneg. Nauka i Technika Górnicza. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne, Kraków Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z. (2017). Szkic o dziejach górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Zmieniamy górnictwo w sercu Śląska. De profundis ad Te clamanus. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystości Św. Barbary (1983-2016), Katowice Search in Google Scholar

Łukaszczyk Z., Badura H. (2017). Zielona energia z metanowego gazu kopalnianego, Power Industry, nr 2, s.18-19. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo