1. bookVolume 3 (2020): Edizione 1 (August 2020)
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
access type Accesso libero

Subsidies as Financing Opportunities – the Development of Renewable Energy Sources in Poland

Pubblicato online: 10 Aug 2020
Volume & Edizione: Volume 3 (2020) - Edizione 1 (August 2020)
Pagine: 407 - 419
Ricevuto: 01 Feb 2020
Accettato: 01 Mar 2020
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

As Poland is considered a coal country, renewable energy resources still do not have a significant share in energy production. Further, 14% contribution of renewable energy to total primary energy production in 2020 is endangered. Thus, in order to speed up with renewable energy sources new actions should be stimulated. The aim of the article is to describe the most popular renewable energy installations in Poland and further to search for a case study indicating that an investment in renewable sources is profitable without financial support. The results indicate that prior literature does not present any analysis of profitable renewable energy investment without financial support. It states the need for regulators to implement additional financial support not only on the European Union level but also on the national one.

Keywords

Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji „Krajowego planu działania z zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Instytut Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki, 2013. Search in Google Scholar

Bala-Litwiniak A. (2019). Możliwości zagospodarowania wybranych rodzajów biomasy do celów energetycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11, pp. 49-54.10.33226/1231-2037.2019.11.8 Search in Google Scholar

Barbacki A.P., Pająk L. (2017). Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in Poland. Geomatics and Environmental Engineering, 11(3), pp. 17-29.10.7494/geom.2017.11.3.17 Search in Google Scholar

Bartnikowska S., Olszewska A., Czekała W. (2017). Stan obecny przyłączeń instalacji OZE do systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna, 20, pp. 117-128. Search in Google Scholar

Biniek P. (2017). Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce: analiza potencjalnych konfliktów społecznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(4), pp. 157-168.10.24917/20801653.314.11 Search in Google Scholar

Borycka B. (2004). Współspalanie wybranych biomasowych źródeł z węglem. Towaroznawcze Problemy Jakości, 1, 152-157. Search in Google Scholar

Cichy L., Siodłak Ł. (2017). Model symulacyjny analizy ryzyka związanego z wykorzystaniem wód kopalnianych w celach energetycznych. Polityka Energetyczna, 20(1), pp. 155-171. Search in Google Scholar

Czaja S., Rajski Z. (2002). Wybrane ekonomiczne, społeczne i prawno-instytucjonalne problemy wykorzystania energii niekonwencjonalnej w gospodarce polskiej do roku 2010. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, 9, pp. 51-68. Search in Google Scholar

Dominiak N., Oleszczyk N. (2019). The use of renewable energy sources in Poland against a European Union background. Annals of the Polsih Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI(4), pp. 106-115.10.5604/01.3001.0013.6070 Search in Google Scholar

Dubel A. (2018). Application of Monte Carlo simulations in economic analysis of wind farm. Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 6(4), pp. 35-45. Search in Google Scholar

Dubel A., Trela M. (2019). Financial efficiency analysis of PV plants in Poland under the evolving support scheme. Economics and Environment, 4(71), pp. 38-55. Search in Google Scholar

Dzikuć M. (2014). Znaczenie wykorzystania współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Prace Nuakowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 48-56. Fieducik J. (2018). An analysis of electricity generation in a wind farm in North-Eastern Poland – a case study. Ekonomia i Środowisko, 1(64), pp. 76-95.10.15611/pn.2014.361.05 Search in Google Scholar

Franke, T., Neumann, I., Bühler, F., Cocron, P., Krems, J.F. (2012). Experiencing range in an electric vehicle - understanding psychological barriers. Applied Psychology: An International Review, 61(3), pp. 368-391.10.1111/j.1464-0597.2011.00474.x Search in Google Scholar

Gostomczyk W. (2014). Konkurencyjność odnawialnych źródeł energii. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(5), pp. 55-61. Search in Google Scholar

Górczyńska A., Szczepaniak K. (2011). Decyzje inwestycyjne w odnawialne źródła energii – aktualne tendencje i perspektywy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 10, pp. 15-25. Search in Google Scholar

Gradziuk P. (2017). Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 na przykładzie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowanych z funduszy europejskich w województwie lubelskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX(5), pp. 87-92. Search in Google Scholar

Hadryjańska B. (2006). Economic and ecological aspects of utilization of conventional and renewable energy sources in economic processes. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria ekonomia, pp.141-160. Search in Google Scholar

Hąbek P., Biały W., Livenskaya G. (2019). Stakeholder engagement in corporate social responsibility reporting. The case of mining companies. Acta Montanistica Slovaca, 24(1), pp. 25-34. Search in Google Scholar

Hoffman A., Henn R. (2008). Overcoming the social and psychological barriers to green building. Working Paper. University of Michigan, 1-47. Available at https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/58609/1106r_Hoffman.pdf%3Bjsessionid%3DDBD021CFD89FB3176F229BD991378DF3?sequence%3D4 Search in Google Scholar

Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2019 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia. Urząd Regulacji Energetyki. Available at https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/5755,Ilosc-energiielektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-latach-2005-2019-potwierdzonej-wy.html Search in Google Scholar

Janas M., Zawadzki A. (2018). Assessment of environmental impact of agricultural biogas plants. Acta Innovation, 27, pp. 24-30.10.32933/ActaInnovations.27.3 Search in Google Scholar

Jarczewski W., Huculak M., Dej M. (2015). Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce. Prace Geograficzne, 141, pp. 87-104. Search in Google Scholar

Kariuki D. (2018). Barriers to renewable energy technologies development. Energy Today. Available at https://www.energytoday.net/economics-policy/barriers-renewable-energy-technologies-development/ Search in Google Scholar

Kozłowski W. (2018). Ocena opłacalności finansowej inwestycji w produkcję biomasy na potrzeby energetyki. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1, pp. 67-78. Ligus M. (2011). Analiza porównawcza opłacalności finansowo-ekonomicznej technologii odnawialnych źródeł energii. Ekonomia i Środowisko, 2(40), pp. 90-109. Search in Google Scholar

Ligus M. (2014). Zrównoważony rozwój systemy elektroenergetycznego Polski – analiza opłacalności i możliwości rozwoju energii odnawialnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329, pp. 206-214. Search in Google Scholar

Makuch K. (2017). Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 38, pp. 75-85. Search in Google Scholar

Midor K. (2012). Ekonomia zrównoważonego rozwoju alternatywą dla współczesnej gospodarki światowej. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. (eds.)Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice :Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, pp. 56–68. Search in Google Scholar

Mielcarek J. (2014). Analiza projektu farmy wiatrowej za pomocą rachunku kosztów docelowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 365, pp. 155-172.10.15611/pn.2014.365.13 Search in Google Scholar

Mroczek B., Kurpas D. (2014). Social attitudes towards wind farms and other renewable energy sources in Poland. Environmental Medicine, 17(4), pp. 19-28. Search in Google Scholar

Nagy K., Körmendi K. (2012). Use of renewable energy sources in light of the “New Energy Strategy for Europe 2011-2020”. Applied Energy, 96, pp. 393-399. Najda-Janoszka M., Gancarczyk J. (2019). Addressing the challenges of industrial transition processes – the case of photovoltaic industry. Management Issues, 1(81), pp. 42-56. Search in Google Scholar

Oniszk-Popławska A. Rogulska M., Wiśniewski G. (2003). Renewable-energy developments in Poland to 2020. Applied Energy, 1-3, pp. 101-110.10.1016/S0306-2619(03)00051-5 Search in Google Scholar

Paska J. Sałek M., Surma T. (2009). Current status and perspectives of renewable energy resources in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(1), pp. 142-154.10.1016/j.rser.2007.06.013 Search in Google Scholar

Paska J., Surma T. (2014). Electricity generation from renewable energy sources in Poland. Renewable Energy, 71, 286-29410.1016/j.renene.2014.05.011 Search in Google Scholar

Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski. Raport końcowy. Ecofys, Technische Universitat, Wiedeń, 2017, pp. 1-35. Search in Google Scholar

Ptak M. (2017). Public support for renewable energy in Poland. Economics and Environmental Studies, 17(4), pp. 707-724.10.25167/ees.2017.44.5 Search in Google Scholar

Rauba K., Zimińska A. (2018). The evaluation of the public perception of the implementation of “Rajgród Fw6 Polska wind Farm”. Ekonomia i Środowisko, 2(65), pp. 124-141. Search in Google Scholar

Revised renewable Energy act will help Poland meet its renewable energy target. GlobalData Energy, 23.12.209. Available at https://www.power-technology.com/comment/revised-renewable-energy-act-will-help-poland-meet-its-renewable-energy-target/ Search in Google Scholar

Rutkiewicz K. (2016). Public subsidies for environmental protection and energy saving in respect of the competition policy of the European Union in the years 2004-2012. Journal of Agrobusiness and Rural Development, 3(41), pp. 391-400.10.17306/JARD.2016.67 Search in Google Scholar

Roman M. (2018). Energetyczne wykorzystanie odpadów drzewnych z drzew owocowych na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(4), pp. 158-161. Search in Google Scholar

Sala K. (2018). Przemysłowe wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na przykładzie geotermalnego zakładu ciepłowniczego w Bańskiej Niżnej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), pp. 73-83. Search in Google Scholar

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 23.08.2001. Available at https://nape.pl/upload/file/akty-prawne/strategierozwoju/strategia_rozwoju_enodnawialnej.pdf Search in Google Scholar

Świerszcz K., Ćwik B. (2017). Geothermal Energy as a part of non-military defence strategy in the context of the prevention of energy poverty of local communities. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(5), pp. 135-149. Search in Google Scholar

Tytko R. (2019). Elektrociepłownie opalane biomasą. Aura, 11, 22-24. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii. Dz. U. 2015, poz. 478. Search in Google Scholar

Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2018). Polish socjety in the light of the use of renewable energy sources. Applied Ecology and Environmental Research, 16(1), pp. 893-901.10.15666/aeer/1601_893901 Search in Google Scholar

www.ec.europa.eu/eurostat Search in Google Scholar

www.nfosigw.org.pl Search in Google Scholar

Zalewski K. (2017). Eksploatacja odnawialnych źródeł energii na przykładzie województwa podlaskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 26, pp. 220-229. Search in Google Scholar

Zapałowska A. (2012). Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o fundusze Unii Europejskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, pp. 241-251. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo