1. bookVolume 24 (2018): Edizione 3 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-6574
Prima pubblicazione
24 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Construction of a numerical groundwater flow model in areas of intense mine drainage, as exemplified by the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area in southwest Poland

Pubblicato online: 25 Jan 2019
Volume & Edizione: Volume 24 (2018) - Edizione 3 (December 2018)
Pagine: 237 - 244
Ricevuto: 13 May 2018
Accettato: 11 Jul 2018
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2080-6574
Prima pubblicazione
24 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Adamczyk, Z. & Motyka, J., 2000. Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza [Water inflow to lead and zinc mines in the Olkusz area (SW Poland)]. Przegląd Geologiczny 48, 171–175.Search in Google Scholar

Górnisiewicz, S., 1975. Z dziejów górnictwa i hutnictwa w Bukownie [The history of mining and metallurgy in Bukowno]. Rudy i Metale Nieżelazne 20, 323–327.Search in Google Scholar

Habryn, R., Buła, Z. & Nawrocki, J., 2014. Strefa tektoniczna Kraków-Lubieniec na odcinku krakowskim w świetle danych z nowych otworów badawczych Trojanowice 2 i Cianowice 2 [The Kraków sector of the Kraków–Lubliniec tectonic zone in the light of data obtained from new boreholes of Trojanowice 2 and Cianowice 2]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 459, 45–60.10.5604/08676143.1113063Search in Google Scholar

Haładus, A., 1988. Modelowanie analogowe intensywnego drenażu utworów triasu w SE części monkliny śląsko-­krakowskiej [Analog modelling of intensive drainage of Triassic deposits in the SE part of the Silesian­Cracow monocline]. Rozprawa doktorska [PhD Thesis], AGH, Kraków.Search in Google Scholar

Haładus, A. & Kulma, R., 2003. Schematyzacja złożonych warunków hydrogeologicznych dla prognozowania dopływów do kopalń na przykładzie rejonu olkuskiego [Schematization of complicated hydrogeological conditions for the prognosing of inflows to underground mines – examples from Olkusz district]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 19, 57–79.Search in Google Scholar

Haładus, A. & Kulma, R., 2004. Badania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim [Modelling of changes in the aquatic environment of the Olkusz area during the closure of mining activity]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 20, 89–107.Search in Google Scholar

Haładus, A., Motyka, J., Szczepański, A. & Wilk, Z., 1978. Prognozowanie metodą modelowania analogowego dopływów wód do kopalń pracujących w skałach szczelinowo-krasowych [Forecasting of ground-water inflow into mines in fissure-karst horizons using the electric analogy simulation method]. Annales Societatis Geologorum Poloniae 48, 559–587.Search in Google Scholar

Krajewski, S. & Motyka, J. 1999. Model sieci hydraulicznej w skałach węglanowych w Polsce [A model of hydraulic networks in carbonate rocks in Poland]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 388, 115–138.Search in Google Scholar

Kret, E., Czop, M. & Pietrucin, D., 2017. Requirements for numerical hydrogeological model implementation for predicting the environmental impact of the mine closure based on the example of the Zn/Pb mines in the Olkusz area. [In:] Wolkersdorfer, Ch., Sartz, L., Sillanpää, M. & Häkkinen, A. (Eds): 13th International Mine Water Association Congress – Mine Water & Circular Economy. Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, 703–710.Search in Google Scholar

Motyka, J., 1975. Studia nad własnościami hydrogeologicznymi skał triasowych w rejonie olkuskich kopalń rud [Studies on hydrogeological properties of Triassic rocks in the Olkusz ore mines]. Rozprawa doktorska [PhD Thesis], AGH, Kraków.Search in Google Scholar

Motyka, J., 1998. A conceptual model of hydraulic networks in carbonate rocks, illustrated by examples from Poland. Hydrogeology Journal 6, 469–482.10.1007/s100400050169Search in Google Scholar

Motyka, J. & Różkowski, K., 2003. Wstępne wyniki badań wpływu ucieczek wody z Białej Przemszy na zawodnienie kopalń rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (południowa Polska) [Preliminary research results of the consequences of water outflow from Biala Przemsza river on the total inflow to the Zn-Pb mine “Pomorzany” (Olkusz region, South Poland)]. [In:] XI Narodni Hydrogeologicky Kongres. Ostrava, 215–218.Search in Google Scholar

Motyka, J. & Wilk Z., 1976. Pionowe zróżnicowanie wodoprzepuszczalności węglanowych skał triasowych w świetle statystycznej analizy wyników próbnych pompowań (monoklina śląsko-krakowska) [Vertical variation of the permeability of carbonate Triassic rocks in the light of statistical analysis of the results of trial pumping (Silesian-Cracow Monocline)]. Geological Quaterly 20, 381–399.Search in Google Scholar

Motyka, J. & Wilk, Z., 1980. Olkuski rejon złożowy. Piętra wodonośne i ich charakterystyka [Olkusz deposit area. Aquatic floors and their characteristics]. [In:] Różkowski, A. & Wilk, Z. (Eds): Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko­ krakowskiego [Hydrogeological conditions of deposits of zinc and lead ores of the Sielsian­Cracow region]. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 151–159.Search in Google Scholar

Motyka, J., Adamczyk, Z. & Juśko, K., 2016. Dopływy wody do olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu w ujęciu historycznym [The historical view of the water inflows to the Olkusz zinc and lead mines (SW Poland)]. Przegląd Górniczy 72, 49–58.Search in Google Scholar

Pająk, R. & Dobak, P., 2008. Okreśelanie parametrów filtracyjnych iłów krakowieckich z badań w konsolidometrze Rowe’a [Permeability parameters of Krakowiec clays evaluated in Rowe’s consolidometer tests]. Geologia 34, 677–689.Search in Google Scholar

Wilk, Z. & Motyka, J., 1977. Kontakty hydrauliczne między poziomami wodonośnymi w olkuskim rejonie kopalnictwa rud [Contact between water-bearing horizons (Olkusz ore mining region near Cracow)]. Annales Societatis Geologorum Poloniae 47, 115–143.Search in Google Scholar

Wilk, Z. & Zuber, K., 1980. Olkuski rejon złożowy. Stan hydrogeologicznego rozpoznania złóż [Olkuski deposit area. The state of hydrogeological recognition of deposits]. [In:] Różkowski, A. & Wilk, Z. (Eds): Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego [Hydrogeological conditions of deposits of zinc and lead ores of the Sielsian­Cracow region]. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 146–151.Search in Google Scholar

Zdechlik, R., 2017. Sources of information for preparing groundwater flow model, on the example of Poland. [In:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference (SGEM 2017). Conference Proceedings 17, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. Curran Associates, Red Hook, 775–783.10.5593/sgem2017/12/S02.099Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo