1. bookVolume 13 (2013): Edizione 2 (June 2013)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Seasonality Of The Basic Physical And Chemical Characteristics Of Water Flowing Through The Cascades Of Small Reservoirs In Urban And Suburban Areas

Pubblicato online: 23 Nov 2013
Volume & Edizione: Volume 13 (2013) - Edizione 2 (June 2013)
Pagine: 63 - 71
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Bartnik A., Moniewski P., 2011, River Bed Shade and Its Importance in the Process of Studying of the Fundamental Physico-Chemical Characteristics of Small River Waters, [in:] Glińska-Lewczuk K. (ed.), Contemporary problems of management and environmental protection. Vol. 7: Issues of landscape conservation and water management in rural areas, Wyd. UWM, Olsztyn: 137-149.Search in Google Scholar

Bartnik A., Moniewski P., Tomalski P., 2008, Rola naturalnych i antropogenicznych elementow obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołowka) i podmiejskiej (Dzierżązna) (The role of natural and anthropogenic elements in water circulation in urban (Sokolowka) and suburban catchment (Dzierzazna)), [in:] Brodka S. (ed.), Problemy Ekologii Krajobrazu. T 22: Problemy środowiska przyrodniczego miast, Wyd. Nauk. Bogucki, Warszawa-Poznań: 39-48 (in Polish).Search in Google Scholar

Dojlido J. R., 1995, Chemia wod powierzchniowych (The chemistry of surface water), Wyd. Ekon. i Środ., Białystok, p. 344 (in Polish).Search in Google Scholar

Dondajewska R., 2007, Effect of restoration of a lowland dam reservoir on river water quality, Limnol. Rev. 7(4): 185-190.Search in Google Scholar

Eiseltova M., 2010, Restoration of Lakes, Streams, Floodplains, and Bogs in Europe. Principles and Case Studies, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, p.\ 374.10.1007/978-90-481-9265-6Search in Google Scholar

Jaguś A., Rzętała M., 2008, Znaczenie zbiornikow wodnych w kształtowaniu krajobrazu (na przykładzie kaskady Pogorii) (The importance of water reservoirs for shaping landscapes. Pogoria cascade case), ATH-UŚ, Bielsko- Biała-Sosnowiec, p. 152 (in Polish).Search in Google Scholar

Ji Zhen-Gang, 2008, Hydrodynamics and water quality: modeling rivers, lakes, and estuaries, Wiley, Hoboken, p. 676.Search in Google Scholar

Jokiel P., 2002, Woda na zapleczu wielkiego miasta (Water in the hinterland of a big city), Wyd. IMGW, Warszawa, p. 148 (in Polish).Search in Google Scholar

Mioduszewski W., 2007, Budowa stawow (The construction of ponds), Oficyna Wyd. „Hoża”, Warszawa, p. 118 (in Polish).Search in Google Scholar

Oleś W., Szlęk R., 2004, Zmiany jakości wody zbiornika Nakło- Chechło w latach 1991-2000 (The changes in the quality of water of the Nakło-Chechło reservoir), [in:] Jankowski A., Rzętała M. (eds.), Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne: funkcjonowanie, rewitalizacja, ochrona (Lakes and reservoirs: functioning, rehabilitation and protection), Wyd. UŚ, Sosnowiec: 165-172 (in Polish).Search in Google Scholar

Persson J., 2012, Urban lakes and ponds, [in:] Bengtsson L., Herschy R.W., Fairbridge R.W. (eds.), Encyclopedia of Lakes and Reservoirs, Springer, Dordrecht-Heidelberg- New York-London: 836-839.10.1007/978-1-4020-4410-6_15Search in Google Scholar

Pietruszyński Ł., Olszewska A., Bogdanowicz R., 2012, The assessment of the impact of retention reservoirs on the water quality of streams in urban areas (Oruński Stream catchment case), Limnol. Rev. 12(2): 87-92.10.2478/v10194-011-0048-7Search in Google Scholar

Rzętała M., 2008, Funkcjonowanie zbiornikow wodnych oraz przebieg procesow limnicznych w warunkach zrożnicowanej antropopresji na przykładzie regionu gornośląskiego (The functioning of water reservoirs and the course of limnic processes in different anthropopression conditions: the case of Upper Silesia), Wyd. UŚ, Katowice, p. 172 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Straškraba M., 2005, Reservoirs and other Artificial Water Bodies, [in:] O’Sullivan P.E., Reynolds C.S. (eds), The lakes handbook. Vol. 2: Lake restoration and rehabilitation, Blackwell, Oxford: 300-328.10.1002/9780470750506.ch12Search in Google Scholar

Tomalski P., 2012, Sezonowość wybranych charakterystyk fizykochemicznych wod podziemnych w dolinie małej rzeki miejskiej na przykładzie Sokołowki (Łodź) (Seasonal fluctuations of selected physical and chemical characteristics of groundwater in the valley of a small city river. Sokołowka case study - Łodź), [in:] Marszelewski W. (ed.), Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska (Water management in conditions of the changing environment), Monografie KH PTG 1, Wyd. UMK, Toruń: 187-199 (in Polish). Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD