1. bookVolume 17 (2017): Edizione 1 (June 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2464-6601
Prima pubblicazione
08 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Position of Judicial Officers in the Czech Republic in Comparison with other European Countries

Pubblicato online: 09 Feb 2018
Volume & Edizione: Volume 17 (2017) - Edizione 1 (June 2017)
Pagine: 223 - 237
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2464-6601
Prima pubblicazione
08 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

A Woman at the Head of the International Union of Judicial Officers [online]. uihj, 5. 6. 2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.uihj.com/en/a-woman-at-the-head-of-the-international-union-of-judicial-officers_2164395.html>.Search in Google Scholar

About the CEPEJ... [online]. Council of Europe [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_en.asp>.Search in Google Scholar

BÁČOVÁ, Petra. Germany lacks judicial officers, courts annually commence more than 6 million enforcements of decision [online]. Ekcr.cz, 18. 11. 2013 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1403-v-nemecku-exekutory-nemaji-tamni-soudy-rocne-zahaji-vice-nez-6-milionu-vykonu-rozhodnuti-18-11-2013?w=>.Search in Google Scholar

Bill proposal by MP´s Pavel Němec, Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Zdeněk Koudelka, Eva Dundáčková and others of Act on Judicial Officers and Executive Activities (Enforcement Code) and on amendment and supplementation of other acts / parliamentary document 725 / – second reading [online]. House of Representatives of the Parliament of the Czech Republic, 24. 1. 2001 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/032schuz/s032049.htm#r8>.Search in Google Scholar

CEPEJ means The European Commission for the Efficiency of Justice. The CEPEJ is made up of representatives of the 47 member states of the Council of Europe. Its aim is the improvement of the efficiency and functioning of justice in the member States, and the development of the implementation of the instruments adopted by the Council of Europe – See What are the objectives of the CEPEJ? [online]. Council of Europe [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/CEPEJ_depliant_en.pdf>.Search in Google Scholar

Constitutional Court judgment of 6. 9. 2016, Ref. No. IV. US 378/16.Search in Google Scholar

Document of the Chamber 725/0. Draft Bill on Judicial Officers [online]. House of Representatives of the Parliament of the Czech Republic [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=725&ct1=0>.Search in Google Scholar

Explanatory note to Act No. 396/2012 Sb. [online]. House of Representatives of the Parliament of the Czech Republic [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=76211&pdf=1>.Search in Google Scholar

FLAM, Jiří. Nezávislost soudního exekutora a jeho odměna. Komorní listy, 2016, vol. 8, No. 2, p. 15–19.Search in Google Scholar

HOZMAN, David. Konference k 15. výročí Exekutorské komory ČR. Komorní listy, 2016, vol. 8, No. 4, p. 18–21.Search in Google Scholar

CHARDON, Mathieu. CEPEJ Directive in the French law. Komorní listy, 2016, vol. 8, No. 4, p. 36–38.10.5553/EELC/187791072016001001013Search in Google Scholar

Judgement of the Supreme Court of 25. 8. 2004, ref. No. 20 Cdo 1232/2004.Search in Google Scholar

Judgment of the Constitutional Court of 31. 8. 2004, ref. No. II. ÚS 150/04.Search in Google Scholar

Judgment of the Constitutional Court of 2. 3. 2006, ref. No. II. ÚS 9/06.Search in Google Scholar

Judgement of the Constitutional Court of 27. 11. 2007 ref. No. II. ÚS 1331/07.Search in Google Scholar

Judgement of the Supreme Court of 14. 10. 2016, ref No. 20 Cdo 3953/2016, and herein quoted judgements.Search in Google Scholar

JUŘÁTKOVÁ, Petra. Uplatnění nákladů exekuce v insolvenčním řízení. Bulletin advokacie, roč. 2017, č. 1–2, s. 25–29.Search in Google Scholar

LEYSHON, Martin. Mimoexekuční činnost soudních exekutorů v Anglii a Walesu. Komorní listy, 2016, vol. 8, No. 4, p. 57–58.Search in Google Scholar

Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii [online]. Platforma za teritorialitu soudních exekutorů, 19. 11. 2014 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://teritorialita.webnode.cz/news/mistni-prislusnost-soudnich-exekutorufunguje-v-cele-evropske-unii/>.Search in Google Scholar

NETTEN, Leo. About the CEPEJ. Komorní listy, 2016, vol. 8, No. 4, p. 31–32; CEPEJ(2009)11REV2 – Guidelines for a better implementation of the existing council of Europe’s recommendation on enforcement adopted by the CEPEJ at its 14th plenary meeting (Strasbourg, 9–10 December 2009) [online]. Council of Europe [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1565277&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679&direct=true.&direct=true>.Search in Google Scholar

(Ne)zavedení teritoriality v České republice [online]. Komorní noviny, 20. 10. 2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.kn.cz/clanek/nezavedeni-teritoriality-vceske-republice>.Search in Google Scholar

Novela zlikviduje konkurenci mezi soudními exekutory a sníží vymahatelnost pohledávek [online]. Státní správa, 2. 7. 2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/novela_zlikviduje_konkurenci_mezi_soudnimi_exekutory_a_snizi_vymahatelnost_pohledavek_15070111_98702983>.Search in Google Scholar

Odchody exekutorů pokračují, minulý týden rezignoval již 11. exekutor v tomto roce [online]. Ekcr.cz [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2208-odchody-exekutoru-pokracuji-minuly-tyden-rezignoval-jiz-11-exekutor-v-tomto-roce?w=>Search in Google Scholar

Opinion of the Civil Law and Commercial Collegium of the Supreme Court of 15. 2. 2006, Cpjn 200/2005, published under No. 31/2006 Collection of Court Decisions and Opinions.Search in Google Scholar

Opinion of the Constitutional Court of 12. 9. 2006, ref. No. Pl. ÚS – st. 23/06.Search in Google Scholar

PALLER, Miroslav. 20. výročie existencie slovenskej komory exekútorov. Komorní listy, 2016, vol. 8, No. 4, p.. 76–78.Search in Google Scholar

Parliamentary document 725/0. Draft Bill on Judicial Officers [online]. House of Representatives of the Parliament of the Czech Republic [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=725&ct1=0>.Search in Google Scholar

Podkonický zvolen do Výboru Mezinárodní unie soudních exekutorů [online]. vz24.cz, 10. 5. 2012 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.vz24.cz/clanky/podkonicky-zvolen-do-vyboru-mezinarodni-unie-soudnich-exekutoru/>.Search in Google Scholar

Regulations of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No. 288/1995 Coll., on Remuneration and Compensations for Judicial Officers.Search in Google Scholar

SAHULA, David. Dramaticky roste počet dlužníků s více exekucemi. Čtyři a více exekucí již má 380 tisíc lidí [online]. Právní prostor, 8. 10. 2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/dramaticky-roste-pocet-dluzniku-s-vice-exekucemi-ctyri-a-vice-exekuci-jiz-ma-380-tisic-lidi>.Search in Google Scholar

SICKLINGER, Stephan. Das neue tschechische Insolvenzrecht aus der Sicht des deutschen Gläubigers. Sipplingen: JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 2009, p. 27.Search in Google Scholar

ŠEDIVÝ, Jiří. Čeští exekutoři nikterak nevyčnívají [online]. Peníze.cz [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.penize.cz/17493-cesti-exekutori-nikterak-nevycnivaji>.Search in Google Scholar

Supreme Court judgement of 23. 10. 2014, Ref. No. 21 Cdo 3182/2014, published under No. 32/2015 Collections judgments and opinions.Search in Google Scholar

Territorial jurisdiction of judicial officers applies throughout the whole European Union [online]. Platforma za teritorialitu soudních exekutorů, 19. 11. 2014 [quoted on 31. 1. 2016]. Available at <http://teritorialita.webnode.cz/news/mistni-prislusnost-soudnich-exekutoru-funguje-v-cele-evropske-unii/>.Search in Google Scholar

The Judicial Officer in the World – Belgium [online]. Uihj.cz, 10. 11.2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.uihj.com/en/ressources/21650/87/belgium_-_en.pdf>.Search in Google Scholar

The Judicial Officer in the World – France [online]. Uihj.cz, 10. 11.2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.uihj.com/en/ressources/10148/54/france_-_en.pdf>.Search in Google Scholar

The Judicial Officer in the World – Germany [online]. Uihj.cz, 10. 11.2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.uihj.com/en/ressources/21650/84/germany_-_en.pdf>.Search in Google Scholar

The Judicial Officer in the World – Hungary [online]. Uihj.cz, 10. 11.2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.uihj.com/en/ressources/10148/50/hungary_-_en.pdf>.Search in Google Scholar

The Judicial Officer in the World – Netherlands [online]. Uihj.cz, 10. 11.2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.uihj.com/en/ressources/10148/86/netherlands_-_en.pdf>.Search in Google Scholar

The Judicial Officer in the World – Slovakia [online]. Uihj.cz, 10. 11.2015 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.uihj.com/en/ressources/10148/78/slovakia_-_en.pdf>.Search in Google Scholar

UITDEHAAG, Jop. Budoucnost soudního exekutora. . Komorní listy, 2016, vol. 8, No. 4, p. 43–46.Search in Google Scholar

Vymáhání pohledávek v Rakousku [online]. Business info, 18. 11. 2011 [cit. 29. 1. 2017]. Dostupné na <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vymahani-pohledavek-v-rakousku-372.html>.Search in Google Scholar

Závěrečná analýza systémových chyb na poli exekucí [online]. Iuridicum Remedium, o. s., 2012 [quoted on 29. 1. 2017]. Available at <http://www.osf.cz/wp-content/uploads/2015/08/IuRe_Zaverecna_analyza_systemovych_chyb_na_polic_exekuci_cervenec_2012.pdf>.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo