1. bookVolume 27 (2022): Edizione 3 (September 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco
Open Access

Significance of Family Law Regulations for a Criminal Law Assessment of Neglect

Pubblicato online: 18 Oct 2022
Volume & Edizione: Volume 27 (2022) - Edizione 3 (September 2022)
Pagine: 71 - 89
Ricevuto: 31 Jan 2022
Accettato: 29 Jan 2022
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco

Andrzejewski A., Stosowanie klauzuli dobra dziecka. Rozważania inspirowane postanowieniem Sądu Najwyższego dotyczącym tworzenia rodzin zastępczych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, t. 30, nr 5.10.17951/sil.2021.30.5.29-51 Search in Google Scholar

Bek D., Jaworska-Wieloch A., Sitarz O., Prawo karne wobec naruszeń praw i wolności osób starszych, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Brągiel J., Zaniedbanie dziecka w rodzinie, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, t. X. Search in Google Scholar

Breczko A., Tradycyjne paradygmaty prawa rodzinnego w dobie rewolucji biotechnologicznej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.08 Search in Google Scholar

Deputat J., Powinności dziecka wobec rodziców na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawo małżeńskie i jego relacje z innymi gałęziami prawa, Kortowski Przegląd Prawniczy – monografie, Olsztyn 2017. Search in Google Scholar

Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX. Search in Google Scholar

Goettel M., Szczególne cechy obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci – zagadnienia wybrane, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.02 Search in Google Scholar

Haberko J., Dziadkowie–wnuki. Osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, ROK LXXIV, z. 3. Search in Google Scholar

Halicka M., Sidorczuk A., Czykier K., Halicki J., Pędich W., Rybaczuk M., Sposoby zapobiegania przemocy wobec osób starszych w opinii studentów i w doświadczeniu zawodowym pielęgniarek, policjantów i pracowników socjalnych, (w:) M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczuk (red.), Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Białystok 2009. Search in Google Scholar

Helios J., Jedlecka W., Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2017. Search in Google Scholar

Ignaczewski J. (red.), Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019. Search in Google Scholar

Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002. Search in Google Scholar

Kosonoga-Zygmunt J., Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia samobójstwu, część I, „Ius Novum” 2014, nr 4. Search in Google Scholar

Kliś M., Źródła obowiązku gwaranta w polskim prawie karnym, „CzPKiNP” 1999, nr 2. Search in Google Scholar

Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1975. Search in Google Scholar

Kucwaj M., Wybrane przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako źródła obowiązku gwaranta, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2010, t. LXXXII. Search in Google Scholar

Łotocki Ł., Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2012, nr 17. Search in Google Scholar

Majewski J., O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 4 (4). Search in Google Scholar

Majewski J., Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu (zagadnienia węzłowe), Kraków 1997. Search in Google Scholar

Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997. Search in Google Scholar

Sitarz O., Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle Konwencji o prawach dziecka, Katowice 2024. Search in Google Scholar

Sylwestrzak A., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX/el. 2020. Search in Google Scholar

Sylwestrzak A., Obowiązki dziecka wobec rodziców, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, Rok LXIII, z. 3. Search in Google Scholar

Tarapata S., Zając D., Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penelnych” 2014, nr 3. Search in Google Scholar

Tokarczyk D., Obowiązek gwaranta w prawie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, Rok LXXVI, z. 4.10.14746/rpeis.2014.76.4.14 Search in Google Scholar

Wąsek A., Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, Warszawa 1973. Search in Google Scholar

Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz, Warszawa 2004. Search in Google Scholar

Weissbrot-Koziarska A., Nie bij, nie krzycz… O przemocy wobec osób starszych – przegląd badań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2020, vol. XXXIII, nr 1.10.17951/j.2020.33.1.137-147 Search in Google Scholar

Zatorska J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2011. Search in Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2003, II AKa 532/02, KZS 2003, 7–8/70. Search in Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r., IV KKN 312/99, LEX nr 77436. Search in Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie III KK 432/14, LEX nr 1663408. Search in Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2018 r., sygn. akt IV KK 371/17. Search in Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 761/00, LEX nr 51982. Search in Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005 r., II KK 218/05, OSNKW 2006, nr 2, poz. 17. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo