1. bookVolume 7 (2017): Edizione 1 (December 2017)
    World of Slavs
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Slavic idea in political thought of underground Poland during World War II

Pubblicato online: 04 Apr 2018
Volume & Edizione: Volume 7 (2017) - Edizione 1 (December 2017) - World of Slavs
Pagine: 67 - 118
Ricevuto: 16 Oct 2016
Accettato: 14 Jan 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Batowski H., Polska dyplomacja na obczyźnie 1939-1941, Kraków 1991.Search in Google Scholar

Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

Duraczyński E., ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechosłowackiej (1940-1943), “Dzieje Najnowsze” 1997, 3.Search in Google Scholar

Dzienniki Czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947, vol. 1 (1939-1942), edit. J. Piotrowski, Wrocław 2004.Search in Google Scholar

Eberhardt P., Polski panslawizm jako idea geopolityczna, “Przegląd Geopolityczny” 2014, 7.Search in Google Scholar

Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, edit. M. Dymarski, J. Juchnowski, Wrocław 2004.Search in Google Scholar

Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, edit. K. Ślusarek, Kraków 2004.Search in Google Scholar

Europejskie doktryny porozumienia i współpracy gospodarczej w XX wieku, vol. 1, edit. K. Fiedor, Wrocław 1987.Search in Google Scholar

Fertacz S., Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947, Katowice 1991.Search in Google Scholar

Fertacz S., Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000.Search in Google Scholar

Grabowski W., Polska Tajna Administracja Cywilna 1940-1945, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

Idea Europy i Polska w XIX i XX wieku, edit. J. Degler, Wrocław 1999.Search in Google Scholar

Kamiński M.K., E. Beneš kontra generał W. Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Kulak T., Jan Ludwik Popławski. Biografia polityczna, Wrocław 1994.Search in Google Scholar

Lerski J., Emisariusz Jur, Warszawa 1989.Search in Google Scholar

Marples D.R., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

Mazur G., Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987.Search in Google Scholar

Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39-1945-1989, cz. 1, edit. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Němeček J., Edvard Beneš i Władysław Sikorski: spojrzenie ze strony czeskiej, “Dzieje Najnowsze”, 3(32)/2000.Search in Google Scholar

„Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, edit. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004.Search in Google Scholar

Okulewicz P., Koncepcja „Międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926, Poznań 2001.Search in Google Scholar

Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005.Search in Google Scholar

Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Polska – Kresy – Polacy. Studia historyczne, edit. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Matwijowski, Wrocław 1994 (AUW. Historia, vol. 116, nr 1636).Search in Google Scholar

Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga Wspomnień, vol. 2, edit. W. Czarnecki, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

Ponczek E., Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Łódź 1999.Search in Google Scholar

Proces integracji Polski z Unią Europejską, edit. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2001.Search in Google Scholar

Przybysz K., W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

Raczyński R., W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945, Londyn 1960.Search in Google Scholar

Raczyński E., Od Genewy do Jałty, rozmowy radiowe Edward Raczyński – Tadeusz Żenczykowski, Londyn 1988.Search in Google Scholar

Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1939-1945, edit. A.K. Kunert, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

Sosnkowska J., W kręgu mitów i rzeczywistości, Warszawa 1988.Search in Google Scholar

Tyszkiewicz J., Działalność Komitetu Zachodniosłowiańskiego w latach 1939-1940, “Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej” 1997, 4.Search in Google Scholar

Wrocławskie Studia z Dziejów Najnowszych, edit. W. Wrzesiński, Wrocław 1992 (AUW. Historia vol. 90, nr 1274).Search in Google Scholar

Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności, edit. M. Pułaski, Kraków 1995.Search in Google Scholar

„Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, edit. C. Osękowski, G. Strauchold, Zielona Góra 2015.Search in Google Scholar

Žáček R., Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1943, Opava 2001.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo